Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch tiếng Trung Quốc - Baso-ir * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh
1. 法提哈 - Chương Al-Fatihah 2. 拜格勒 - Chương Al-Baqarah 3. 阿里欧姆拉尼 - Chương Ali 'Imran 4. 尼萨仪 - Chương Al-Nisa' 5. 玛仪戴 - Chương Al-Ma-idah 6. 艾奈尔姆 - Chương Al-An-'am 7. 艾尔拉夫 - Chương Al-'Araf 8. 安法里 - Chương Al-Anfal 9. 讨拜 - Chương Al-Tawbah 10. 优努斯 - Chương Yunus 11. 呼德 - Chương Hud 12. 优素福 - Chương Yusuf 13. 拉尔德 - Chương Al-R'ad 14. 易卜拉欣 - Chương Ibrahim 15. 哈吉拉 - Chương Al-Hijr 16. 奈哈里 - Chương Al-Nahl 17. 伊斯拉仪 - Chương Al-Isra' 18. 开海菲 - Chương Al-Kahf 19. 麦尔彦 - Chương Mar-yam 20. 塔哈 - Chương Taha 21. 安比亚仪 - Chương Al-Ambiya' 22. 哈吉 - Chương Al-Hajj 23. 穆米尼奈 - Chương Al-Muminun 24. 奴尔 - Chương Al-Nur 25. 福勒嘎里 - Chương Al-Furqan 26. 舍尔拉仪 - Chương Al-Shu-'ara' 27. 奈姆里 - Chương Al-Naml 28. 盖萨斯 - Chương Al-Qasas 29. 尔开布特 - Chương Al-'Ankabut 30. 罗姆 - Chương Al-Rum 31. 鲁格玛尼 - Chương Luqman 32. 赛智德 - Chương Al-Sajadah 33. 艾哈拉布 - Chương Al-Ahzab 34. 赛拜艾 - Chương Saba' 35. 嘎推勒 - Chương Fatir 36. 亚斯 - Chương Yasin 37. 隋法提 - Chương Saffat 38. 隋德 - Chương Sad 39. 宰姆拉 - Chương Al-Zumar 40. 艾菲拉 - Chương Ghafir 41. 嘎萨特 - Chương Fussilat 42. 舒拉 - Chương Al-Shura 43. 宰哈柔福 - Chương Al-Zukhruf 44. 杜哈尼 - Chương Al-Dukhan 45. 嘉斯亚 - Chương Al-Jathiyah 46. 艾哈嘎夫 - Chương Al-Ahqaf 47. 穆罕默德 - Chương Muhammad 48. 法提哈 - Chương Al-Fat-h 49. 哈吉拉特 - Chương Al-Hujurat 50. 嘎夫 - Chương Qaf 51. 扎勒亚提 - Chương Al-Zariyat 52. 图勒 - Chương Al-Tur 53. 奈智姆 - Chương Al-Najm 54. 嘎姆勒 - Chương Al-Qamar 55. 拉哈迈尼 - Chương Al-Rahman 56. 瓦格尔 - Chương Al-Waqi-'ah 57. 哈地德 - Chương Al-Hadid 58. 穆扎底拉 - Chương Al-Mujadalah 59. 哈舍拉 - Chương Al-Hashr 60. 穆姆泰哈戴 - Chương Al-Mumtahinah 61. 蒜夫 - Chương Al-Saf 62. 朱姆尔 - Chương Al-Jumu-'ah 63. 穆奈夫古奈 - Chương Al-Munafiqun 64. 塔哈仪尼 - Chương Al-Taghabun 65. 泰拉格 - Chương Al-Talaq 66. 塔哈勒姆 - Chương Al-Tahrim 67. 迈立克 - Chương Al-Mulk 68. 盖拉姆 - Chương Al-Qalam 69. 哈格 - Chương Al-Haqah 70. 穆阿智姆 - Chương Al-Ma-'arij 71. 努哈 - Chương Nuh 72. 金尼 - Chương Al-Jinn 73. 穆资米拉 - Chương Al-Muzzammil 74. 穆丹斯拉 - Chương Al-Muddaththir 75. 给亚迈 - Chương Al-Qiyamah 76. 印萨尼 - Chương Al-Insan 77. 穆勒萨拉提 - Chương Al-Mursalat 78. 奈拜艾 - Chương Al-Naba' 79. 奈扎尔提 - Chương Al-Nazi-'at 80. 阿拜萨 - Chương 'Abasa 81. 泰嘎唯拉 - Chương Al-Takwir 82. 印菲塔尔 - Chương Al-Infitar 83. 穆团菲给尼 - Chương Al-Mutaffifin 84. 印舍嘎格 - Chương Al-Inshiqaq 85. 布柔智 - Chương Al-Buruj 86. 塔勒格 - Chương Al-Tariq 87. 艾尔拉 - Chương Al-'Ala 88. 阿舍也 - Chương Al-Ghashiyah 89. 法吉尔 - Chương Al-Fajr 90. 拜莱德 - Chương Al-Balad 91. 舍姆斯 - Chương Al-Shams 92. 莱仪拉 - Chương Al-Lail 93. 杜哈 - Chương Al-Dhuha 94. 舍拉哈 - Chương Al-Sharh 95. 提尼 - Chương Al-Tin 96. 塔拉格 - Chương Al-'Alaq 97. 盖德尔 - Chương Al-Qadar 98. 伴仪奈 - Chương Al-Baiyinah 99. 则里扎莱 - Chương Al-Zalzalah 100. 阿迪亚特 - Chương Al-'Adiyat 101. 嘎勒尔 - Chương Al-Qari-'ah 102. 泰开苏尔 - Chương Al-Takathur 103. 阿苏尔 - Chương Al-'Asr 104. 哈姆宰 - Chương Al-Humazah 105. 菲里 - Chương Al-Fil 106. 古莱氏 - Chương Quraish 107. 玛欧奈 - Chương Al-Ma-'un 108. 考赛尔 - Chương Al-Kawthar 109. 卡菲柔乃 - Chương Al-Kafirun 110. 奈苏尔 - Chương Al-Nasr 111. 麦赛德 - Chương Al-Masad 112. 仪赫拉斯 - Chương Al-Ikhlas 113. 法莱格 - Chương Al-Falaq 114. 奈斯 - Chương Al-Nas
Đóng lại