ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಚೀನೀ ಅನುವಾದ - ಬಸಾಯಿರ್ * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ


ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. 法提哈 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. 拜格勒 - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. 阿里欧姆拉尼 - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. 尼萨仪 - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. 玛仪戴 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. 艾奈尔姆 - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. 艾尔拉夫 - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. 安法里 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. 讨拜 - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. 优努斯 - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. 呼德 - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. 优素福 - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. 拉尔德 - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. 易卜拉欣 - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. 哈吉拉 - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. 奈哈里 - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. 伊斯拉仪 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. 开海菲 - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. 麦尔彦 - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. 塔哈 - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. 安比亚仪 - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. 哈吉 - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. 穆米尼奈 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. 奴尔 - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. 福勒嘎里 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. 舍尔拉仪 - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. 奈姆里 - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. 盖萨斯 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. 尔开布特 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. 罗姆 - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. 鲁格玛尼 - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. 赛智德 - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. 艾哈拉布 - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. 赛拜艾 - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. 嘎推勒 - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. 亚斯 - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. 隋法提 - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. 隋德 - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. 宰姆拉 - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. 艾菲拉 - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. 嘎萨特 - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. 舒拉 - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. 宰哈柔福 - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. 杜哈尼 - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. 嘉斯亚 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. 艾哈嘎夫 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. 穆罕默德 - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. 法提哈 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. 哈吉拉特 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. 嘎夫 - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. 扎勒亚提 - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. 图勒 - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. 奈智姆 - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. 嘎姆勒 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. 拉哈迈尼 - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. 瓦格尔 - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. 哈地德 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. 穆扎底拉 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. 哈舍拉 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. 穆姆泰哈戴 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. 蒜夫 - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. 朱姆尔 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. 穆奈夫古奈 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. 塔哈仪尼 - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. 泰拉格 - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. 塔哈勒姆 - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. 迈立克 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. 盖拉姆 - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. 哈格 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. 穆阿智姆 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. 努哈 - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. 金尼 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. 穆资米拉 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. 穆丹斯拉 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. 给亚迈 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. 印萨尼 - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. 穆勒萨拉提 - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. 奈拜艾 - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. 奈扎尔提 - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. 阿拜萨 - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. 泰嘎唯拉 - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. 印菲塔尔 - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. 穆团菲给尼 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. 印舍嘎格 - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. 布柔智 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. 塔勒格 - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. 艾尔拉 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. 阿舍也 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. 法吉尔 - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. 拜莱德 - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. 舍姆斯 - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. 莱仪拉 - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. 杜哈 - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. 舍拉哈 - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. 提尼 - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. 塔拉格 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. 盖德尔 - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. 伴仪奈 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. 则里扎莱 - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. 阿迪亚特 - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. 嘎勒尔 - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. 泰开苏尔 - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. 阿苏尔 - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. 哈姆宰 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. 菲里 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. 古莱氏 - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. 玛欧奈 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. 考赛尔 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. 卡菲柔乃 - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. 奈苏尔 - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. 麦赛德 - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. 仪赫拉斯 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. 法莱格 - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. 奈斯 - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ