Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - الترجمة الصينية - بصائر * - Tərcumənin mündəricatı


Zəhmət olmasa surə seçin
1. 法提哈 - əl-Fatihə 2. 拜格勒 - əl-Bəqərə 3. 阿里欧姆拉尼 - Ali-İmran 4. 尼萨仪 - ən-Nisa 5. 玛仪戴 - əl-Maidə 6. 艾奈尔姆 - əl-Ənam 7. 艾尔拉夫 - əl-Əraf 8. 安法里 - əl-Ənfal 9. 讨拜 - ət-Tovbə 10. 优努斯 - Yunus 11. 呼德 - Hud 12. 优素福 - Yusuf 13. 拉尔德 - ər-Rəd 14. 易卜拉欣 - İbrahim 15. 哈吉拉 - əl-Hicr 16. 奈哈里 - ən-Nəhl 17. 伊斯拉仪 - əl-İsra 18. 开海菲 - əl-Kəhf 19. 麦尔彦 - Məryəm 20. 塔哈 - Ta ha 21. 安比亚仪 - əl-Ənbiya 22. 哈吉 - əl-Həcc 23. 穆米尼奈 - əl-Muminun 24. 奴尔 - ən-Nur 25. 福勒嘎里 - əl-Furqan 26. 舍尔拉仪 - əş-Şuəra 27. 奈姆里 - ən-Nəml 28. 盖萨斯 - əl-Qəsəs 29. 尔开布特 - əl-Ənkəbut 30. 罗姆 - ər-Rum 31. 鲁格玛尼 - Loğman 32. 赛智德 - əs-Səcdə 33. 艾哈拉布 - əl-Əhzab 34. 赛拜艾 - Səba 35. 嘎推勒 - Fatir 36. 亚斯 - Ya sin 37. 隋法提 - əs-Saffat 38. 隋德 - Sad 39. 宰姆拉 - əz-Zumər 40. 艾菲拉 - Ğafir 41. 嘎萨特 - Fussilət 42. 舒拉 - əş-Şura 43. 宰哈柔福 - əz-Zuxruf 44. 杜哈尼 - əd-Duxan 45. 嘉斯亚 - əl-Casiyə 46. 艾哈嘎夫 - əl-Əhqaf 47. 穆罕默德 - Muhəmməd 48. 法提哈 - əl-Fəth 49. 哈吉拉特 - əl-Hucurat 50. 嘎夫 - Qaf 51. 扎勒亚提 - əz-Zariyat 52. 图勒 - ət-Tur 53. 奈智姆 - ən-Nəcm 54. 嘎姆勒 - əl-Qəmər 55. 拉哈迈尼 - ər-Rəhman 56. 瓦格尔 - əl-Vaqiə 57. 哈地德 - əl-Hədid 58. 穆扎底拉 - əl-Mucadilə 59. 哈舍拉 - əl-Həşr 60. 穆姆泰哈戴 - əl-Mumtəhənə 61. 蒜夫 - əs-Saff 62. 朱姆尔 - əl-Cumuə 63. 穆奈夫古奈 - əl-Munafiqun 64. 塔哈仪尼 - ət-Təğabun 65. 泰拉格 - ət-Talaq 66. 塔哈勒姆 - ət-Təhrim 67. 迈立克 - əl-Mulk 68. 盖拉姆 - əl-Qələm 69. 哈格 - əl-Haqqə 70. 穆阿智姆 - əl-Məaric 71. 努哈 - Nuh 72. 金尼 - əl-Cinn 73. 穆资米拉 - əl-Muzzəmmil 74. 穆丹斯拉 - əl-Muddəssir 75. 给亚迈 - əl-Qiyamə 76. 印萨尼 - əl-İnsan 77. 穆勒萨拉提 - əl-Mursəlat 78. 奈拜艾 - ən-Nəbə 79. 奈扎尔提 - ən-Naziat 80. 阿拜萨 - Əbəsə 81. 泰嘎唯拉 - ət-Təkvir 82. 印菲塔尔 - əl-İnfitar 83. 穆团菲给尼 - əl-Mutaffifin 84. 印舍嘎格 - əl-İnşiqaq 85. 布柔智 - əl-Buruc 86. 塔勒格 - ət-Tariq 87. 艾尔拉 - əl-Əla 88. 阿舍也 - əl-Ğaşiyə 89. 法吉尔 - əl-Fəcr 90. 拜莱德 - əl-Bələd 91. 舍姆斯 - əş-Şəms 92. 莱仪拉 - əl-Leyl 93. 杜哈 - əd-Duha 94. 舍拉哈 - əş-Şərh 95. 提尼 - ət-Tin 96. 塔拉格 - əl-Ələq 97. 盖德尔 - əl-Qədr 98. 伴仪奈 - əl-Beyyinə 99. 则里扎莱 - əz-Zəlzələ 100. 阿迪亚特 - əl-Adiyat 101. 嘎勒尔 - əl-Qariə 102. 泰开苏尔 - ət-Təkasur 103. 阿苏尔 - əl-Əsr 104. 哈姆宰 - əl-Huməzə 105. 菲里 - əl-Fil 106. 古莱氏 - Qureyş 107. 玛欧奈 - əl-Maun 108. 考赛尔 - əl-Kovsər 109. 卡菲柔乃 - əl-Kafirun 110. 奈苏尔 - ən-Nəsr 111. 麦赛德 - əl-Məsəd 112. 仪赫拉斯 - əl-İxlas 113. 法莱格 - əl-Fələq 114. 奈斯 - ən-Nas
Bağlamaq