કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - ચાઇનીઝ ભાષાંતર - આંતરદૃષ્ટિ * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. 法提哈 - અલ્ ફાતિહા 2. 拜格勒 - અલ્ બકરહ 3. 阿里欧姆拉尼 - આલિ ઇમરાન 4. 尼萨仪 - અન્ નિસા 5. 玛仪戴 - અલ્ માઇદહ 6. 艾奈尔姆 - અલ્ અન્આમ 7. 艾尔拉夫 - અલ્ અઅરાફ 8. 安法里 - અલ્ અન્ફાલ 9. 讨拜 - અત્ તૌબા 10. 优努斯 - યૂનુસ 11. 呼德 - હૂદ 12. 优素福 - યૂસુફ 13. 拉尔德 - અર્ રઅદ 14. 易卜拉欣 - ઈબ્રાહીમ 15. 哈吉拉 - અલ્ હિજ્ર 16. 奈哈里 - અન્ નહલ 17. 伊斯拉仪 - અલ્ ઇસ્રા 18. 开海菲 - અલ્ કહફ 19. 麦尔彦 - મરયમ 20. 塔哈 - તો-હા 21. 安比亚仪 - અલ્ અન્બિયા 22. 哈吉 - અલ્ હજ્ 23. 穆米尼奈 - અલ્ મુઅમિનૂન 24. 奴尔 - અન્ નૂર 25. 福勒嘎里 - અલ્ ફુરકાન 26. 舍尔拉仪 - અશ્ શુઅરાઅ 27. 奈姆里 - અન્ નમલ 28. 盖萨斯 - અલ્ કસસ 29. 尔开布特 - અલ્ અન્કબુત 30. 罗姆 - અર્ રુમ 31. 鲁格玛尼 - લુકમાન 32. 赛智德 - અસ્ સજદહ 33. 艾哈拉布 - અલ્ અહઝાબ 34. 赛拜艾 - સબા 35. 嘎推勒 - ફાતિર 36. 亚斯 - યાસિન 37. 隋法提 - અસ્ સોફ્ફાત 38. 隋德 - સૉદ 39. 宰姆拉 - અઝ્ ઝુમર 40. 艾菲拉 - ગાફિર 41. 嘎萨特 - ફુસ્સિલત 42. 舒拉 - અશ્ શૂરા 43. 宰哈柔福 - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. 杜哈尼 - અદ્ દુખાન 45. 嘉斯亚 - અલ્ જાષિયહ 46. 艾哈嘎夫 - અલ્ અહકાફ 47. 穆罕默德 - મુહમ્મદ 48. 法提哈 - અલ્ ફત્હ 49. 哈吉拉特 - અલ્ હુજુરાત 50. 嘎夫 - કૉફ 51. 扎勒亚提 - અઝ્ ઝારિયાત 52. 图勒 - અત્ તૂર 53. 奈智姆 - અન્ નજમ 54. 嘎姆勒 - અલ્ કમર 55. 拉哈迈尼 - અર્ રહમાન 56. 瓦格尔 - અલ્ વાકિઆ 57. 哈地德 - અલ્ હદીદ 58. 穆扎底拉 - અલ્ મુજાદિલહ 59. 哈舍拉 - અલ્ હશ્ર 60. 穆姆泰哈戴 - અલ્ મુમતહિનહ 61. 蒜夫 - અસ્ સફ 62. 朱姆尔 - અલ્ જુમ્આ 63. 穆奈夫古奈 - અલ્ મુનાફિકુન 64. 塔哈仪尼 - અત્ તગાબુન 65. 泰拉格 - અત્ તલાક 66. 塔哈勒姆 - અત્ તહરીમ 67. 迈立克 - અલ્ મુલ્ક 68. 盖拉姆 - અલ્ કલમ 69. 哈格 - અલ્ હાકકહ 70. 穆阿智姆 - અલ્ મઆરિજ 71. 努哈 - નૂહ 72. 金尼 - અલ્ જિન 73. 穆资米拉 - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. 穆丹斯拉 - અલ્ મુદષષિર 75. 给亚迈 - અલ્ કિયામહ 76. 印萨尼 - અલ્ ઇન્સાન 77. 穆勒萨拉提 - અલ્ મુર્સલાત 78. 奈拜艾 - અન્ નબા 79. 奈扎尔提 - અન્ નાઝિઆત 80. 阿拜萨 - અબસ 81. 泰嘎唯拉 - અત્ તકવીર 82. 印菲塔尔 - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. 穆团菲给尼 - અલ્ મુતફ્ફીન 84. 印舍嘎格 - અલ્ ઇન્શિકાક 85. 布柔智 - અલ્ બુરુજ 86. 塔勒格 - અત્ તારિક 87. 艾尔拉 - અલ્ અઅલા 88. 阿舍也 - અલ્ ગોશિયહ 89. 法吉尔 - અલ્ ફજર 90. 拜莱德 - અલ્ બલદ 91. 舍姆斯 - અશ્ શમ્શ 92. 莱仪拉 - અલ્ લૈલ 93. 杜哈 - અઝ્ ઝોહા 94. 舍拉哈 - અશ્ શરહ 95. 提尼 - અત્ તીન 96. 塔拉格 - અલ્ અલક 97. 盖德尔 - અલ્ કદર 98. 伴仪奈 - અલ્ બય્યિનહ 99. 则里扎莱 - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. 阿迪亚特 - અલ્ આદિયાત 101. 嘎勒尔 - અલ્ કોરિઅહ 102. 泰开苏尔 - અત્ તકાષુર 103. 阿苏尔 - અલ્ અસ્ર 104. 哈姆宰 - અલ્ હુમઝહ 105. 菲里 - અલ્ ફીલ 106. 古莱氏 - કુરૈશ 107. 玛欧奈 - અલ્ માઉન 108. 考赛尔 - અલ્ કૌષર 109. 卡菲柔乃 - અલ્ કાફિરુન 110. 奈苏尔 - અન્ નસ્ર 111. 麦赛德 - અલ્ મસદ 112. 仪赫拉斯 - અલ્ ઇખ્લાસ 113. 法莱格 - અલ્ ફલક 114. 奈斯 - અન્ નાસ
બંધ કરો