ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - الترجمة الفارسية - تفسير السعدي * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. سوره فاتحه - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. سوره بقره - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. سوره آل عمران - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. سوره نساء - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. سوره مائده - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. سوره انعام - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. سوره اعراف - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. سوره انفال - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. سوره توبه - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. سوره يونس - សូរ៉ោះយូនូស 11. سوره هود - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. سوره يوسف - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. سوره رعد - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. سوره ابراهيم - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. سوره حجر - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. سوره نحل - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. سوره اسراء - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. سوره كهف - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. سوره مريم - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. سوره طه - សូរ៉ោះតហា 21. سوره انبياء - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. سوره حج - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. سوره مؤمنون - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. سوره نور - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. سوره فرقان - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. سوره شعراء - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. سوره نمل - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. سوره قصص - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. سوره عنكبوت - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. سوره روم - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. سوره لقمان - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. سوره سجده - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. سوره احزاب - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. سوره سبأ - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. سوره فاطر - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. سوره يس - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. سوره صافات - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. سوره ص - សូរ៉ោះសទ 39. سوره زمر - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. سوره غافر - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. سوره فصلت - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. سوره شورى - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. سوره زخرف - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. سوره دخان - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. سوره جاثيه - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. سوره احقاف - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. سوره محمد - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. سوره فتح - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. سوره حجرات - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. سوره ق - សូរ៉ោះកហ្វ 51. سوره ذاريات - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. سوره طور - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. سوره نجم - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. سوره قمر - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. سوره رحمن - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. سوره واقعه - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. سوره حديد - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. سوره مجادله - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. سوره حشر - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. سوره ممتحنه - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. سوره صف - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. سوره جمعه - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. سوره منافقون - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. سوره تغابن - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. سوره طلاق - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. سوره تحريم - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. سوره ملك - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. سوره قلم - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. سوره حاقه - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. سوره معارج - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. سوره نوح - សូរ៉ោះនួហ 72. سوره جن - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. سوره مزمل - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. سوره مدثر - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. سوره قيامه - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. سوره انسان - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. سوره مرسلات - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. سوره نبأ - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. سوره نازعات - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. سوره عبس - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. سوره تكوير - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. سوره انفطار - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. سوره مطففين - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. سوره انشقاق - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. سوره بروج - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. سوره طارق - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. سوره اعلى - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. سوره غاشيه - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. سوره فجر - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. سوره بلد - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. سوره شمس - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. سوره ليل - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. سوره ضحى - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. سوره شرح - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. سوره تين - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. سوره علق - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. سوره قدر - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. سوره بينه - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. سوره زلزله - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. سوره عاديات - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. سوره قارعه - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. سوره تكاثر - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. سوره عصر - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. سوره همزه - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. سوره فيل - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. سوره قريش - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. سوره ماعون - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. سوره كوثر - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. سوره كافرون - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. سوره نصر - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. سوره مسد - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. اخلاص - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. سوره فلق - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. سوره ناس - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ