அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - الترجمة الفارسية - تفسير السعدي * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. سوره فاتحه - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. سوره بقره - ஸூரா அல்பகரா 3. سوره آل عمران - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. سوره نساء - ஸூரா அந்நிஸா 5. سوره مائده - ஸூரா அல்மாயிதா 6. سوره انعام - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. سوره اعراف - ஸூரா அல்அஃராப் 8. سوره انفال - ஸூரா அல்அன்பால் 9. سوره توبه - ஸூரா அத்தவ்பா 10. سوره يونس - ஸூரா யூனுஸ் 11. سوره هود - ஸூரா ஹூத் 12. سوره يوسف - ஸூரா யூஸுப் 13. سوره رعد - ஸூரா அர்ரஃத் 14. سوره ابراهيم - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. سوره حجر - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. سوره نحل - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. سوره اسراء - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. سوره كهف - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. سوره مريم - ஸூரா மர்யம் 20. سوره طه - ஸூரா தாஹா 21. سوره انبياء - ஸூரா அல்அன்பியா 22. سوره حج - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. سوره مؤمنون - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. سوره نور - ஸூரா அந்நூர் 25. سوره فرقان - ஸூரா அல்புர்கான் 26. سوره شعراء - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. سوره نمل - ஸூரா அந்நம்ல் 28. سوره قصص - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. سوره عنكبوت - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. سوره روم - ஸூரா அர்ரூம் 31. سوره لقمان - ஸூரா லுக்மான் 32. سوره سجده - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. سوره احزاب - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. سوره سبأ - ஸூரா ஸபஉ 35. سوره فاطر - ஸூரா பாதிர் 36. سوره يس - ஸூரா யாஸீன் 37. سوره صافات - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. سوره ص - ஸூரா ஸாத் 39. سوره زمر - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. سوره غافر - ஸூரா ஆஃபிர் 41. سوره فصلت - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. سوره شورى - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. سوره زخرف - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. سوره دخان - ஸூரா அத்துகான் 45. سوره جاثيه - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. سوره احقاف - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. سوره محمد - ஸூரா முஹம்மத் 48. سوره فتح - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. سوره حجرات - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. سوره ق - ஸூரா காஃப் 51. سوره ذاريات - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. سوره طور - ஸூரா அத்தூர் 53. سوره نجم - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. سوره قمر - ஸூரா அல்கமர் 55. سوره رحمن - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. سوره واقعه - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. سوره حديد - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. سوره مجادله - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. سوره حشر - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. سوره ممتحنه - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. سوره صف - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. سوره جمعه - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. سوره منافقون - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. سوره تغابن - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. سوره طلاق - ஸூரா அத்தலாக் 66. سوره تحريم - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. سوره ملك - ஸூரா அல்முல்க் 68. سوره قلم - ஸூரா அல்கலம் 69. سوره حاقه - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. سوره معارج - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. سوره نوح - ஸூரா நூஹ் 72. سوره جن - ஸூரா அல்ஜின் 73. سوره مزمل - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. سوره مدثر - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. سوره قيامه - ஸூரா அல்கியாமா 76. سوره انسان - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. سوره مرسلات - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. سوره نبأ - ஸூரா அந்நபஃ 79. سوره نازعات - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. سوره عبس - ஸூரா அபஸ 81. سوره تكوير - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. سوره انفطار - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. سوره مطففين - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. سوره انشقاق - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. سوره بروج - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. سوره طارق - ஸூரா அத்தாரிக் 87. سوره اعلى - ஸூரா அல்அஃலா 88. سوره غاشيه - ஸூரா அல்காஷியா 89. سوره فجر - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. سوره بلد - ஸூரா அல்பலத் 91. سوره شمس - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. سوره ليل - ஸூரா அல்லைல் 93. سوره ضحى - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. سوره شرح - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. سوره تين - ஸூரா அத்தீன் 96. سوره علق - ஸூரா அல்அலக் 97. سوره قدر - ஸூரா அல்கத்ர் 98. سوره بينه - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. سوره زلزله - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. سوره عاديات - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. سوره قارعه - ஸூரா அல்காரிஆ 102. سوره تكاثر - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. سوره عصر - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. سوره همزه - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. سوره فيل - ஸூரா அல்பீல் 106. سوره قريش - ஸூரா குரைஷ் 107. سوره ماعون - ஸூரா அல்மாஊன் 108. سوره كوثر - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. سوره كافرون - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. سوره نصر - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. سوره مسد - ஸூரா அல்மஸத் 112. اخلاص - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. سوره فلق - ஸூரா அல்பலக் 114. سوره ناس - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக