وه‌رگێڕانی ماناكانی قورئانی پیرۆز - وەرگێڕاوی فارسی - تەفسیری سەعدی * - پێڕستی وه‌رگێڕاوه‌كان


فه‌رموو سوره‌تێك هه‌ڵبژێره‌
1. سوره فاتحه - سورەتی الفاتحة 2. سوره بقره - سورەتی البقرة 3. سوره آل عمران - سورەتی آل عمران 4. سوره نساء - سورەتی النساء 5. سوره مائده - سورەتی المائدة 6. سوره انعام - سورەتی الأنعام 7. سوره اعراف - سورەتی الأعراف 8. سوره انفال - سورەتی الأنفال 9. سوره توبه - سورەتی التوبة 10. سوره يونس - سورەتی یونس 11. سوره هود - سورەتی هود 12. سوره يوسف - سورەتی یوسف 13. سوره رعد - سورەتی الرعد 14. سوره ابراهيم - سورەتی إبراهیم 15. سوره حجر - سورەتی الحجر 16. سوره نحل - سورەتی النحل 17. سوره اسراء - سورەتی الإسراء 18. سوره كهف - سورەتی الكهف 19. سوره مريم - سورەتی مریم 20. سوره طه - سورەتی طه 21. سوره انبياء - سورەتی الأنبياء 22. سوره حج - سورەتی الحج 23. سوره مؤمنون - سورەتی المؤمنون 24. سوره نور - سورەتی النور 25. سوره فرقان - سورەتی الفرقان 26. سوره شعراء - سورەتی الشعراء 27. سوره نمل - سورەتی النمل 28. سوره قصص - سورەتی القصص 29. سوره عنكبوت - سورەتی العنكبوت 30. سوره روم - سورەتی الروم 31. سوره لقمان - سورەتی لقمان 32. سوره سجده - سورەتی السجدة 33. سوره احزاب - سورەتی الأحزاب 34. سوره سبأ - سورەتی سبأ 35. سوره فاطر - سورەتی فاطر 36. سوره يس - سورەتی یس 37. سوره صافات - سورەتی الصافات 38. سوره ص - سورەتی ص 39. سوره زمر - سورەتی الزمر 40. سوره غافر - سورەتی غافر 41. سوره فصلت - سورەتی فصلت 42. سوره شورى - سورەتی الشوری 43. سوره زخرف - سورەتی الزخرف 44. سوره دخان - سورەتی الدخان 45. سوره جاثيه - سورەتی الجاثیة 46. سوره احقاف - سورەتی الأحقاف 47. سوره محمد - سورەتی محمد 48. سوره فتح - سورەتی الفتح 49. سوره حجرات - سورەتی الحجرات 50. سوره ق - سورەتی ق 51. سوره ذاريات - سورەتی الذاریات 52. سوره طور - سورەتی الطور 53. سوره نجم - سورەتی النجم 54. سوره قمر - سورەتی القمر 55. سوره رحمن - سورەتی الرحمن 56. سوره واقعه - سورەتی الواقعة 57. سوره حديد - سورەتی الحدید 58. سوره مجادله - سورەتی المجادلة 59. سوره حشر - سورەتی الحشر 60. سوره ممتحنه - سورەتی الممتحنة 61. سوره صف - سورەتی الصف 62. سوره جمعه - سورەتی الجمعة 63. سوره منافقون - سورەتی المنافقون 64. سوره تغابن - سورەتی التغابن 65. سوره طلاق - سورەتی الطلاق 66. سوره تحريم - سورەتی التحریم 67. سوره ملك - سورەتی الملك 68. سوره قلم - سورەتی القلم 69. سوره حاقه - سورەتی الحاقة 70. سوره معارج - سورەتی المعارج 71. سوره نوح - سورەتی نوح 72. سوره جن - سورەتی الجن 73. سوره مزمل - سورەتی المزمل 74. سوره مدثر - سورەتی المدثر 75. سوره قيامه - سورەتی القیامة 76. سوره انسان - سورەتی الإنسان 77. سوره مرسلات - سورەتی المرسلات 78. سوره نبأ - سورەتی النبأ 79. سوره نازعات - سورەتی النازعات 80. سوره عبس - سورەتی عبس 81. سوره تكوير - سورەتی التكویر 82. سوره انفطار - سورەتی الإنفطار 83. سوره مطففين - سورەتی المطففین 84. سوره انشقاق - سورەتی الانشقاق 85. سوره بروج - سورەتی البروج 86. سوره طارق - سورەتی الطارق 87. سوره اعلى - سورەتی الأعلى 88. سوره غاشيه - سورەتی الغاشیة 89. سوره فجر - سورەتی الفجر 90. سوره بلد - سورەتی البلد 91. سوره شمس - سورەتی الشمس 92. سوره ليل - سورەتی اللیل 93. سوره ضحى - سورەتی الضحی 94. سوره شرح - سورەتی الشرح 95. سوره تين - سورەتی التین 96. سوره علق - سورەتی العلق 97. سوره قدر - سورەتی القدر 98. سوره بينه - سورەتی البینة 99. سوره زلزله - سورەتی الزلزلة 100. سوره عاديات - سورەتی العادیات 101. سوره قارعه - سورەتی القارعة 102. سوره تكاثر - سورەتی التكاثر 103. سوره عصر - سورەتی العصر 104. سوره همزه - سورەتی الهمزة 105. سوره فيل - سورەتی الفیل 106. سوره قريش - سورەتی قریش 107. سوره ماعون - سورەتی الماعون 108. سوره كوثر - سورەتی الكوثر 109. سوره كافرون - سورەتی الكافرون 110. سوره نصر - سورەتی النصر 111. سوره مسد - سورەتی المسد 112. اخلاص - سورەتی الإخلاص 113. سوره فلق - سورەتی الفلق 114. سوره ناس - سورەتی الناس
داخستن