Fassarar Ma'anonin Alqura'ni - الترجمة الفارسية - تفسير السعدي * - Teburin Bayani kan wasu Fassarori


Daure ka Zabi Surar
1. سوره فاتحه - Suratu Al'fatiha 2. سوره بقره - Suratu Al'bakara 3. سوره آل عمران - Suratu Aal'Imran 4. سوره نساء - Suratu Al'nisaa 5. سوره مائده - Suratu Al'ma'ida 6. سوره انعام - Suratu Al'an'am 7. سوره اعراف - Suratu Al'a'raf 8. سوره انفال - Suratu Al'anfal 9. سوره توبه - Suratu Al'taubah 10. سوره يونس - Suratu Yunus 11. سوره هود - Suratu Houd 12. سوره يوسف - Suratu Yusuf 13. سوره رعد - Suratu Al'ra'ad 14. سوره ابراهيم - Suratu Ibrahim 15. سوره حجر - Suratu Alhijr 16. سوره نحل - Suratu Al'nahl 17. سوره اسراء - Suratu Al'israa 18. سوره كهف - Suratu Al'kahf 19. سوره مريم - Suratu Maryam 20. سوره طه - Suratu Daha 21. سوره انبياء - Suratu Al'anbiyaa 22. سوره حج - Suratu Alhajj 23. سوره مؤمنون - Suratu Almu'aminoun 24. سوره نور - Suratu Al'nour 25. سوره فرقان - Suratu Al'furqan 26. سوره شعراء - Suratu Al'shu'araa 27. سوره نمل - Suratu Al'naml 28. سوره قصص - Sura tu Al'qasas 29. سوره عنكبوت - Suratu Al'ankabout 30. سوره روم - Suratu Al'roum 31. سوره لقمان - Suratu Luqman 32. سوره سجده - Suratu Al'sajadah 33. سوره احزاب - Suratu Al'ahzab 34. سوره سبأ - Suratu Saba'i 35. سوره فاطر - Suratu Fadir 36. سوره يس - Suratu Yaseen 37. سوره صافات - Suratu Al'safat 38. سوره ص - Suratu Saad 39. سوره زمر - Suratu Al'zumar 40. سوره غافر - Suratu Ghafir 41. سوره فصلت - Suratu Fussilat 42. سوره شورى - Suratu Al'shuraa 43. سوره زخرف - Suratu Al'zukhruf 44. سوره دخان - Suratu Al'dukhan 45. سوره جاثيه - Suratu Al'Jathiyah 46. سوره احقاف - Suratu Al'ahkab 47. سوره محمد - Suratu Muhammad 48. سوره فتح - Suratu Al'fath 49. سوره حجرات - Suratu Al'hujurat 50. سوره ق - Suratu Qaaf 51. سوره ذاريات - Suratu Al'thariyat 52. سوره طور - Suratu Al'dour 53. سوره نجم - Suratu Al'najm 54. سوره قمر - Suratu Al'kamar 55. سوره رحمن - Suratu Al'rahman 56. سوره واقعه - Suratu Al'waki'ah 57. سوره حديد - Suratu Alhadid 58. سوره مجادله - Suratu Al'mujadalah 59. سوره حشر - Suratu Al'hashr 60. سوره ممتحنه - Suratu Al'mumtahanah 61. سوره صف - Suratu Al'saff 62. سوره جمعه - Suratu Al'Jumu'a 63. سوره منافقون - Suratu Al'munafikoun 64. سوره تغابن - Suratu Al'taghaboun 65. سوره طلاق - Suratu Al'dalaq 66. سوره تحريم - Suratu Al'tahreem 67. سوره ملك - Suratu Al'mulk 68. سوره قلم - Suratu Al'kalam 69. سوره حاقه - Suratu Al'haqah 70. سوره معارج - Suratu Al'ma'arij 71. سوره نوح - Suratu Nouh 72. سوره جن - Suratu Al'jinn 73. سوره مزمل - Suratu Al'muzammil 74. سوره مدثر - Suratu Al'mudathir 75. سوره قيامه - Suratu Alkiyama 76. سوره انسان - Suratu Al'insan 77. سوره مرسلات - Suratu Almursala 78. سوره نبأ - Suratu Al'naba'i 79. سوره نازعات - Suratu Al'nazi'at 80. سوره عبس - Suratu Abasa 81. سوره تكوير - Suratu Al'takweer 82. سوره انفطار - Suratu Al'ifidar 83. سوره مطففين - Suratu Almudaffifeen 84. سوره انشقاق - Suratu Alishiqaq 85. سوره بروج - Suratu Al'burouj 86. سوره طارق - Suratu Al'dariq 87. سوره اعلى - Suratu Al'a'ala 88. سوره غاشيه - Suratu Algashiyah 89. سوره فجر - Suratu Al'fajr 90. سوره بلد - Suratu Al'balad 91. سوره شمس - Suratu Al'shams 92. سوره ليل - Suratu Al'lail 93. سوره ضحى - Suratu Al'dhuha 94. سوره شرح - Suratu Al'sharh 95. سوره تين - Suratu Al'teen 96. سوره علق - Suratu Al'alaq 97. سوره قدر - Suratu Al'qadar 98. سوره بينه - Suratu Al'bayyinah 99. سوره زلزله - Suratu Al'zalzala 100. سوره عاديات - Suratu Al'adiyat 101. سوره قارعه - Suratu Al'qari'ah 102. سوره تكاثر - Suratu Al'takathur 103. سوره عصر - Suratu Al'asr 104. سوره همزه - Suratu Al'humazah 105. سوره فيل - Suratu Al'feel 106. سوره قريش - Suratu Quraish 107. سوره ماعون - Suratu Al'maaoun 108. سوره كوثر - Suratu Al'kauthar 109. سوره كافرون - Suratu Alkafiroun 110. سوره نصر - Suratu Al'nasr 111. سوره مسد - Suratu Al'masad 112. اخلاص - Suratu Al'ikhlas 113. سوره فلق - Suratu Al'falaq 114. سوره ناس - Suratu Al'nas
Rufewa