ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅನುವಾದ - ತಫ್ಸೀರ್ ಸಅದಿ * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ


ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. سوره فاتحه - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. سوره بقره - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. سوره آل عمران - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. سوره نساء - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. سوره مائده - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. سوره انعام - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. سوره اعراف - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. سوره انفال - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. سوره توبه - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. سوره يونس - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. سوره هود - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. سوره يوسف - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. سوره رعد - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. سوره ابراهيم - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. سوره حجر - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. سوره نحل - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. سوره اسراء - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. سوره كهف - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. سوره مريم - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. سوره طه - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. سوره انبياء - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. سوره حج - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. سوره مؤمنون - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. سوره نور - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. سوره فرقان - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. سوره شعراء - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. سوره نمل - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. سوره قصص - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. سوره عنكبوت - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. سوره روم - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. سوره لقمان - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. سوره سجده - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. سوره احزاب - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. سوره سبأ - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. سوره فاطر - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. سوره يس - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. سوره صافات - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. سوره ص - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. سوره زمر - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. سوره غافر - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. سوره فصلت - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. سوره شورى - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. سوره زخرف - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. سوره دخان - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. سوره جاثيه - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. سوره احقاف - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. سوره محمد - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. سوره فتح - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. سوره حجرات - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. سوره ق - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. سوره ذاريات - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. سوره طور - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. سوره نجم - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. سوره قمر - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. سوره رحمن - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. سوره واقعه - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. سوره حديد - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. سوره مجادله - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. سوره حشر - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. سوره ممتحنه - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. سوره صف - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. سوره جمعه - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. سوره منافقون - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. سوره تغابن - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. سوره طلاق - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. سوره تحريم - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. سوره ملك - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. سوره قلم - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. سوره حاقه - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. سوره معارج - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. سوره نوح - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. سوره جن - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. سوره مزمل - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. سوره مدثر - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. سوره قيامه - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. سوره انسان - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. سوره مرسلات - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. سوره نبأ - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. سوره نازعات - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. سوره عبس - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. سوره تكوير - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. سوره انفطار - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. سوره مطففين - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. سوره انشقاق - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. سوره بروج - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. سوره طارق - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. سوره اعلى - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. سوره غاشيه - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. سوره فجر - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. سوره بلد - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. سوره شمس - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. سوره ليل - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. سوره ضحى - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. سوره شرح - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. سوره تين - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. سوره علق - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. سوره قدر - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. سوره بينه - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. سوره زلزله - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. سوره عاديات - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. سوره قارعه - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. سوره تكاثر - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. سوره عصر - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. سوره همزه - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. سوره فيل - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. سوره قريش - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. سوره ماعون - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. سوره كوثر - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. سوره كافرون - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. سوره نصر - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. سوره مسد - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. اخلاص - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. سوره فلق - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. سوره ناس - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ