Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Pháp - Tafsir Al-Saadi * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh
1. سوره فاتحه - Chương Al-Fatihah 2. سوره بقره - Chương Al-Baqarah 3. سوره آل عمران - Chương Ali 'Imran 4. سوره نساء - Chương Al-Nisa' 5. سوره مائده - Chương Al-Ma-idah 6. سوره انعام - Chương Al-An-'am 7. سوره اعراف - Chương Al-'Araf 8. سوره انفال - Chương Al-Anfal 9. سوره توبه - Chương Al-Tawbah 10. سوره يونس - Chương Yunus 11. سوره هود - Chương Hud 12. سوره يوسف - Chương Yusuf 13. سوره رعد - Chương Al-R'ad 14. سوره ابراهيم - Chương Ibrahim 15. سوره حجر - Chương Al-Hijr 16. سوره نحل - Chương Al-Nahl 17. سوره اسراء - Chương Al-Isra' 18. سوره كهف - Chương Al-Kahf 19. سوره مريم - Chương Mar-yam 20. سوره طه - Chương Taha 21. سوره انبياء - Chương Al-Ambiya' 22. سوره حج - Chương Al-Hajj 23. سوره مؤمنون - Chương Al-Muminun 24. سوره نور - Chương Al-Nur 25. سوره فرقان - Chương Al-Furqan 26. سوره شعراء - Chương Al-Shu-'ara' 27. سوره نمل - Chương Al-Naml 28. سوره قصص - Chương Al-Qasas 29. سوره عنكبوت - Chương Al-'Ankabut 30. سوره روم - Chương Al-Rum 31. سوره لقمان - Chương Luqman 32. سوره سجده - Chương Al-Sajadah 33. سوره احزاب - Chương Al-Ahzab 34. سوره سبأ - Chương Saba' 35. سوره فاطر - Chương Fatir 36. سوره يس - Chương Yasin 37. سوره صافات - Chương Saffat 38. سوره ص - Chương Sad 39. سوره زمر - Chương Al-Zumar 40. سوره غافر - Chương Ghafir 41. سوره فصلت - Chương Fussilat 42. سوره شورى - Chương Al-Shura 43. سوره زخرف - Chương Al-Zukhruf 44. سوره دخان - Chương Al-Dukhan 45. سوره جاثيه - Chương Al-Jathiyah 46. سوره احقاف - Chương Al-Ahqaf 47. سوره محمد - Chương Muhammad 48. سوره فتح - Chương Al-Fat-h 49. سوره حجرات - Chương Al-Hujurat 50. سوره ق - Chương Qaf 51. سوره ذاريات - Chương Al-Zariyat 52. سوره طور - Chương Al-Tur 53. سوره نجم - Chương Al-Najm 54. سوره قمر - Chương Al-Qamar 55. سوره رحمن - Chương Al-Rahman 56. سوره واقعه - Chương Al-Waqi-'ah 57. سوره حديد - Chương Al-Hadid 58. سوره مجادله - Chương Al-Mujadalah 59. سوره حشر - Chương Al-Hashr 60. سوره ممتحنه - Chương Al-Mumtahinah 61. سوره صف - Chương Al-Saf 62. سوره جمعه - Chương Al-Jumu-'ah 63. سوره منافقون - Chương Al-Munafiqun 64. سوره تغابن - Chương Al-Taghabun 65. سوره طلاق - Chương Al-Talaq 66. سوره تحريم - Chương Al-Tahrim 67. سوره ملك - Chương Al-Mulk 68. سوره قلم - Chương Al-Qalam 69. سوره حاقه - Chương Al-Haqah 70. سوره معارج - Chương Al-Ma-'arij 71. سوره نوح - Chương Nuh 72. سوره جن - Chương Al-Jinn 73. سوره مزمل - Chương Al-Muzzammil 74. سوره مدثر - Chương Al-Muddaththir 75. سوره قيامه - Chương Al-Qiyamah 76. سوره انسان - Chương Al-Insan 77. سوره مرسلات - Chương Al-Mursalat 78. سوره نبأ - Chương Al-Naba' 79. سوره نازعات - Chương Al-Nazi-'at 80. سوره عبس - Chương 'Abasa 81. سوره تكوير - Chương Al-Takwir 82. سوره انفطار - Chương Al-Infitar 83. سوره مطففين - Chương Al-Mutaffifin 84. سوره انشقاق - Chương Al-Inshiqaq 85. سوره بروج - Chương Al-Buruj 86. سوره طارق - Chương Al-Tariq 87. سوره اعلى - Chương Al-'Ala 88. سوره غاشيه - Chương Al-Ghashiyah 89. سوره فجر - Chương Al-Fajr 90. سوره بلد - Chương Al-Balad 91. سوره شمس - Chương Al-Shams 92. سوره ليل - Chương Al-Lail 93. سوره ضحى - Chương Al-Dhuha 94. سوره شرح - Chương Al-Sharh 95. سوره تين - Chương Al-Tin 96. سوره علق - Chương Al-'Alaq 97. سوره قدر - Chương Al-Qadar 98. سوره بينه - Chương Al-Baiyinah 99. سوره زلزله - Chương Al-Zalzalah 100. سوره عاديات - Chương Al-'Adiyat 101. سوره قارعه - Chương Al-Qari-'ah 102. سوره تكاثر - Chương Al-Takathur 103. سوره عصر - Chương Al-'Asr 104. سوره همزه - Chương Al-Humazah 105. سوره فيل - Chương Al-Fil 106. سوره قريش - Chương Quraish 107. سوره ماعون - Chương Al-Ma-'un 108. سوره كوثر - Chương Al-Kawthar 109. سوره كافرون - Chương Al-Kafirun 110. سوره نصر - Chương Al-Nasr 111. سوره مسد - Chương Al-Masad 112. اخلاص - Chương Al-Ikhlas 113. سوره فلق - Chương Al-Falaq 114. سوره ناس - Chương Al-Nas
Đóng lại