કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - ફારસી જબાનમા ભાષાંતર, તફસીર અસ્ સઅદી * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. سوره فاتحه - અલ્ ફાતિહા 2. سوره بقره - અલ્ બકરહ 3. سوره آل عمران - આલિ ઇમરાન 4. سوره نساء - અન્ નિસા 5. سوره مائده - અલ્ માઇદહ 6. سوره انعام - અલ્ અન્આમ 7. سوره اعراف - અલ્ અઅરાફ 8. سوره انفال - અલ્ અન્ફાલ 9. سوره توبه - અત્ તૌબા 10. سوره يونس - યૂનુસ 11. سوره هود - હૂદ 12. سوره يوسف - યૂસુફ 13. سوره رعد - અર્ રઅદ 14. سوره ابراهيم - ઈબ્રાહીમ 15. سوره حجر - અલ્ હિજ્ર 16. سوره نحل - અન્ નહલ 17. سوره اسراء - અલ્ ઇસ્રા 18. سوره كهف - અલ્ કહફ 19. سوره مريم - મરયમ 20. سوره طه - તો-હા 21. سوره انبياء - અલ્ અન્બિયા 22. سوره حج - અલ્ હજ્ 23. سوره مؤمنون - અલ્ મુઅમિનૂન 24. سوره نور - અન્ નૂર 25. سوره فرقان - અલ્ ફુરકાન 26. سوره شعراء - અશ્ શુઅરાઅ 27. سوره نمل - અન્ નમલ 28. سوره قصص - અલ્ કસસ 29. سوره عنكبوت - અલ્ અન્કબુત 30. سوره روم - અર્ રુમ 31. سوره لقمان - લુકમાન 32. سوره سجده - અસ્ સજદહ 33. سوره احزاب - અલ્ અહઝાબ 34. سوره سبأ - સબા 35. سوره فاطر - ફાતિર 36. سوره يس - યાસિન 37. سوره صافات - અસ્ સોફ્ફાત 38. سوره ص - સૉદ 39. سوره زمر - અઝ્ ઝુમર 40. سوره غافر - ગાફિર 41. سوره فصلت - ફુસ્સિલત 42. سوره شورى - અશ્ શૂરા 43. سوره زخرف - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. سوره دخان - અદ્ દુખાન 45. سوره جاثيه - અલ્ જાષિયહ 46. سوره احقاف - અલ્ અહકાફ 47. سوره محمد - મુહમ્મદ 48. سوره فتح - અલ્ ફત્હ 49. سوره حجرات - અલ્ હુજુરાત 50. سوره ق - કૉફ 51. سوره ذاريات - અઝ્ ઝારિયાત 52. سوره طور - અત્ તૂર 53. سوره نجم - અન્ નજમ 54. سوره قمر - અલ્ કમર 55. سوره رحمن - અર્ રહમાન 56. سوره واقعه - અલ્ વાકિઆ 57. سوره حديد - અલ્ હદીદ 58. سوره مجادله - અલ્ મુજાદિલહ 59. سوره حشر - અલ્ હશ્ર 60. سوره ممتحنه - અલ્ મુમતહિનહ 61. سوره صف - અસ્ સફ 62. سوره جمعه - અલ્ જુમ્આ 63. سوره منافقون - અલ્ મુનાફિકુન 64. سوره تغابن - અત્ તગાબુન 65. سوره طلاق - અત્ તલાક 66. سوره تحريم - અત્ તહરીમ 67. سوره ملك - અલ્ મુલ્ક 68. سوره قلم - અલ્ કલમ 69. سوره حاقه - અલ્ હાકકહ 70. سوره معارج - અલ્ મઆરિજ 71. سوره نوح - નૂહ 72. سوره جن - અલ્ જિન 73. سوره مزمل - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. سوره مدثر - અલ્ મુદષષિર 75. سوره قيامه - અલ્ કિયામહ 76. سوره انسان - અલ્ ઇન્સાન 77. سوره مرسلات - અલ્ મુર્સલાત 78. سوره نبأ - અન્ નબા 79. سوره نازعات - અન્ નાઝિઆત 80. سوره عبس - અબસ 81. سوره تكوير - અત્ તકવીર 82. سوره انفطار - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. سوره مطففين - અલ્ મુતફ્ફીન 84. سوره انشقاق - અલ્ ઇન્શિકાક 85. سوره بروج - અલ્ બુરુજ 86. سوره طارق - અત્ તારિક 87. سوره اعلى - અલ્ અઅલા 88. سوره غاشيه - અલ્ ગોશિયહ 89. سوره فجر - અલ્ ફજર 90. سوره بلد - અલ્ બલદ 91. سوره شمس - અશ્ શમ્શ 92. سوره ليل - અલ્ લૈલ 93. سوره ضحى - અઝ્ ઝોહા 94. سوره شرح - અશ્ શરહ 95. سوره تين - અત્ તીન 96. سوره علق - અલ્ અલક 97. سوره قدر - અલ્ કદર 98. سوره بينه - અલ્ બય્યિનહ 99. سوره زلزله - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. سوره عاديات - અલ્ આદિયાત 101. سوره قارعه - અલ્ કોરિઅહ 102. سوره تكاثر - અત્ તકાષુર 103. سوره عصر - અલ્ અસ્ર 104. سوره همزه - અલ્ હુમઝહ 105. سوره فيل - અલ્ ફીલ 106. سوره قريش - કુરૈશ 107. سوره ماعون - અલ્ માઉન 108. سوره كوثر - અલ્ કૌષર 109. سوره كافرون - અલ્ કાફિરુન 110. سوره نصر - અન્ નસ્ર 111. سوره مسد - અલ્ મસદ 112. اخلاص - અલ્ ઇખ્લાસ 113. سوره فلق - અલ્ ફલક 114. سوره ناس - અન્ નાસ
બંધ કરો