Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - Fars dilinə tərcümə - Təfsir Əs-Səədi * - Tərcumənin mündəricatı


Zəhmət olmasa surə seçin
1. سوره فاتحه - əl-Fatihə 2. سوره بقره - əl-Bəqərə 3. سوره آل عمران - Ali-İmran 4. سوره نساء - ən-Nisa 5. سوره مائده - əl-Maidə 6. سوره انعام - əl-Ənam 7. سوره اعراف - əl-Əraf 8. سوره انفال - əl-Ənfal 9. سوره توبه - ət-Tovbə 10. سوره يونس - Yunus 11. سوره هود - Hud 12. سوره يوسف - Yusuf 13. سوره رعد - ər-Rəd 14. سوره ابراهيم - İbrahim 15. سوره حجر - əl-Hicr 16. سوره نحل - ən-Nəhl 17. سوره اسراء - əl-İsra 18. سوره كهف - əl-Kəhf 19. سوره مريم - Məryəm 20. سوره طه - Ta ha 21. سوره انبياء - əl-Ənbiya 22. سوره حج - əl-Həcc 23. سوره مؤمنون - əl-Muminun 24. سوره نور - ən-Nur 25. سوره فرقان - əl-Furqan 26. سوره شعراء - əş-Şuəra 27. سوره نمل - ən-Nəml 28. سوره قصص - əl-Qəsəs 29. سوره عنكبوت - əl-Ənkəbut 30. سوره روم - ər-Rum 31. سوره لقمان - Loğman 32. سوره سجده - əs-Səcdə 33. سوره احزاب - əl-Əhzab 34. سوره سبأ - Səba 35. سوره فاطر - Fatir 36. سوره يس - Ya sin 37. سوره صافات - əs-Saffat 38. سوره ص - Sad 39. سوره زمر - əz-Zumər 40. سوره غافر - Ğafir 41. سوره فصلت - Fussilət 42. سوره شورى - əş-Şura 43. سوره زخرف - əz-Zuxruf 44. سوره دخان - əd-Duxan 45. سوره جاثيه - əl-Casiyə 46. سوره احقاف - əl-Əhqaf 47. سوره محمد - Muhəmməd 48. سوره فتح - əl-Fəth 49. سوره حجرات - əl-Hucurat 50. سوره ق - Qaf 51. سوره ذاريات - əz-Zariyat 52. سوره طور - ət-Tur 53. سوره نجم - ən-Nəcm 54. سوره قمر - əl-Qəmər 55. سوره رحمن - ər-Rəhman 56. سوره واقعه - əl-Vaqiə 57. سوره حديد - əl-Hədid 58. سوره مجادله - əl-Mucadilə 59. سوره حشر - əl-Həşr 60. سوره ممتحنه - əl-Mumtəhənə 61. سوره صف - əs-Saff 62. سوره جمعه - əl-Cumuə 63. سوره منافقون - əl-Munafiqun 64. سوره تغابن - ət-Təğabun 65. سوره طلاق - ət-Talaq 66. سوره تحريم - ət-Təhrim 67. سوره ملك - əl-Mulk 68. سوره قلم - əl-Qələm 69. سوره حاقه - əl-Haqqə 70. سوره معارج - əl-Məaric 71. سوره نوح - Nuh 72. سوره جن - əl-Cinn 73. سوره مزمل - əl-Muzzəmmil 74. سوره مدثر - əl-Muddəssir 75. سوره قيامه - əl-Qiyamə 76. سوره انسان - əl-İnsan 77. سوره مرسلات - əl-Mursəlat 78. سوره نبأ - ən-Nəbə 79. سوره نازعات - ən-Naziat 80. سوره عبس - Əbəsə 81. سوره تكوير - ət-Təkvir 82. سوره انفطار - əl-İnfitar 83. سوره مطففين - əl-Mutaffifin 84. سوره انشقاق - əl-İnşiqaq 85. سوره بروج - əl-Buruc 86. سوره طارق - ət-Tariq 87. سوره اعلى - əl-Əla 88. سوره غاشيه - əl-Ğaşiyə 89. سوره فجر - əl-Fəcr 90. سوره بلد - əl-Bələd 91. سوره شمس - əş-Şəms 92. سوره ليل - əl-Leyl 93. سوره ضحى - əd-Duha 94. سوره شرح - əş-Şərh 95. سوره تين - ət-Tin 96. سوره علق - əl-Ələq 97. سوره قدر - əl-Qədr 98. سوره بينه - əl-Beyyinə 99. سوره زلزله - əz-Zəlzələ 100. سوره عاديات - əl-Adiyat 101. سوره قارعه - əl-Qariə 102. سوره تكاثر - ət-Təkasur 103. سوره عصر - əl-Əsr 104. سوره همزه - əl-Huməzə 105. سوره فيل - əl-Fil 106. سوره قريش - Qureyş 107. سوره ماعون - əl-Maun 108. سوره كوثر - əl-Kovsər 109. سوره كافرون - əl-Kafirun 110. سوره نصر - ən-Nəsr 111. سوره مسد - əl-Məsəd 112. اخلاص - əl-İxlas 113. سوره فلق - əl-Fələq 114. سوره ناس - ən-Nas
Bağlamaq