വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - الترجمة الفارسية - تفسير السعدي * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. سوره فاتحه - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. سوره بقره - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. سوره آل عمران - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. سوره نساء - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. سوره مائده - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. سوره انعام - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. سوره اعراف - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. سوره انفال - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. سوره توبه - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. سوره يونس - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. سوره هود - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. سوره يوسف - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. سوره رعد - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. سوره ابراهيم - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. سوره حجر - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. سوره نحل - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. سوره اسراء - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. سوره كهف - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. سوره مريم - സൂറത്ത് മർയം 20. سوره طه - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. سوره انبياء - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. سوره حج - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. سوره مؤمنون - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. سوره نور - സൂറത്തുന്നൂർ 25. سوره فرقان - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. سوره شعراء - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. سوره نمل - സൂറത്തുന്നംല് 28. سوره قصص - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. سوره عنكبوت - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. سوره روم - സൂറത്തു റൂം 31. سوره لقمان - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. سوره سجده - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. سوره احزاب - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. سوره سبأ - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. سوره فاطر - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. سوره يس - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. سوره صافات - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. سوره ص - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. سوره زمر - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. سوره غافر - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. سوره فصلت - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. سوره شورى - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. سوره زخرف - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. سوره دخان - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. سوره جاثيه - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. سوره احقاف - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. سوره محمد - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. سوره فتح - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. سوره حجرات - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. سوره ق - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. سوره ذاريات - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. سوره طور - സൂറത്തുത്തൂർ 53. سوره نجم - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. سوره قمر - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. سوره رحمن - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. سوره واقعه - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. سوره حديد - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. سوره مجادله - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. سوره حشر - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. سوره ممتحنه - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. سوره صف - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. سوره جمعه - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. سوره منافقون - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. سوره تغابن - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. سوره طلاق - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. سوره تحريم - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. سوره ملك - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. سوره قلم - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. سوره حاقه - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. سوره معارج - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. سوره نوح - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. سوره جن - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. سوره مزمل - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. سوره مدثر - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. سوره قيامه - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. سوره انسان - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. سوره مرسلات - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. سوره نبأ - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. سوره نازعات - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. سوره عبس - സൂറത്ത് അബസ 81. سوره تكوير - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. سوره انفطار - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. سوره مطففين - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. سوره انشقاق - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. سوره بروج - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. سوره طارق - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. سوره اعلى - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. سوره غاشيه - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. سوره فجر - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. سوره بلد - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. سوره شمس - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. سوره ليل - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. سوره ضحى - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. سوره شرح - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. سوره تين - സൂറത്തുത്തീൻ 96. سوره علق - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. سوره قدر - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. سوره بينه - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. سوره زلزله - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. سوره عاديات - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. سوره قارعه - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. سوره تكاثر - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. سوره عصر - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. سوره همزه - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. سوره فيل - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. سوره قريش - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. سوره ماعون - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. سوره كوثر - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. سوره كافرون - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. سوره نصر - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. سوره مسد - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. اخلاص - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. سوره فلق - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. سوره ناس - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക