Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - الترجمة الفارسية - تفسير السعدي * - Përmbajtja e përkthimeve


Zgjidh suren
1. سوره فاتحه - Suretu El Fatiha 2. سوره بقره - Suretu El Bekare 3. سوره آل عمران - Suretu Ali Imran 4. سوره نساء - Suretu En Nisa 5. سوره مائده - Suretu El Maide 6. سوره انعام - Suretu El Enam 7. سوره اعراف - Suretu El A’raf 8. سوره انفال - Suretu El Enfal 9. سوره توبه - Suretu Et Tevbe 10. سوره يونس - Suretu Junus 11. سوره هود - Suretu Hud 12. سوره يوسف - Suretu Jusuf 13. سوره رعد - Suretu Er Rad 14. سوره ابراهيم - Suretu Ibrahim 15. سوره حجر - Suretu El Hixhr 16. سوره نحل - Suretu En Nahl 17. سوره اسراء - Suretu El Isra 18. سوره كهف - Suretu El Kehf 19. سوره مريم - Suretu Merjem 20. سوره طه - Suretu Taha 21. سوره انبياء - Suretu El Enbija 22. سوره حج - Suretu El Haxh 23. سوره مؤمنون - Suretu El Muminun 24. سوره نور - Suretu En Nur 25. سوره فرقان - Suretu El Furkan 26. سوره شعراء - Suretu Esh Shuara 27. سوره نمل - Suretu En Neml 28. سوره قصص - Suretu El Kasas 29. سوره عنكبوت - Suretu El Ankebut 30. سوره روم - Suretu Er Rrum 31. سوره لقمان - Suretu Lukman 32. سوره سجده - Suretu Es Sexhde 33. سوره احزاب - Suretu El Ahzab 34. سوره سبأ - Suretu Sebe’ 35. سوره فاطر - Suretu Fatir 36. سوره يس - Suretu Jasin 37. سوره صافات - Suretu Es Saffat 38. سوره ص - Suretu Sad 39. سوره زمر - Suretu Zumer 40. سوره غافر - Suretu Gafir 41. سوره فصلت - Suretu Fussilet 42. سوره شورى - Suretu Esh Shura 43. سوره زخرف - Suretu Ez Zuhruf 44. سوره دخان - Suretu Ed Duhan 45. سوره جاثيه - Suretu El Xhathije 46. سوره احقاف - Suretu El Ahkaf 47. سوره محمد - Suretu Muhamed 48. سوره فتح - Suretu El Fet-h 49. سوره حجرات - Suretu El Huxhurat 50. سوره ق - Suretu Kaf 51. سوره ذاريات - Suretu Edh Dharijat 52. سوره طور - Suretu Et Tur 53. سوره نجم - Suretu En Nexhm 54. سوره قمر - Suretu El Kamer 55. سوره رحمن - Suretu Err Rrahman 56. سوره واقعه - Suretu El Vakia 57. سوره حديد - Suretu El Hadid 58. سوره مجادله - Suretu El Muxhadele 59. سوره حشر - Suretu El Hashr 60. سوره ممتحنه - Suretu El Mumtehine 61. سوره صف - Suretu Es Saff 62. سوره جمعه - Suretu El Xhumua 63. سوره منافقون - Suretu El Munafikun 64. سوره تغابن - Suretu Et Tegabun 65. سوره طلاق - Suretu Et Talak 66. سوره تحريم - Suretu Et Tahrim 67. سوره ملك - Suretu El Mulk 68. سوره قلم - Suretu El Kalem 69. سوره حاقه - Suretu El Hakkah 70. سوره معارج - Suretu El Mearixh 71. سوره نوح - Suretu Nuh 72. سوره جن - Suretu El Xhinn 73. سوره مزمل - Suretu El Muzzemmil 74. سوره مدثر - Suretu El Mudethir 75. سوره قيامه - Suretu El Kijame 76. سوره انسان - Kaptina El Insan 77. سوره مرسلات - Suretu El Murselat 78. سوره نبأ - Suretu En Nebe’ 79. سوره نازعات - Suretu En Naziat 80. سوره عبس - Suretu Abese 81. سوره تكوير - Suretu Et Tekvir 82. سوره انفطار - Suretu El Infitar 83. سوره مطففين - Suretu El Mutaffifin 84. سوره انشقاق - Suretu El Inshikak 85. سوره بروج - Suretu El Buruxh 86. سوره طارق - Suretu Et Tarik 87. سوره اعلى - Suretu El A’la 88. سوره غاشيه - Suretu El Gashije 89. سوره فجر - Suretu El Fexhr 90. سوره بلد - Suretu El Beled 91. سوره شمس - Suretu Esh Shems 92. سوره ليل - Suretu El Lejl 93. سوره ضحى - Suretu Ed Duha 94. سوره شرح - Suretu Esh Sherh 95. سوره تين - Suretu Et Tin 96. سوره علق - Suretu El Alak 97. سوره قدر - Suretu El Kadr 98. سوره بينه - Suretu El Bejjine 99. سوره زلزله - Suretu Ez Zelzele 100. سوره عاديات - Suretu El Adijat 101. سوره قارعه - Suretu El Karia 102. سوره تكاثر - Suretu Et Tekathur 103. سوره عصر - Suretu El Asr 104. سوره همزه - Suretu El Hemze 105. سوره فيل - Suretu El Fil 106. سوره قريش - Suretu Kurejsh 107. سوره ماعون - Suretu El Maun 108. سوره كوثر - Suretu El Kevther 109. سوره كافرون - Suretu El Kafirun 110. سوره نصر - Suretu En Nasr 111. سوره مسد - Suretu El Mesed 112. اخلاص - Suretu El Ihlas 113. سوره فلق - Suretu El Felek 114. سوره ناس - Suretu En Nas
Mbyll