పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - الترجمة الفارسية - تفسير السعدي * - అనువాదాల విషయసూచిక


దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. سوره فاتحه - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. سوره بقره - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. سوره آل عمران - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. سوره نساء - సూరహ్ అన్-నిసా 5. سوره مائده - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. سوره انعام - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. سوره اعراف - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. سوره انفال - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. سوره توبه - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. سوره يونس - సూరహ్ యూనుస్ 11. سوره هود - సూరహ్ హూద్ 12. سوره يوسف - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. سوره رعد - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. سوره ابراهيم - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. سوره حجر - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. سوره نحل - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. سوره اسراء - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. سوره كهف - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. سوره مريم - సూరహ్ మర్యమ్ 20. سوره طه - సూరహ్ తహా 21. سوره انبياء - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. سوره حج - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. سوره مؤمنون - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. سوره نور - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. سوره فرقان - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. سوره شعراء - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. سوره نمل - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. سوره قصص - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. سوره عنكبوت - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. سوره روم - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. سوره لقمان - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. سوره سجده - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. سوره احزاب - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. سوره سبأ - సూరహ్ సబా 35. سوره فاطر - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. سوره يس - సూరహ్ యా-సీన్ 37. سوره صافات - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. سوره ص - సూరహ్ సాద్ 39. سوره زمر - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. سوره غافر - సూరహ్ గాఫిర్ 41. سوره فصلت - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. سوره شورى - సూరహ్ అష్-షురా 43. سوره زخرف - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. سوره دخان - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. سوره جاثيه - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. سوره احقاف - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. سوره محمد - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. سوره فتح - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. سوره حجرات - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. سوره ق - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. سوره ذاريات - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. سوره طور - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. سوره نجم - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. سوره قمر - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. سوره رحمن - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. سوره واقعه - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. سوره حديد - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. سوره مجادله - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. سوره حشر - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. سوره ممتحنه - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. سوره صف - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. سوره جمعه - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. سوره منافقون - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. سوره تغابن - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. سوره طلاق - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. سوره تحريم - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. سوره ملك - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. سوره قلم - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. سوره حاقه - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. سوره معارج - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. سوره نوح - సూరహ్ నూహ్ 72. سوره جن - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. سوره مزمل - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. سوره مدثر - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. سوره قيامه - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. سوره انسان - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. سوره مرسلات - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. سوره نبأ - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. سوره نازعات - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. سوره عبس - సూరహ్ అబస 81. سوره تكوير - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. سوره انفطار - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. سوره مطففين - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. سوره انشقاق - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. سوره بروج - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. سوره طارق - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. سوره اعلى - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. سوره غاشيه - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. سوره فجر - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. سوره بلد - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. سوره شمس - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. سوره ليل - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. سوره ضحى - సూరహ్ అద్-దుహా 94. سوره شرح - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. سوره تين - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. سوره علق - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. سوره قدر - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. سوره بينه - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. سوره زلزله - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. سوره عاديات - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. سوره قارعه - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. سوره تكاثر - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. سوره عصر - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. سوره همزه - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. سوره فيل - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. سوره قريش - సూరహ్ ఖురైష్ 107. سوره ماعون - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. سوره كوثر - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. سوره كافرون - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. سوره نصر - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. سوره مسد - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. اخلاص - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. سوره فلق - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. سوره ناس - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం