Traduzione dei Significati del Sacro Corano - Traduzione persiana - Esegesi di Al-Sa'di * - Indice Traduzioni


Scegli la Sura
1. سوره فاتحه - Al-Fâtihah 2. سوره بقره - Al-Baqarah 3. سوره آل عمران - Al ‘Imrân 4. سوره نساء - An-Nisâ’ 5. سوره مائده - Al-Mâ’idah 6. سوره انعام - Al-An‘âm 7. سوره اعراف - Al-A‘râf 8. سوره انفال - Al-Anfâl 9. سوره توبه - At-Tawbah 10. سوره يونس - Yûnus 11. سوره هود - Hûd 12. سوره يوسف - Yûsuf 13. سوره رعد - Ar-Ra‘d 14. سوره ابراهيم - Ibrâhîm 15. سوره حجر - Al-Hijr 16. سوره نحل - An-Nahl 17. سوره اسراء - Al-Isrâ’ 18. سوره كهف - Al-Kahf 19. سوره مريم - Maryam 20. سوره طه - Tâ-Hâ 21. سوره انبياء - Al-Anbiyâ’ 22. سوره حج - Al-Hajj 23. سوره مؤمنون - Al-Mu’minûn 24. سوره نور - An-Nûr 25. سوره فرقان - Al-Furqân 26. سوره شعراء - Ash-Shu‘arâ’ 27. سوره نمل - An-Naml 28. سوره قصص - Al-Qasas 29. سوره عنكبوت - Al-‘Ankabût 30. سوره روم - Ar-Rûm 31. سوره لقمان - Luqmân 32. سوره سجده - As-Sajdah 33. سوره احزاب - Al-Ahzâb 34. سوره سبأ - Saba’ 35. سوره فاطر - Fâtir 36. سوره يس - Yâ-Sîn 37. سوره صافات - As-Sâffât 38. سوره ص - Sâd 39. سوره زمر - Az-Zumar 40. سوره غافر - Ghâfir 41. سوره فصلت - Fussilat 42. سوره شورى - Ash-shûrâ 43. سوره زخرف - Az-Zukhruf 44. سوره دخان - Ad-Dukhân 45. سوره جاثيه - Al-Jâthiyah 46. سوره احقاف - Al-Ahqâf 47. سوره محمد - Muhammad 48. سوره فتح - Al-Fath 49. سوره حجرات - Al-Hujurât 50. سوره ق - Qâf 51. سوره ذاريات - Adh-Dhâriyât 52. سوره طور - At-Tûr 53. سوره نجم - An-Najm 54. سوره قمر - Al-Qamar 55. سوره رحمن - Ar-Rahmân 56. سوره واقعه - Al-Wâqi‘ah 57. سوره حديد - Al-Hadîd 58. سوره مجادله - Al-Mujâdilah 59. سوره حشر - Al-Hashr 60. سوره ممتحنه - Al-Mumtahanah 61. سوره صف - As-Saff 62. سوره جمعه - Al-Jumu‘ah 63. سوره منافقون - Al-Munâfiqûn 64. سوره تغابن - At-Taghâbun 65. سوره طلاق - At-Talâq 66. سوره تحريم - At-Tahrîm 67. سوره ملك - Al-Mulk 68. سوره قلم - Al-Qalam 69. سوره حاقه - Al-Hâqqah 70. سوره معارج - Al-Ma‘ârij 71. سوره نوح - Nûh 72. سوره جن - Al-Jinn 73. سوره مزمل - Al-Muzzammil 74. سوره مدثر - Al-Muddaththir 75. سوره قيامه - Al-Qiyâmah 76. سوره انسان - Al-Insân 77. سوره مرسلات - Al-Mursalât 78. سوره نبأ - An-Naba’ 79. سوره نازعات - An-Nâzi‘ât 80. سوره عبس - ‘Abasa 81. سوره تكوير - At-Takwîr 82. سوره انفطار - Al-Infitâr 83. سوره مطففين - Al-Mutaffifîn 84. سوره انشقاق - Al-Inshiqâq 85. سوره بروج - Al-Burûj 86. سوره طارق - At-Târiq 87. سوره اعلى - Al-A‘lâ 88. سوره غاشيه - Al-Ghâshiyah 89. سوره فجر - Al-Fajr 90. سوره بلد - Al-Balad 91. سوره شمس - Ash-Shams 92. سوره ليل - Al-Layl 93. سوره ضحى - Ad-Dhuhâ 94. سوره شرح - Al-Sharh 95. سوره تين - At-Tîn 96. سوره علق - Al-‘Alaq 97. سوره قدر - Al-Qadr 98. سوره بينه - Al-Bayyinah 99. سوره زلزله - Al-Zalzalah 100. سوره عاديات - Al-‘Adiyât 101. سوره قارعه - Al-Qâri‘ah 102. سوره تكاثر - At-Takâthur 103. سوره عصر - Al-‘Asr 104. سوره همزه - Al-Humazah 105. سوره فيل - Al-Fîl 106. سوره قريش - Quraysh 107. سوره ماعون - Al-Mâ‘ûn 108. سوره كوثر - Al-Kawthar 109. سوره كافرون - Al-Kâfirûn 110. سوره نصر - An-Nasr 111. سوره مسد - Al-Masad 112. اخلاص - Al-Ikhlâs 113. سوره فلق - Al-Falaq 114. سوره ناس - An-Nâs
Chiudi