แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - แปลภาษาเปอร์เซีย - ตัฟซีร อัสสะดีย์ * - สารบัญ​คำแปล


กรุณา​เลือกสูเราะฮ์
1. سوره فاتحه - Al-Fātihah 2. سوره بقره - Al-Baqarah 3. سوره آل عمران - Āl-‘Imrān 4. سوره نساء - An-Nisā’ 5. سوره مائده - Al-Mā’idah 6. سوره انعام - Al-An‘ām 7. سوره اعراف - Al-A‘rāf 8. سوره انفال - Al-Anfāl 9. سوره توبه - At-Tawbah 10. سوره يونس - Yūnus 11. سوره هود - Hūd 12. سوره يوسف - Yūsuf 13. سوره رعد - Ar-Ra‘d 14. سوره ابراهيم - Ibrāhīm 15. سوره حجر - Al-Hijr 16. سوره نحل - An-Nahl 17. سوره اسراء - Al-Isrā’ 18. سوره كهف - Al-Kahf 19. سوره مريم - Maryam 20. سوره طه - Tā-ha 21. سوره انبياء - Al-Anbiyā’ 22. سوره حج - Al-Hajj 23. سوره مؤمنون - Al-Mu’minūn 24. سوره نور - An-Noor 25. سوره فرقان - Al-Furqān 26. سوره شعراء - Ash-Shu‘arā’ 27. سوره نمل - An-Naml 28. سوره قصص - Al-Qasas 29. سوره عنكبوت - Al-‘Ankabūt 30. سوره روم - Ar-Rūm 31. سوره لقمان - Luqmān 32. سوره سجده - As-Sajdah 33. سوره احزاب - Al-Ahzāb 34. سوره سبأ - Saba’ 35. سوره فاطر - Fātir 36. سوره يس - Yā-Sīn 37. سوره صافات - As-Sāffāt 38. سوره ص - Sād 39. سوره زمر - Az-Zumar 40. سوره غافر - Ghāfir 41. سوره فصلت - Fussilat 42. سوره شورى - Ash-Shūra 43. سوره زخرف - Az-Zukhruf 44. سوره دخان - Ad-Dukhān 45. سوره جاثيه - Al-Jāthiyah 46. سوره احقاف - Al-Ahqāf 47. سوره محمد - Muhammad 48. سوره فتح - Al-Fat'h 49. سوره حجرات - Al-Hujurāt 50. سوره ق - Qāf 51. سوره ذاريات - Adh-Dhāriyāt 52. سوره طور - At-Toor 53. سوره نجم - An-Najm 54. سوره قمر - Al-Qamar 55. سوره رحمن - Ar-Rahmān 56. سوره واقعه - Al-Wāqi‘ah 57. سوره حديد - Al-Hadīd 58. سوره مجادله - Al-Mujādalah 59. سوره حشر - Al-Hashr 60. سوره ممتحنه - Al-Mumtahanah 61. سوره صف - As-Saff 62. سوره جمعه - Al-Jumu‘ah 63. سوره منافقون - Al-Munāfiqūn 64. سوره تغابن - At-Taghābun 65. سوره طلاق - At-Talāq 66. سوره تحريم - At-Tahrīm 67. سوره ملك - Al-Mulk 68. سوره قلم - Al-Qalam 69. سوره حاقه - Al-Hāqqah 70. سوره معارج - Al-Ma‘ārij 71. سوره نوح - Nūh 72. سوره جن - Al-Jinn 73. سوره مزمل - Al-Muzzammil 74. سوره مدثر - Al-Muddaththir 75. سوره قيامه - Al-Qiyāmah 76. سوره انسان - Al-Insān 77. سوره مرسلات - Al-Mursalāt 78. سوره نبأ - An-Naba’ 79. سوره نازعات - An-Nāzi‘āt 80. سوره عبس - ‘Abasa 81. سوره تكوير - At-Takwīr 82. سوره انفطار - Al-Infitār 83. سوره مطففين - Al-Mutaffifīn 84. سوره انشقاق - Al-Inshiqāq 85. سوره بروج - Al-Burūj 86. سوره طارق - At-Tāriq 87. سوره اعلى - Al-A‘lā 88. سوره غاشيه - Al-Ghāshiyah 89. سوره فجر - Al-Fajr 90. سوره بلد - Al-Balad 91. سوره شمس - Ash-Shams 92. سوره ليل - Al-Layl 93. سوره ضحى - Ad-Duhā 94. سوره شرح - Ash-Sharh 95. سوره تين - At-Teen 96. سوره علق - Al-‘Alaq 97. سوره قدر - Al-Qadr 98. سوره بينه - Al-Bayyinah 99. سوره زلزله - Az-Zalzalah 100. سوره عاديات - Al-‘Ādiyāt 101. سوره قارعه - Al-Qāri‘ah 102. سوره تكاثر - At-Takāthur 103. سوره عصر - Al-‘Asr 104. سوره همزه - Al-Humazah 105. سوره فيل - Al-Feel 106. سوره قريش - Quraysh 107. سوره ماعون - Al-Mā‘ūn 108. سوره كوثر - Al-Kawthar 109. سوره كافرون - Al-Kāfirūn 110. سوره نصر - An-Nasr 111. سوره مسد - Al-Masad 112. اخلاص - Al-Ikhlās 113. سوره فلق - Al-Falaq 114. سوره ناس - An-Nās
ปิด