ترجمهٔ معانی قرآن کریم - الترجمة الفارسية - تفسير السعدي * - لیست ترجمه ها


لطفا سوره را انتخاب کنید
1. سوره فاتحه 2. سوره بقره 3. سوره آل عمران 4. سوره نساء 5. سوره مائده 6. سوره انعام 7. سوره اعراف 8. سوره انفال 9. سوره توبه 10. سوره يونس 11. سوره هود 12. سوره يوسف 13. سوره رعد 14. سوره ابراهيم 15. سوره حجر 16. سوره نحل 17. سوره اسراء 18. سوره كهف 19. سوره مريم 20. سوره طه 21. سوره انبياء 22. سوره حج 23. سوره مؤمنون 24. سوره نور 25. سوره فرقان 26. سوره شعراء 27. سوره نمل 28. سوره قصص 29. سوره عنكبوت 30. سوره روم 31. سوره لقمان 32. سوره سجده 33. سوره احزاب 34. سوره سبأ 35. سوره فاطر 36. سوره يس 37. سوره صافات 38. سوره ص 39. سوره زمر 40. سوره غافر 41. سوره فصلت 42. سوره شورى 43. سوره زخرف 44. سوره دخان 45. سوره جاثيه 46. سوره احقاف 47. سوره محمد 48. سوره فتح 49. سوره حجرات 50. سوره ق 51. سوره ذاريات 52. سوره طور 53. سوره نجم 54. سوره قمر 55. سوره رحمن 56. سوره واقعه 57. سوره حديد 58. سوره مجادله 59. سوره حشر 60. سوره ممتحنه 61. سوره صف 62. سوره جمعه 63. سوره منافقون 64. سوره تغابن 65. سوره طلاق 66. سوره تحريم 67. سوره ملك 68. سوره قلم 69. سوره حاقه 70. سوره معارج 71. سوره نوح 72. سوره جن 73. سوره مزمل 74. سوره مدثر 75. سوره قيامه 76. سوره انسان 77. سوره مرسلات 78. سوره نبأ 79. سوره نازعات 80. سوره عبس 81. سوره تكوير 82. سوره انفطار 83. سوره مطففين 84. سوره انشقاق 85. سوره بروج 86. سوره طارق 87. سوره اعلى 88. سوره غاشيه 89. سوره فجر 90. سوره بلد 91. سوره شمس 92. سوره ليل 93. سوره ضحى 94. سوره شرح 95. سوره تين 96. سوره علق 97. سوره قدر 98. سوره بينه 99. سوره زلزله 100. سوره عاديات 101. سوره قارعه 102. سوره تكاثر 103. سوره عصر 104. سوره همزه 105. سوره فيل 106. سوره قريش 107. سوره ماعون 108. سوره كوثر 109. سوره كافرون 110. سوره نصر 111. سوره مسد 112. اخلاص 113. سوره فلق 114. سوره ناس
بستن