ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - الترجمة الفارسية - تفسير السعدي * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. سوره فاتحه - සූරා අල් ෆාතිහා 2. سوره بقره - සූරා අල් බකරා 3. سوره آل عمران - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. سوره نساء - සූරා අන් නිසා 5. سوره مائده - සූරා අල් මාඉදා 6. سوره انعام - සූරා අල් අන්ආම් 7. سوره اعراف - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. سوره انفال - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. سوره توبه - සූරා අත් තව්බා 10. سوره يونس - සූරා යූනුස් 11. سوره هود - සූරා හූද් 12. سوره يوسف - සූරා යූසුෆ් 13. سوره رعد - සූරා අර් රඃද් 14. سوره ابراهيم - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. سوره حجر - සූරා අල් හිජ්ර් 16. سوره نحل - සූරා අන් නහ්ල් 17. سوره اسراء - සූරා අල් ඉස්රා 18. سوره كهف - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. سوره مريم - සූරා මර්යම් 20. سوره طه - සූරා තාහා 21. سوره انبياء - සූරා අල් අන්බියා 22. سوره حج - සූරා අල් හජ් 23. سوره مؤمنون - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. سوره نور - සූරා අන් නූර් 25. سوره فرقان - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. سوره شعراء - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. سوره نمل - සූරා අන් නම්ල් 28. سوره قصص - සූරා අල් කසස් 29. سوره عنكبوت - සූරා අල් අන්කබූත් 30. سوره روم - සූරා අර් රූම් 31. سوره لقمان - සූරා ලුක්මාන් 32. سوره سجده - සූරා අස්-සජදා 33. سوره احزاب - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. سوره سبأ - සූරා සබඃ 35. سوره فاطر - සූරා ෆාතිර් 36. سوره يس - සූරා යාසීන් 37. سوره صافات - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. سوره ص - සූරා සාද් 39. سوره زمر - සූරා අස් සුමර් 40. سوره غافر - සූරා ගාෆිර් 41. سوره فصلت - සූරා ෆුස්සිලත් 42. سوره شورى - සූරා අෂ් ෂූරා 43. سوره زخرف - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. سوره دخان - සූරා අද් දුකාන් 45. سوره جاثيه - සූරා අල් ජාසියා 46. سوره احقاف - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. سوره محمد - සූරා මුහම්මද් 48. سوره فتح - සූරා අල් ෆත්හ් 49. سوره حجرات - සූරා අල් හුජුරාත් 50. سوره ق - සූරා කාෆ් 51. سوره ذاريات - සූරා අස්සාරියාත් 52. سوره طور - සූරා අත් තූර් 53. سوره نجم - සූරා අන් නජ්ම් 54. سوره قمر - සූරා අල් කමර් 55. سوره رحمن - සූරා අර් රහ්මාන් 56. سوره واقعه - සූරා අල් වාකිආ 57. سوره حديد - සූරා අල් හදීද් 58. سوره مجادله - සූරා අල් මුජාදලා 59. سوره حشر - සූරා අල් හෂ්ර් 60. سوره ممتحنه - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. سوره صف - සූරා අස් සෆ් 62. سوره جمعه - සූරා අල් ජුමුආ 63. سوره منافقون - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. سوره تغابن - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. سوره طلاق - සූරා අත් තලාක් 66. سوره تحريم - සූරා අත් තහ්රීම් 67. سوره ملك - සූරා අල් මුල්ක් 68. سوره قلم - සූරා අල් කලම් 69. سوره حاقه - සූරා අල් හාක්කා 70. سوره معارج - සූරා අල් මආරිජ් 71. سوره نوح - සූරා නූහ් 72. سوره جن - සූරා අල් ජින් 73. سوره مزمل - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. سوره مدثر - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. سوره قيامه - සූරා අල් කියාමා 76. سوره انسان - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. سوره مرسلات - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. سوره نبأ - සූරා අන් නබඋ 79. سوره نازعات - සූරා අන් නාසිආත් 80. سوره عبس - සූරා අබස 81. سوره تكوير - සූරා අත් තක්වීර් 82. سوره انفطار - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. سوره مطففين - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. سوره انشقاق - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. سوره بروج - සූරා අල් බුරූජ් 86. سوره طارق - සූරා අත් තාරික් 87. سوره اعلى - සූරා අල් අඃලා 88. سوره غاشيه - සූරා අල් ඝාෂියා 89. سوره فجر - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. سوره بلد - සූරා අල් බලද් 91. سوره شمس - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. سوره ليل - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. سوره ضحى - සූරා අල් ළුහා 94. سوره شرح - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. سوره تين - සූරා අත් තීන් 96. سوره علق - සූරා අල් අලක් 97. سوره قدر - සූරා අල් කද්ර් 98. سوره بينه - සූරා අල් බය්යිනා 99. سوره زلزله - සූරා අස් සල්සලා 100. سوره عاديات - සූරා අල් ආදියා 101. سوره قارعه - සූරා අල් කාරිආ 102. سوره تكاثر - සූරා අත් තකාසුර් 103. سوره عصر - සූරා අල් අස්ර් 104. سوره همزه - සූරා අල් හුමසා 105. سوره فيل - සූරා අල් ෆීල් 106. سوره قريش - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. سوره ماعون - සූරා අල් මාඌන් 108. سوره كوثر - සූරා අල් කව්සර් 109. سوره كافرون - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. سوره نصر - සූරා අන් නස්ර් 111. سوره مسد - සූරා අල් මසද් 112. اخلاص - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. سوره فلق - සූරා අල් ෆලක් 114. سوره ناس - සූරා අන් නාස්
වසන්න