ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអេស្ប៉ាញ - មជ្ឈមណ្ឌលនួរ អុិនធឺណាសឺណល់ * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. Sura Faatiha - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. Sura Al-Baqara - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. Sura Al-‘Imrán - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. Sura Al-Nisaa - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. Sura Al-Maaida - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. Sura Al-An'aam - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. Sura Al-A'raaf - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. Sura Al-Anfaal - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. Sura Al-Tawba - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. Sura Yunus - សូរ៉ោះយូនូស 11. Sura Hud - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. Sura Yusef - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. Sura Ar-Ra'd - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. Sura Ibrahim - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. Sura Hijr - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. Sura Al-Nahl - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. Sura Al-Israa - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. Sura Al-Kahf - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. Sura Maryam - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. Sura Taa, Haa - សូរ៉ោះតហា 21. Sura Al-Anbiyaa - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. Sura Al-Hayy - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. Sura Al-Muminoon - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. Sura Al-Noor - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. Sura Al-Furqaan - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. Sura Al-Shu'araa - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. Sura Al-Naml - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. Sura Al-Qasas - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. Sura Al-'Ankaboot - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. Sura Ar-Room - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. Sura Luqman - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. Sura Sayda - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. Sura Al-Ahzaab - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. Sura Saba - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. Sura Faatir - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. Sura Yaseen - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. Sura As-Saaffaat - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. Sura Saad - សូរ៉ោះសទ 39. Sura Az-Zumar - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. Sura Ghafir - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. Sura Fussilat - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. Sura Ash-Shura - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. Sura Az-Zukhruf - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. Sura Ad-Dukhaan - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. Sura Al-Jaathiya - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. Sura Al-Ahqaf - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. Sura Muhammad - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. Sura Al-Fath - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. Sura Al-Hujuraat - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. Sura Qaaf - សូរ៉ោះកហ្វ 51. Sura Adh-Dhaariyat - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. Sura At-Tur - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. Sura An-Najm - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. Sura Al-Qamar - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. Sura Ar-Rahmaan - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. Sura Al-Waaqia - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. Sura Al-Hadid - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. Sura Al-Muyaadila - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. Sura Al-Hashr - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. Sura Al-Mumtahana - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. Sura As-Saff - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. Sura Al-Yumu'a - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. Sura Al-Munaafiqoon - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. Sura At-Taghaabun - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. Sura At-Talaaq - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. Sura At-Tharim - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. Sura Al-Mulk - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. Sura Al-Qalam - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. Sura Al-Haaqqa - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. Sura Al-Ma'aarij - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. Sura Nooh - សូរ៉ោះនួហ 72. Sura Al-Yinn - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. Sura Al-Muzzammil - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. Sura Al-Muddaththir - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. Sura Al-Qiyaama - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. Sura Al-Insaan - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. Sura Al-Mursalaa - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. Sura An-Naba - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. Sura An-Naazi'aat - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. Sura 'Abasa - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. Sura At-Takwir - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. Sura Al-Infitaar - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. Sura Al-Mutaffifin - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. Sura Al-Inshiqaaq - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. Sura Al-Burooj - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. Sura At-Taariq - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. Sura Al-A'laa - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. Sura Al-Ghaashiya - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. Sura Al-Fajr - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. Sura Al-Balad - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. Sura Ash-Shams - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. Sura Al-Lail - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. Sura Ad-Dhuhaa - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. Sura Ash-Sharh - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. Sura At-Tin - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. Sura Al-Alaq - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. Sura Al-Qadr - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. Sura Al-Bayyina - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. Sura Az-Zalzala - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. Sura Al-'Aadiyaat - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. Sura Al-Qaari'a - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. Sura At-Takaathur - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. Sura Al-'Asr - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. Sura Al-Humaza - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. Sura Al-Fil - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. Sura Quraish - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. Sura Al-Maa'un - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. Sura Al-Kawthar - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. Sura Al-Kaafiroon - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. Sura An-Nasr - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. Sura Al-Masad - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. Sura Al-Ikhlaas - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. Sura Al-Falaq - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. Sura Al-Nass - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ