Ibisobanuro bya qoran ntagatifu - bisobanuro byabanya esipanye ikigo cyurumuri mpuzamahanga * - Ishakiro ry'ibisobanuro

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Guhitamo isura
1. Sura Faatiha - Al Fatihat (Urufunguzo) 2. Sura Al-Baqara - Al Baqarat (Inka) 3. Sura Al-‘Imrán - Al Im’ran (Umuryango Wa Imurani) 4. Sura Al-Nisaa - Annisau (Abagore) 5. Sura Al-Maaida - Al Maidat 6. Sura Al-An'aam - Al An’am (Amatungo) 7. Sura Al-A'raaf - Al A’araf 8. Sura Al-Anfaal - Al An’fal 9. Sura Al-Tawba - At Tawubat (Ukwicuza) 10. Sura Yunus - Yunus 11. Sura Hud - Hud (Umuhanuzi Hud) 12. Sura Yusef - Yusuf 13. Sura Ar-Ra'd - Ar’aadu (Inkuba) 14. Sura Ibrahim - Ibrahim (Aburahamu) 15. Sura Hijr - Al Hijri 16. Sura Al-Nahl - A Nahlu (Inzuki) 17. Sura Al-Israa - Al Isr’au (Urugendo rwa nijoro) 18. Sura Al-Kahf - Al Kah’fu (Ubuvumo) 19. Sura Maryam - Mariam (Mariya) 20. Sura Taa, Haa - Twaha 21. Sura Al-Anbiyaa - Al Anbiya’u (Abahanuzi), 22. Sura Al-Hayy - Al Hajj (Umutambagiro) 23. Sura Al-Muminoon - Al Muuminuna (Abemera) 24. Sura Al-Noor - An Nur (Urumuri) 25. Sura Al-Furqaan - Al Fur’qan (Itandukanya) 26. Sura Al-Shu'araa - Ashuarau (Abisizi) 27. Sura Al-Naml - Anam’lu (Inshishi) 28. Sura Al-Qasas - Al Qaswasw (Inkuru) 29. Sura Al-'Ankaboot - Al Ankabut (Igitagangurirwa) 30. Sura Ar-Room - Ar Room (Abaromani) 31. Sura Luqman - Luq'maan 32. Sura Sayda - Sajdat (Ukubama) 33. Sura Al-Ahzaab - Al Ahzab (Udutsiko) 34. Sura Saba - Saba'u 35. Sura Faatir - Fatwir (Umuremyi) 36. Sura Yaseen - Yaasiin 37. Sura As-Saaffaat - Aswafati (Abari ku mirongo) 38. Sura Saad - Swaad 39. Sura Az-Zumar - Az-zumar 40. Sura Ghafir - Ghafir (Uhanagura ibyaha) 41. Sura Fussilat - Fuswilat (Izasesenguwe) 42. Sura Ash-Shura - Ashuraa (Kujya inama) 43. Sura Az-Zukhruf - Zukh’ruf (Imitako) 44. Sura Ad-Dukhaan - Dukhanu (Umwotsi) 45. Sura Al-Jaathiya - Al Jathiyat (Upfukamye) 46. Sura Al-Ahqaf - AL ah'qaaf 47. Sura Muhammad - Muhamad (Intumwa Muhamadi) 48. Sura Al-Fath - Al Fat’hu (Intsinzi) 49. Sura Al-Hujuraat - Al Hujrati (Ibyumba) 50. Sura Qaaf - Qaaf 51. Sura Adh-Dhaariyat - Adhariyat (Imiyaga) 52. Sura At-Tur - Attwur (Umusozi) 53. Sura An-Najm - Annajmi (Inyenyeri) 54. Sura Al-Qamar - Alqamar (Ukwezi) 55. Sura Ar-Rahmaan - Arrahman (Nyirimpuhwe) 56. Sura Al-Waaqia - Al Waaqi’ah (Ikiza) 57. Sura Al-Hadid - Alhadid (Icyuma) 58. Sura Al-Muyaadila - Almudjadalat (Impaka) 59. Sura Al-Hashr - Alhash’ri (Ugukoranya) 60. Sura Al-Mumtahana - Almum’tahinat (Umugore ugeragezwa) 61. Sura As-Saff - Aswaf (Umurongo) 62. Sura Al-Yumu'a - Aldjumuat (Kuwa gatanu) 63. Sura Al-Munaafiqoon - Almunafiquna (Indyarya) 64. Sura At-Taghaabun - Attaghabuni (Igihombo) 65. Sura At-Talaaq - Attwalaq (Gusenda) 66. Sura At-Tharim - Attah’riim (Kuziririza) 67. Sura Al-Mulk - Almulku (Ubwami) 68. Sura Al-Qalam - Alqalam (Ikaramu) 69. Sura Al-Haaqqa - Alhaaqat (Ukuri) 70. Sura Al-Ma'aarij - Almaarij (Inzego) 71. Sura Nooh - Nuhu (Intumwa Nuhu) 72. Sura Al-Yinn - Aldjini (Amajini) 73. Sura Al-Muzzammil - Almuzammil (Uwitwikiriye) 74. Sura Al-Muddaththir - Mudathir (Uwifubitse) 75. Sura Al-Qiyaama - Al Qiyamat (Izuka) 76. Sura Al-Insaan - Al In’san (Umuntu) 77. Sura Al-Mursalaa - Al Mur’salaat (Ibyoherezwa) 78. Sura An-Naba - Anabau (Inkuru) 79. Sura An-Naazi'aat - An –Naazi’at (Abashikanuza) 80. Sura 'Abasa - Abasa (Yazinze Umunya) 81. Sura At-Takwir - Attak’wiir (Kuzinga) 82. Sura Al-Infitaar - Alinfitwaar (Ugusatagurika) 83. Sura Al-Mutaffifin - Al Mutwafifina (Abatuzuza iminzani) 84. Sura Al-Inshiqaaq - Al In’shiqaq (Ugusandara) 85. Sura Al-Burooj - Al Burudji (Amazu y'inyenyeri) 86. Sura At-Taariq - At Twariq (Ibigaragara nijoro) 87. Sura Al-A'laa - Al A’ala (Uwikirenga) 88. Sura Al-Ghaashiya - Alghashiyat (Igitwikira) 89. Sura Al-Fajr - Alfaj’ri (Umuseke) 90. Sura Al-Balad - Albalad (Umujyi) 91. Sura Ash-Shams - Asham’s (Izuba) 92. Sura Al-Lail - Allayl (Ijoro) 93. Sura Ad-Dhuhaa - Adwuhaa (Agasusuruko) 94. Sura Ash-Sharh - Ashar’h (Kwagura) 95. Sura At-Tin - Attiin (Umutini) 96. Sura Al-Alaq - Al Alaq (Urusoro) 97. Sura Al-Qadr - Al Qadar (Igeno) 98. Sura Al-Bayyina - Al Bayyinat (Gihamya igaragara) 99. Sura Az-Zalzala - Azilzaalat (Umutingito) 100. Sura Al-'Aadiyaat - Aladiyat (Ifarasi ziruka) 101. Sura Al-Qaari'a - Alqaariat (Igihonda) 102. Sura At-Takaathur - Attakaathur 103. Sura Al-'Asr - Alas’r (Igihe) 104. Sura Al-Humaza - Al Humazat (Unegura) 105. Sura Al-Fil - Al Fiil (Inzovu) 106. Sura Quraish - Qurashi (Abakurayishi) 107. Sura Al-Maa'un - Al_Ma’uun (Ibikoresho byo mu rugo) 108. Sura Al-Kawthar - Alkawthar (Ibyiza byinshi) 109. Sura Al-Kaafiroon - Al Kafiruna (Abahakanyi) 110. Sura An-Nasr - Anas’r (Ugutabara) 111. Sura Al-Masad - Almasad (Umurunga) 112. Sura Al-Ikhlaas - Alikh’las 113. Sura Al-Falaq - Alfalaq (Igitondo) 114. Sura Al-Nass - Anaas (Abantu)
Gufunga