ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅನುವಾದ - ಮರ್ಕಝ್ ನೂರ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. Sura Faatiha - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. Sura Al-Baqara - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. Sura Al-‘Imrán - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. Sura Al-Nisaa - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. Sura Al-Maaida - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. Sura Al-An'aam - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. Sura Al-A'raaf - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. Sura Al-Anfaal - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. Sura Al-Tawba - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. Sura Yunus - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. Sura Hud - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. Sura Yusef - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. Sura Ar-Ra'd - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. Sura Ibrahim - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. Sura Hijr - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. Sura Al-Nahl - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. Sura Al-Israa - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. Sura Al-Kahf - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. Sura Maryam - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. Sura Taa, Haa - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. Sura Al-Anbiyaa - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. Sura Al-Hayy - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. Sura Al-Muminoon - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. Sura Al-Noor - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. Sura Al-Furqaan - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. Sura Al-Shu'araa - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. Sura Al-Naml - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. Sura Al-Qasas - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. Sura Al-'Ankaboot - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. Sura Ar-Room - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. Sura Luqman - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. Sura Sayda - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. Sura Al-Ahzaab - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. Sura Saba - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. Sura Faatir - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. Sura Yaseen - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. Sura As-Saaffaat - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. Sura Saad - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. Sura Az-Zumar - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. Sura Ghafir - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. Sura Fussilat - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. Sura Ash-Shura - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. Sura Az-Zukhruf - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. Sura Ad-Dukhaan - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. Sura Al-Jaathiya - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. Sura Al-Ahqaf - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. Sura Muhammad - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. Sura Al-Fath - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. Sura Al-Hujuraat - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. Sura Qaaf - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. Sura Adh-Dhaariyat - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. Sura At-Tur - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. Sura An-Najm - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. Sura Al-Qamar - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. Sura Ar-Rahmaan - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. Sura Al-Waaqia - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. Sura Al-Hadid - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. Sura Al-Muyaadila - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. Sura Al-Hashr - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. Sura Al-Mumtahana - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. Sura As-Saff - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. Sura Al-Yumu'a - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. Sura Al-Munaafiqoon - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. Sura At-Taghaabun - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. Sura At-Talaaq - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. Sura At-Tharim - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. Sura Al-Mulk - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. Sura Al-Qalam - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. Sura Al-Haaqqa - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. Sura Al-Ma'aarij - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. Sura Nooh - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. Sura Al-Yinn - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. Sura Al-Muzzammil - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. Sura Al-Muddaththir - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. Sura Al-Qiyaama - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. Sura Al-Insaan - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. Sura Al-Mursalaa - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. Sura An-Naba - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. Sura An-Naazi'aat - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. Sura 'Abasa - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. Sura At-Takwir - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. Sura Al-Infitaar - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. Sura Al-Mutaffifin - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. Sura Al-Inshiqaaq - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. Sura Al-Burooj - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. Sura At-Taariq - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. Sura Al-A'laa - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. Sura Al-Ghaashiya - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. Sura Al-Fajr - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. Sura Al-Balad - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. Sura Ash-Shams - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. Sura Al-Lail - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. Sura Ad-Dhuhaa - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. Sura Ash-Sharh - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. Sura At-Tin - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. Sura Al-Alaq - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. Sura Al-Qadr - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. Sura Al-Bayyina - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. Sura Az-Zalzala - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. Sura Al-'Aadiyaat - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. Sura Al-Qaari'a - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. Sura At-Takaathur - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. Sura Al-'Asr - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. Sura Al-Humaza - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. Sura Al-Fil - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. Sura Quraish - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. Sura Al-Maa'un - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. Sura Al-Kawthar - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. Sura Al-Kaafiroon - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. Sura An-Nasr - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. Sura Al-Masad - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. Sura Al-Ikhlaas - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. Sura Al-Falaq - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. Sura Al-Nass - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ