કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - સ્પેનિશ ભાષા - નૂર ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. Sura Faatiha - અલ્ ફાતિહા 2. Sura Al-Baqara - અલ્ બકરહ 3. Sura Al-‘Imrán - આલિ ઇમરાન 4. Sura Al-Nisaa - અન્ નિસા 5. Sura Al-Maaida - અલ્ માઇદહ 6. Sura Al-An'aam - અલ્ અન્આમ 7. Sura Al-A'raaf - અલ્ અઅરાફ 8. Sura Al-Anfaal - અલ્ અન્ફાલ 9. Sura Al-Tawba - અત્ તૌબા 10. Sura Yunus - યૂનુસ 11. Sura Hud - હૂદ 12. Sura Yusef - યૂસુફ 13. Sura Ar-Ra'd - અર્ રઅદ 14. Sura Ibrahim - ઈબ્રાહીમ 15. Sura Hijr - અલ્ હિજ્ર 16. Sura Al-Nahl - અન્ નહલ 17. Sura Al-Israa - અલ્ ઇસ્રા 18. Sura Al-Kahf - અલ્ કહફ 19. Sura Maryam - મરયમ 20. Sura Taa, Haa - તો-હા 21. Sura Al-Anbiyaa - અલ્ અન્બિયા 22. Sura Al-Hayy - અલ્ હજ્ 23. Sura Al-Muminoon - અલ્ મુઅમિનૂન 24. Sura Al-Noor - અન્ નૂર 25. Sura Al-Furqaan - અલ્ ફુરકાન 26. Sura Al-Shu'araa - અશ્ શુઅરાઅ 27. Sura Al-Naml - અન્ નમલ 28. Sura Al-Qasas - અલ્ કસસ 29. Sura Al-'Ankaboot - અલ્ અન્કબુત 30. Sura Ar-Room - અર્ રુમ 31. Sura Luqman - લુકમાન 32. Sura Sayda - અસ્ સજદહ 33. Sura Al-Ahzaab - અલ્ અહઝાબ 34. Sura Saba - સબા 35. Sura Faatir - ફાતિર 36. Sura Yaseen - યાસિન 37. Sura As-Saaffaat - અસ્ સોફ્ફાત 38. Sura Saad - સૉદ 39. Sura Az-Zumar - અઝ્ ઝુમર 40. Sura Ghafir - ગાફિર 41. Sura Fussilat - ફુસ્સિલત 42. Sura Ash-Shura - અશ્ શૂરા 43. Sura Az-Zukhruf - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. Sura Ad-Dukhaan - અદ્ દુખાન 45. Sura Al-Jaathiya - અલ્ જાષિયહ 46. Sura Al-Ahqaf - અલ્ અહકાફ 47. Sura Muhammad - મુહમ્મદ 48. Sura Al-Fath - અલ્ ફત્હ 49. Sura Al-Hujuraat - અલ્ હુજુરાત 50. Sura Qaaf - કૉફ 51. Sura Adh-Dhaariyat - અઝ્ ઝારિયાત 52. Sura At-Tur - અત્ તૂર 53. Sura An-Najm - અન્ નજમ 54. Sura Al-Qamar - અલ્ કમર 55. Sura Ar-Rahmaan - અર્ રહમાન 56. Sura Al-Waaqia - અલ્ વાકિઆ 57. Sura Al-Hadid - અલ્ હદીદ 58. Sura Al-Muyaadila - અલ્ મુજાદિલહ 59. Sura Al-Hashr - અલ્ હશ્ર 60. Sura Al-Mumtahana - અલ્ મુમતહિનહ 61. Sura As-Saff - અસ્ સફ 62. Sura Al-Yumu'a - અલ્ જુમ્આ 63. Sura Al-Munaafiqoon - અલ્ મુનાફિકુન 64. Sura At-Taghaabun - અત્ તગાબુન 65. Sura At-Talaaq - અત્ તલાક 66. Sura At-Tharim - અત્ તહરીમ 67. Sura Al-Mulk - અલ્ મુલ્ક 68. Sura Al-Qalam - અલ્ કલમ 69. Sura Al-Haaqqa - અલ્ હાકકહ 70. Sura Al-Ma'aarij - અલ્ મઆરિજ 71. Sura Nooh - નૂહ 72. Sura Al-Yinn - અલ્ જિન 73. Sura Al-Muzzammil - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. Sura Al-Muddaththir - અલ્ મુદષષિર 75. Sura Al-Qiyaama - અલ્ કિયામહ 76. Sura Al-Insaan - અલ્ ઇન્સાન 77. Sura Al-Mursalaa - અલ્ મુર્સલાત 78. Sura An-Naba - અન્ નબા 79. Sura An-Naazi'aat - અન્ નાઝિઆત 80. Sura 'Abasa - અબસ 81. Sura At-Takwir - અત્ તકવીર 82. Sura Al-Infitaar - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. Sura Al-Mutaffifin - અલ્ મુતફ્ફીન 84. Sura Al-Inshiqaaq - અલ્ ઇન્શિકાક 85. Sura Al-Burooj - અલ્ બુરુજ 86. Sura At-Taariq - અત્ તારિક 87. Sura Al-A'laa - અલ્ અઅલા 88. Sura Al-Ghaashiya - અલ્ ગોશિયહ 89. Sura Al-Fajr - અલ્ ફજર 90. Sura Al-Balad - અલ્ બલદ 91. Sura Ash-Shams - અશ્ શમ્શ 92. Sura Al-Lail - અલ્ લૈલ 93. Sura Ad-Dhuhaa - અઝ્ ઝોહા 94. Sura Ash-Sharh - અશ્ શરહ 95. Sura At-Tin - અત્ તીન 96. Sura Al-Alaq - અલ્ અલક 97. Sura Al-Qadr - અલ્ કદર 98. Sura Al-Bayyina - અલ્ બય્યિનહ 99. Sura Az-Zalzala - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. Sura Al-'Aadiyaat - અલ્ આદિયાત 101. Sura Al-Qaari'a - અલ્ કોરિઅહ 102. Sura At-Takaathur - અત્ તકાષુર 103. Sura Al-'Asr - અલ્ અસ્ર 104. Sura Al-Humaza - અલ્ હુમઝહ 105. Sura Al-Fil - અલ્ ફીલ 106. Sura Quraish - કુરૈશ 107. Sura Al-Maa'un - અલ્ માઉન 108. Sura Al-Kawthar - અલ્ કૌષર 109. Sura Al-Kaafiroon - અલ્ કાફિરુન 110. Sura An-Nasr - અન્ નસ્ર 111. Sura Al-Masad - અલ્ મસદ 112. Sura Al-Ikhlaas - અલ્ ઇખ્લાસ 113. Sura Al-Falaq - અલ્ ફલક 114. Sura Al-Nass - અન્ નાસ
બંધ કરો