വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - സ്‌പാനിഷ്‌ പരിഭാഷ - നൂർ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. Sura Faatiha - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. Sura Al-Baqara - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. Sura Al-‘Imrán - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. Sura Al-Nisaa - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. Sura Al-Maaida - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. Sura Al-An'aam - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. Sura Al-A'raaf - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. Sura Al-Anfaal - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. Sura Al-Tawba - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. Sura Yunus - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. Sura Hud - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. Sura Yusef - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. Sura Ar-Ra'd - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. Sura Ibrahim - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. Sura Hijr - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. Sura Al-Nahl - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. Sura Al-Israa - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. Sura Al-Kahf - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. Sura Maryam - സൂറത്ത് മർയം 20. Sura Taa, Haa - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. Sura Al-Anbiyaa - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. Sura Al-Hayy - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. Sura Al-Muminoon - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. Sura Al-Noor - സൂറത്തുന്നൂർ 25. Sura Al-Furqaan - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. Sura Al-Shu'araa - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. Sura Al-Naml - സൂറത്തുന്നംല് 28. Sura Al-Qasas - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. Sura Al-'Ankaboot - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. Sura Ar-Room - സൂറത്തു റൂം 31. Sura Luqman - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. Sura Sayda - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. Sura Al-Ahzaab - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. Sura Saba - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. Sura Faatir - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. Sura Yaseen - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. Sura As-Saaffaat - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. Sura Saad - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. Sura Az-Zumar - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. Sura Ghafir - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. Sura Fussilat - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. Sura Ash-Shura - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. Sura Az-Zukhruf - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. Sura Ad-Dukhaan - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. Sura Al-Jaathiya - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. Sura Al-Ahqaf - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. Sura Muhammad - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. Sura Al-Fath - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. Sura Al-Hujuraat - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. Sura Qaaf - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. Sura Adh-Dhaariyat - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. Sura At-Tur - സൂറത്തുത്തൂർ 53. Sura An-Najm - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. Sura Al-Qamar - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. Sura Ar-Rahmaan - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. Sura Al-Waaqia - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. Sura Al-Hadid - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. Sura Al-Muyaadila - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. Sura Al-Hashr - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. Sura Al-Mumtahana - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. Sura As-Saff - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. Sura Al-Yumu'a - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. Sura Al-Munaafiqoon - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. Sura At-Taghaabun - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. Sura At-Talaaq - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. Sura At-Tharim - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. Sura Al-Mulk - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. Sura Al-Qalam - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. Sura Al-Haaqqa - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. Sura Al-Ma'aarij - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. Sura Nooh - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. Sura Al-Yinn - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. Sura Al-Muzzammil - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. Sura Al-Muddaththir - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. Sura Al-Qiyaama - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. Sura Al-Insaan - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. Sura Al-Mursalaa - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. Sura An-Naba - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. Sura An-Naazi'aat - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. Sura 'Abasa - സൂറത്ത് അബസ 81. Sura At-Takwir - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. Sura Al-Infitaar - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. Sura Al-Mutaffifin - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. Sura Al-Inshiqaaq - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. Sura Al-Burooj - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. Sura At-Taariq - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. Sura Al-A'laa - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. Sura Al-Ghaashiya - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. Sura Al-Fajr - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. Sura Al-Balad - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. Sura Ash-Shams - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. Sura Al-Lail - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. Sura Ad-Dhuhaa - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. Sura Ash-Sharh - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. Sura At-Tin - സൂറത്തുത്തീൻ 96. Sura Al-Alaq - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. Sura Al-Qadr - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. Sura Al-Bayyina - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. Sura Az-Zalzala - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. Sura Al-'Aadiyaat - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. Sura Al-Qaari'a - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. Sura At-Takaathur - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. Sura Al-'Asr - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. Sura Al-Humaza - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. Sura Al-Fil - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. Sura Quraish - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. Sura Al-Maa'un - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. Sura Al-Kawthar - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. Sura Al-Kaafiroon - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. Sura An-Nasr - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. Sura Al-Masad - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. Sura Al-Ikhlaas - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. Sura Al-Falaq - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. Sura Al-Nass - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക