పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - స్పానిష్ అనువాదం - నూర్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ * - అనువాదాల విషయసూచిక

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. Sura Faatiha - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. Sura Al-Baqara - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. Sura Al-‘Imrán - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. Sura Al-Nisaa - సూరహ్ అన్-నిసా 5. Sura Al-Maaida - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. Sura Al-An'aam - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. Sura Al-A'raaf - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. Sura Al-Anfaal - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. Sura Al-Tawba - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. Sura Yunus - సూరహ్ యూనుస్ 11. Sura Hud - సూరహ్ హూద్ 12. Sura Yusef - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. Sura Ar-Ra'd - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. Sura Ibrahim - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. Sura Hijr - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. Sura Al-Nahl - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. Sura Al-Israa - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. Sura Al-Kahf - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. Sura Maryam - సూరహ్ మర్యమ్ 20. Sura Taa, Haa - సూరహ్ తహా 21. Sura Al-Anbiyaa - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. Sura Al-Hayy - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. Sura Al-Muminoon - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. Sura Al-Noor - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. Sura Al-Furqaan - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. Sura Al-Shu'araa - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. Sura Al-Naml - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. Sura Al-Qasas - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. Sura Al-'Ankaboot - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. Sura Ar-Room - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. Sura Luqman - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. Sura Sayda - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. Sura Al-Ahzaab - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. Sura Saba - సూరహ్ సబా 35. Sura Faatir - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. Sura Yaseen - సూరహ్ యా-సీన్ 37. Sura As-Saaffaat - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. Sura Saad - సూరహ్ సాద్ 39. Sura Az-Zumar - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. Sura Ghafir - సూరహ్ గాఫిర్ 41. Sura Fussilat - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. Sura Ash-Shura - సూరహ్ అష్-షురా 43. Sura Az-Zukhruf - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. Sura Ad-Dukhaan - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. Sura Al-Jaathiya - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. Sura Al-Ahqaf - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. Sura Muhammad - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. Sura Al-Fath - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. Sura Al-Hujuraat - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. Sura Qaaf - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. Sura Adh-Dhaariyat - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. Sura At-Tur - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. Sura An-Najm - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. Sura Al-Qamar - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. Sura Ar-Rahmaan - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. Sura Al-Waaqia - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. Sura Al-Hadid - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. Sura Al-Muyaadila - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. Sura Al-Hashr - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. Sura Al-Mumtahana - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. Sura As-Saff - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. Sura Al-Yumu'a - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. Sura Al-Munaafiqoon - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. Sura At-Taghaabun - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. Sura At-Talaaq - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. Sura At-Tharim - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. Sura Al-Mulk - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. Sura Al-Qalam - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. Sura Al-Haaqqa - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. Sura Al-Ma'aarij - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. Sura Nooh - సూరహ్ నూహ్ 72. Sura Al-Yinn - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. Sura Al-Muzzammil - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. Sura Al-Muddaththir - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. Sura Al-Qiyaama - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. Sura Al-Insaan - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. Sura Al-Mursalaa - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. Sura An-Naba - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. Sura An-Naazi'aat - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. Sura 'Abasa - సూరహ్ అబస 81. Sura At-Takwir - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. Sura Al-Infitaar - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. Sura Al-Mutaffifin - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. Sura Al-Inshiqaaq - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. Sura Al-Burooj - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. Sura At-Taariq - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. Sura Al-A'laa - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. Sura Al-Ghaashiya - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. Sura Al-Fajr - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. Sura Al-Balad - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. Sura Ash-Shams - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. Sura Al-Lail - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. Sura Ad-Dhuhaa - సూరహ్ అద్-దుహా 94. Sura Ash-Sharh - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. Sura At-Tin - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. Sura Al-Alaq - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. Sura Al-Qadr - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. Sura Al-Bayyina - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. Sura Az-Zalzala - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. Sura Al-'Aadiyaat - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. Sura Al-Qaari'a - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. Sura At-Takaathur - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. Sura Al-'Asr - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. Sura Al-Humaza - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. Sura Al-Fil - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. Sura Quraish - సూరహ్ ఖురైష్ 107. Sura Al-Maa'un - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. Sura Al-Kawthar - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. Sura Al-Kaafiroon - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. Sura An-Nasr - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. Sura Al-Masad - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. Sura Al-Ikhlaas - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. Sura Al-Falaq - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. Sura Al-Nass - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం