पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - स्पेनिश अनुवाद : नूर अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र । * - अनुवादहरूको सूची

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

कृपया अध्यायलार्इ चयन गर
1. Sura Faatiha - सूरतुल् फातिहा 2. Sura Al-Baqara - सूरतुल् बकरः 3. Sura Al-‘Imrán - सूरतु अाले इम्रान 4. Sura Al-Nisaa - सूरतुन्निसा 5. Sura Al-Maaida - सूरतुल् माइदः 6. Sura Al-An'aam - सूरतुल् अनअाम 7. Sura Al-A'raaf - सूरतुल् अअराफ 8. Sura Al-Anfaal - सूरतुल् अन्फाल 9. Sura Al-Tawba - सूरतुत्ताैबः 10. Sura Yunus - सूरतु यूनुस 11. Sura Hud - सूरतु हूद 12. Sura Yusef - सूरतु यूसुफ 13. Sura Ar-Ra'd - सूरतुर्रअद 14. Sura Ibrahim - सूरतु इब्राहीम 15. Sura Hijr - सूरतुल् हिज्र 16. Sura Al-Nahl - सूरतुन्नहल 17. Sura Al-Israa - सूरतुल् इस्रा 18. Sura Al-Kahf - सूरतुल् कहफ 19. Sura Maryam - सूरतु मरयम 20. Sura Taa, Haa - सूरतु ताहा 21. Sura Al-Anbiyaa - सूरतुल् अंबिया 22. Sura Al-Hayy - सूरतुल् हज्ज 23. Sura Al-Muminoon - सूरतुल् मुमिनून 24. Sura Al-Noor - सूरतुन्नूर 25. Sura Al-Furqaan - सूरतुल् फुर्कान 26. Sura Al-Shu'araa - सूरतुश्शुअरा 27. Sura Al-Naml - सूरतुन्नमल 28. Sura Al-Qasas - सूरतुल् कसस 29. Sura Al-'Ankaboot - सूरतुल् अन्कबूत 30. Sura Ar-Room - सूरतुर्रूम 31. Sura Luqman - सूरतु लुकमान 32. Sura Sayda - सूरतस्सजिदः 33. Sura Al-Ahzaab - सूरतुल् अहजाब 34. Sura Saba - सूरत सबा 35. Sura Faatir - सूरतु फातिर 36. Sura Yaseen - सूरतु यासीन 37. Sura As-Saaffaat - सूरतुस्साफ्फात 38. Sura Saad - सूरतु साद 39. Sura Az-Zumar - सूरतुज्जुमर 40. Sura Ghafir - सूरतु गाफिर 41. Sura Fussilat - सूरतु फुस्सिलत 42. Sura Ash-Shura - सूरतुश्शूरा 43. Sura Az-Zukhruf - सूरतुज्जुखरूफ 44. Sura Ad-Dukhaan - सूरतुद्दुखान 45. Sura Al-Jaathiya - सूरतुल् जासिया 46. Sura Al-Ahqaf - सूरतुल् अहकाफ 47. Sura Muhammad - सूरतु मुहम्मद 48. Sura Al-Fath - सूरतुल् फतह 49. Sura Al-Hujuraat - सूरतुल् हुजुरात 50. Sura Qaaf - सूरतु काफ 51. Sura Adh-Dhaariyat - सूरतुज्जारियात 52. Sura At-Tur - सूरतुत्तूर 53. Sura An-Najm - सूरतुन्नज्म 54. Sura Al-Qamar - सूरतुल् कमर 55. Sura Ar-Rahmaan - सूरतुर्रहमान 56. Sura Al-Waaqia - सूरतुल् वाकियह 57. Sura Al-Hadid - सूरतुल् हदीद 58. Sura Al-Muyaadila - सूरतुल् मुजादिलह 59. Sura Al-Hashr - सूरतुल् हश्र 60. Sura Al-Mumtahana - सूरतुल् मुमतहिना 61. Sura As-Saff - सूरतुस्सफ्फ 62. Sura Al-Yumu'a - सूरतुल् जुमुअः 63. Sura Al-Munaafiqoon - सूरतुल् मुनाफिकून 64. Sura At-Taghaabun - सूरतुत्तगाबुन 65. Sura At-Talaaq - सूरतुत्तलाक 66. Sura At-Tharim - सूरतुत्तहरीम 67. Sura Al-Mulk - सूरतुल् मुल्क 68. Sura Al-Qalam - सूरतुल् कलम 69. Sura Al-Haaqqa - सूरतुल् हाक्कः 70. Sura Al-Ma'aarij - सूरतुल् मअारिज 71. Sura Nooh - सूरतु नूह 72. Sura Al-Yinn - सूरतुल् जिन्न 73. Sura Al-Muzzammil - सूरतुल् मुज्जम्मिल 74. Sura Al-Muddaththir - सूरतुल् मुद्दस्सिर 75. Sura Al-Qiyaama - सूरतुल् कियामः 76. Sura Al-Insaan - सूरतुल् इन्सान 77. Sura Al-Mursalaa - सूरतुल् मुर्सलात 78. Sura An-Naba - सूरतुन्नबा 79. Sura An-Naazi'aat - सूरतुन्नाजिअात 80. Sura 'Abasa - सूरतु अबस 81. Sura At-Takwir - सूरतुत्तक्वीर 82. Sura Al-Infitaar - सूरतुल् इन्फितार 83. Sura Al-Mutaffifin - सूरतुल् मुतफ्फिफीन 84. Sura Al-Inshiqaaq - सूरतुल् इन्शिकाक 85. Sura Al-Burooj - सूरतुल् बुरूज 86. Sura At-Taariq - सूरतुत्तारिक 87. Sura Al-A'laa - सूरतुल् अअ्ला 88. Sura Al-Ghaashiya - सूरतुल् गाशियः 89. Sura Al-Fajr - सूरतुल् पज्र 90. Sura Al-Balad - सूरतुल् बलद 91. Sura Ash-Shams - सूरतुश्शम्स 92. Sura Al-Lail - सूरतुल्लैल 93. Sura Ad-Dhuhaa - सूरतुज्जुहा 94. Sura Ash-Sharh - सूरतुश्शरह 95. Sura At-Tin - सूरतुत्तीन 96. Sura Al-Alaq - सूरतुल् अलक 97. Sura Al-Qadr - सूरतुल् कद्र 98. Sura Al-Bayyina - सूरतुल् बैयिनः 99. Sura Az-Zalzala - सूरतुज्जलजलः 100. Sura Al-'Aadiyaat - सूरतुल् अादियात 101. Sura Al-Qaari'a - सूरतुल् कारिअः 102. Sura At-Takaathur - सूरतुत्तकासुर 103. Sura Al-'Asr - सूरतुल् अस्र 104. Sura Al-Humaza - सूरतुल् हुमुजः 105. Sura Al-Fil - सूरतुल् फील 106. Sura Quraish - सूरतु कुरैश 107. Sura Al-Maa'un - सूरतुल् माऊन 108. Sura Al-Kawthar - सूरतुल् काैसर 109. Sura Al-Kaafiroon - सूरतुल् काफिरून 110. Sura An-Nasr - सूरतुन्नस्र 111. Sura Al-Masad - सूरतुल् मसद 112. Sura Al-Ikhlaas - सूरतुल् इख्लास 113. Sura Al-Falaq - सूरतुल् फलक 114. Sura Al-Nass - सूरतुन्नास
बन्द गर्नुस्