Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Tây Ban Nha - Trung tâm Quốc tế Nur * - Mục lục các bản dịch

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Mời chọn chương Kinh
1. Sura Faatiha - Chương Al-Fatihah 2. Sura Al-Baqara - Chương Al-Baqarah 3. Sura Al-‘Imrán - Chương Ali 'Imran 4. Sura Al-Nisaa - Chương Al-Nisa' 5. Sura Al-Maaida - Chương Al-Ma-idah 6. Sura Al-An'aam - Chương Al-An-'am 7. Sura Al-A'raaf - Chương Al-'Araf 8. Sura Al-Anfaal - Chương Al-Anfal 9. Sura Al-Tawba - Chương Al-Tawbah 10. Sura Yunus - Chương Yunus 11. Sura Hud - Chương Hud 12. Sura Yusef - Chương Yusuf 13. Sura Ar-Ra'd - Chương Al-R'ad 14. Sura Ibrahim - Chương Ibrahim 15. Sura Hijr - Chương Al-Hijr 16. Sura Al-Nahl - Chương Al-Nahl 17. Sura Al-Israa - Chương Al-Isra' 18. Sura Al-Kahf - Chương Al-Kahf 19. Sura Maryam - Chương Mar-yam 20. Sura Taa, Haa - Chương Taha 21. Sura Al-Anbiyaa - Chương Al-Ambiya' 22. Sura Al-Hayy - Chương Al-Hajj 23. Sura Al-Muminoon - Chương Al-Muminun 24. Sura Al-Noor - Chương Al-Nur 25. Sura Al-Furqaan - Chương Al-Furqan 26. Sura Al-Shu'araa - Chương Al-Shu-'ara' 27. Sura Al-Naml - Chương Al-Naml 28. Sura Al-Qasas - Chương Al-Qasas 29. Sura Al-'Ankaboot - Chương Al-'Ankabut 30. Sura Ar-Room - Chương Al-Rum 31. Sura Luqman - Chương Luqman 32. Sura Sayda - Chương Al-Sajadah 33. Sura Al-Ahzaab - Chương Al-Ahzab 34. Sura Saba - Chương Saba' 35. Sura Faatir - Chương Fatir 36. Sura Yaseen - Chương Yasin 37. Sura As-Saaffaat - Chương Saffat 38. Sura Saad - Chương Sad 39. Sura Az-Zumar - Chương Al-Zumar 40. Sura Ghafir - Chương Ghafir 41. Sura Fussilat - Chương Fussilat 42. Sura Ash-Shura - Chương Al-Shura 43. Sura Az-Zukhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Sura Ad-Dukhaan - Chương Al-Dukhan 45. Sura Al-Jaathiya - Chương Al-Jathiyah 46. Sura Al-Ahqaf - Chương Al-Ahqaf 47. Sura Muhammad - Chương Muhammad 48. Sura Al-Fath - Chương Al-Fat-h 49. Sura Al-Hujuraat - Chương Al-Hujurat 50. Sura Qaaf - Chương Qaf 51. Sura Adh-Dhaariyat - Chương Al-Zariyat 52. Sura At-Tur - Chương Al-Tur 53. Sura An-Najm - Chương Al-Najm 54. Sura Al-Qamar - Chương Al-Qamar 55. Sura Ar-Rahmaan - Chương Al-Rahman 56. Sura Al-Waaqia - Chương Al-Waqi-'ah 57. Sura Al-Hadid - Chương Al-Hadid 58. Sura Al-Muyaadila - Chương Al-Mujadalah 59. Sura Al-Hashr - Chương Al-Hashr 60. Sura Al-Mumtahana - Chương Al-Mumtahinah 61. Sura As-Saff - Chương Al-Saf 62. Sura Al-Yumu'a - Chương Al-Jumu-'ah 63. Sura Al-Munaafiqoon - Chương Al-Munafiqun 64. Sura At-Taghaabun - Chương Al-Taghabun 65. Sura At-Talaaq - Chương Al-Talaq 66. Sura At-Tharim - Chương Al-Tahrim 67. Sura Al-Mulk - Chương Al-Mulk 68. Sura Al-Qalam - Chương Al-Qalam 69. Sura Al-Haaqqa - Chương Al-Haqah 70. Sura Al-Ma'aarij - Chương Al-Ma-'arij 71. Sura Nooh - Chương Nuh 72. Sura Al-Yinn - Chương Al-Jinn 73. Sura Al-Muzzammil - Chương Al-Muzzammil 74. Sura Al-Muddaththir - Chương Al-Muddaththir 75. Sura Al-Qiyaama - Chương Al-Qiyamah 76. Sura Al-Insaan - Chương Al-Insan 77. Sura Al-Mursalaa - Chương Al-Mursalat 78. Sura An-Naba - Chương Al-Naba' 79. Sura An-Naazi'aat - Chương Al-Nazi-'at 80. Sura 'Abasa - Chương 'Abasa 81. Sura At-Takwir - Chương Al-Takwir 82. Sura Al-Infitaar - Chương Al-Infitar 83. Sura Al-Mutaffifin - Chương Al-Mutaffifin 84. Sura Al-Inshiqaaq - Chương Al-Inshiqaq 85. Sura Al-Burooj - Chương Al-Buruj 86. Sura At-Taariq - Chương Al-Tariq 87. Sura Al-A'laa - Chương Al-'Ala 88. Sura Al-Ghaashiya - Chương Al-Ghashiyah 89. Sura Al-Fajr - Chương Al-Fajr 90. Sura Al-Balad - Chương Al-Balad 91. Sura Ash-Shams - Chương Al-Shams 92. Sura Al-Lail - Chương Al-Lail 93. Sura Ad-Dhuhaa - Chương Al-Dhuha 94. Sura Ash-Sharh - Chương Al-Sharh 95. Sura At-Tin - Chương Al-Tin 96. Sura Al-Alaq - Chương Al-'Alaq 97. Sura Al-Qadr - Chương Al-Qadar 98. Sura Al-Bayyina - Chương Al-Baiyinah 99. Sura Az-Zalzala - Chương Al-Zalzalah 100. Sura Al-'Aadiyaat - Chương Al-'Adiyat 101. Sura Al-Qaari'a - Chương Al-Qari-'ah 102. Sura At-Takaathur - Chương Al-Takathur 103. Sura Al-'Asr - Chương Al-'Asr 104. Sura Al-Humaza - Chương Al-Humazah 105. Sura Al-Fil - Chương Al-Fil 106. Sura Quraish - Chương Quraish 107. Sura Al-Maa'un - Chương Al-Ma-'un 108. Sura Al-Kawthar - Chương Al-Kawthar 109. Sura Al-Kaafiroon - Chương Al-Kafirun 110. Sura An-Nasr - Chương Al-Nasr 111. Sura Al-Masad - Chương Al-Masad 112. Sura Al-Ikhlaas - Chương Al-Ikhlas 113. Sura Al-Falaq - Chương Al-Falaq 114. Sura Al-Nass - Chương Al-Nas
Đóng lại