Vertaling van de betekenissen Edele Qur'an - De Spaanse vertaling - Noor International Center * - Index van vertaling

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Kies alstublieft een surah
1. Sura Faatiha - Soerat Alfaatiha (Het Begin) 2. Sura Al-Baqara - Soerat Albaqarah (De Koe) 3. Sura Al-‘Imrán - Soerat Aal-Imraan ( Het Huis van Imraan ) 4. Sura Al-Nisaa - Soerat An-nisa (de vrouwen) 5. Sura Al-Maaida - Soerat El-Maidah (De tafel) 6. Sura Al-An'aam - Soerat el-Anaam (Het vee) 7. Sura Al-A'raaf - Soerat el-Araf (De verheven plaatsen) 8. Sura Al-Anfaal - Soerat el-Anfaal (De oorlogsbuit) 9. Sura Al-Tawba - Soerat at-Tauba (Berouw) 10. Sura Yunus - Soerat Joenoes (Jonas) 11. Sura Hud - Soerat Hoed 12. Sura Yusef - Soerat Joesoef (Jozef) 13. Sura Ar-Ra'd - Soerat ar-Rad (De donder) 14. Sura Ibrahim - Soerat Ibrahim (Abraham) 15. Sura Hijr - Soerat al-Hidjr (Het rotsachtige pad) 16. Sura Al-Nahl - Soerat De bij (an-Nahl) 17. Sura Al-Israa - Soerat al-Israa (De nachtelijke tocht) 18. Sura Al-Kahf - Soerat al-Kahf (De spelonk) 19. Sura Maryam - Soerat Marjam ( Maria) 20. Sura Taa, Haa - Soerat Taa Haa 21. Sura Al-Anbiyaa - Soerat Al-Ani'jaa (De Profeten) 22. Sura Al-Hayy - Soerat Al-Hadj (De Pelgrimstocht) 23. Sura Al-Muminoon - Soerat Al-Moeminoen (De Gelovigen) 24. Sura Al-Noor - Soerat An-Noer (Het Licht) 25. Sura Al-Furqaan - Soerat Al-Forqaan (Het Criterion) 26. Sura Al-Shu'araa - Soerat Asj-Sjoaraa (De Dichters) 27. Sura Al-Naml - Soerat An-Naml (De Mieren) 28. Sura Al-Qasas - Soerat Al-Qasas (De Vertelling) 29. Sura Al-'Ankaboot - Soerat Al-Ankaboet (De Spin) 30. Sura Ar-Room - Soerat Ar-Roem (De Romeinen) 31. Sura Luqman - Soerat Loqmaan (De Wijzen) 32. Sura Sayda - Soerat As-Sadjdah (De Aanbidding) 33. Sura Al-Ahzaab - Soerat Al-Ahzaab (De Confrères) 34. Sura Saba - Soerat Saba (De Stad van Saba) 35. Sura Faatir - Soerat Faatir ( De Schepper ) 36. Sura Yaseen - Soerat Jaa Sien 37. Sura As-Saaffaat - Soerat As-Saaffaat (Zij die in de Rangen behoren) 38. Sura Saad - Soerat Saad 39. Sura Az-Zumar - Soerat Az-Zomar (De Groepen) 40. Sura Ghafir - Soerat Gafier 41. Sura Fussilat - Soerat Fussilat 42. Sura Ash-Shura - Soerat Asj-Sjoera (De Consultatie) 43. Sura Az-Zukhruf - Soerat Az-Zochrof (Gouden Juwelen) 44. Sura Ad-Dukhaan - Soerat Ad-Dochaan (De Rook) 45. Sura Al-Jaathiya - Soerat Al-Djaasi'jah (Het Knielen) 46. Sura Al-Ahqaf - Soerat Al-Ahqaaf (Bochtige Zandpaden) 47. Sura Muhammad - Soerat Mohammed 48. Sura Al-Fath - Soerat Al-Fat'h (Overwinning) 49. Sura Al-Hujuraat - Soerat Al-Hodjoraat (De binnenkamers) 50. Sura Qaaf - Soerat Qaaf 51. Sura Adh-Dhaariyat - Soerat Az-Zaari'jaat (De Winden die Verspreiden) 52. Sura At-Tur - Soerat At-Toer (De Berg) 53. Sura An-Najm - Soerat An-Nadjm (De Ster) 54. Sura Al-Qamar - Soerat Al-Qamar (De Maan) 55. Sura Ar-Rahmaan - Soerat Ar-Rahmaan (De Meest Gracieuze) 56. Sura Al-Waaqia - Soerat Al-Waaqiah (De Onoverkomelijke Gebeurtenis) 57. Sura Al-Hadid - Soerat Al-Hadied (Het IJzer) 58. Sura Al-Muyaadila - Soerat Al-Modjaadalah (De Vrouw die Pleit) 59. Sura Al-Hashr - Soerat Al-Hasjr (De Bijeenkomst) 60. Sura Al-Mumtahana - Soerat Al-Momtahanah (De Vrouw die Ondervraagt zal worden) 61. Sura As-Saff - Soerat As-Saff (De Strijdplaats) 62. Sura Al-Yumu'a - "Soerat Al-Djomo'ah (De Vrijdag, Bijeenkomst)" 63. Sura Al-Munaafiqoon - Soerat Al-Monaafiqoen (De Huichelaars) 64. Sura At-Taghaabun - Soerat At-Taghaabon (Beider Verlies en Winst) 65. Sura At-Talaaq - Soerat At-Talaaq (De Scheiding) 66. Sura At-Tharim - Soerat At-Tahriem (Denkende dat iets Verboden is) 67. Sura Al-Mulk - Soerat Al-Molk (De Dominie) 68. Sura Al-Qalam - Soerat Al-Qalam (De Pen) 69. Sura Al-Haaqqa - Soerat Al-Haaqqah (De Zekere Realiteit) 70. Sura Al-Ma'aarij - Soerat Al-Ma'aaridj (De Manieren van Ascentie) 71. Sura Nooh - Soeart Noeh (Noach) 72. Sura Al-Yinn - Soerat Al-Djinn (De Djinn) 73. Sura Al-Muzzammil - Soerat Al-Mozzammil (Gevouwen in Kleding) 74. Sura Al-Muddaththir - Soerat Al-Moddassir (Iemand die Gebundeld is) 75. Sura Al-Qiyaama - Soerat Al-Qi'jaamah (De Resurrectie) 76. Sura Al-Insaan - Soerat Al-Insaan (De Tijd) 77. Sura Al-Mursalaa - Soerat Al-Morsalaat (Zij Die Gezonden Waren) 78. Sura An-Naba - Soerat An-Naba (Het Nieuws) 79. Sura An-Naazi'aat - Soerat An-Naziaat 80. Sura 'Abasa - Soerat Abasa (Hij Fronste) 81. Sura At-Takwir - Soerat At-Takwier (Het Opvouwen) 82. Sura Al-Infitaar - Soerat Al-Infitaar (Het Klievende) 83. Sura Al-Mutaffifin - Soerat Al-Motaffifeen (Daden in Fraude) 84. Sura Al-Inshiqaaq - Soerat Al-Insjiqaaq (De Splijting) 85. Sura Al-Burooj - Soerat Al-Boroej (De Tekens van de Zodiak) 86. Sura At-Taariq - Soerat At-Taariq (De Nachtelijke Bezoeker) 87. Sura Al-A'laa - Soerat Al-Ala (De Allerhoogste) 88. Sura Al-Ghaashiya - Soerat Al-Ghaasjijah (Het Overweldigende Evenement) 89. Sura Al-Fajr - Soerat Al-Fadjr (De Dageraad) 90. Sura Al-Balad - Soerat Al-Balad (De Stad) 91. Sura Ash-Shams - Soerat Asj-Sjams (De Zon) 92. Sura Al-Lail - Soerat Al-Lail (De Nacht) 93. Sura Ad-Dhuhaa - Soerat Ad-Dhohaa (De Glorieuze Ochtend) 94. Sura Ash-Sharh - Soerat Asj-Sjarh (De Expansie) 95. Sura At-Tin - Soerat At-Tien (De Vijg) 96. Sura Al-Alaq - Soerat Al-Alaq (Het Geronnen Bloed) 97. Sura Al-Qadr - Soerat Al-Qadr (De Waardevolle Nacht) 98. Sura Al-Bayyina - Soerat Al-Bajjinah (Het Uitsluitende Bewijs) 99. Sura Az-Zalzala - Soerat Az-Zalzalah (Het Geschudene) 100. Sura Al-'Aadiyaat - Soerat Al-Aadi'jaat (Zij Die Rennen) 101. Sura Al-Qaari'a - Soerat Al-Qaariah (De Dag van Oproering) 102. Sura At-Takaathur - Soerat At-Takaathor (Opstapelen) 103. Sura Al-'Asr - Soerat Al-Asr (De Tijd) 104. Sura Al-Humaza - Soerat Al-Homazah (De Schandaal Verspreider) 105. Sura Al-Fil - Soerat Al-Fiel (De Olifant) 106. Sura Quraish - Soerat Qoraisj 107. Sura Al-Maa'un - Soerat Al-Maa'oen (De Noden van Buren) 108. Sura Al-Kawthar - Soerat Al-Kauthar (Overvloed) 109. Sura Al-Kaafiroon - Soerat Al-Kaafiroen (De Ongelovigen) 110. Sura An-Nasr - Soerat A-Nasr (De Overwinning) 111. Sura Al-Masad - "Soerat Al-Masad (De Palmvezel, De Vlam)" 112. Sura Al-Ikhlaas - Soerat Al-Ikhlaas (Zuiverheid van Geloof) 113. Sura Al-Falaq - Soerat Al-Falaq (De Dauw) 114. Sura Al-Nass - Soerat A-Naas (De Mensheid)
Sluit