Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - Ispan dilinə tərcümə - "Nur" Beynəlxalq Mərkəzi * - Tərcumənin mündəricatı

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Zəhmət olmasa surə seçin
1. Sura Faatiha - əl-Fatihə 2. Sura Al-Baqara - əl-Bəqərə 3. Sura Al-‘Imrán - Ali-İmran 4. Sura Al-Nisaa - ən-Nisa 5. Sura Al-Maaida - əl-Maidə 6. Sura Al-An'aam - əl-Ənam 7. Sura Al-A'raaf - əl-Əraf 8. Sura Al-Anfaal - əl-Ənfal 9. Sura Al-Tawba - ət-Tovbə 10. Sura Yunus - Yunus 11. Sura Hud - Hud 12. Sura Yusef - Yusuf 13. Sura Ar-Ra'd - ər-Rəd 14. Sura Ibrahim - İbrahim 15. Sura Hijr - əl-Hicr 16. Sura Al-Nahl - ən-Nəhl 17. Sura Al-Israa - əl-İsra 18. Sura Al-Kahf - əl-Kəhf 19. Sura Maryam - Məryəm 20. Sura Taa, Haa - Ta ha 21. Sura Al-Anbiyaa - əl-Ənbiya 22. Sura Al-Hayy - əl-Həcc 23. Sura Al-Muminoon - əl-Muminun 24. Sura Al-Noor - ən-Nur 25. Sura Al-Furqaan - əl-Furqan 26. Sura Al-Shu'araa - əş-Şuəra 27. Sura Al-Naml - ən-Nəml 28. Sura Al-Qasas - əl-Qəsəs 29. Sura Al-'Ankaboot - əl-Ənkəbut 30. Sura Ar-Room - ər-Rum 31. Sura Luqman - Loğman 32. Sura Sayda - əs-Səcdə 33. Sura Al-Ahzaab - əl-Əhzab 34. Sura Saba - Səba 35. Sura Faatir - Fatir 36. Sura Yaseen - Ya sin 37. Sura As-Saaffaat - əs-Saffat 38. Sura Saad - Sad 39. Sura Az-Zumar - əz-Zumər 40. Sura Ghafir - Ğafir 41. Sura Fussilat - Fussilət 42. Sura Ash-Shura - əş-Şura 43. Sura Az-Zukhruf - əz-Zuxruf 44. Sura Ad-Dukhaan - əd-Duxan 45. Sura Al-Jaathiya - əl-Casiyə 46. Sura Al-Ahqaf - əl-Əhqaf 47. Sura Muhammad - Muhəmməd 48. Sura Al-Fath - əl-Fəth 49. Sura Al-Hujuraat - əl-Hucurat 50. Sura Qaaf - Qaf 51. Sura Adh-Dhaariyat - əz-Zariyat 52. Sura At-Tur - ət-Tur 53. Sura An-Najm - ən-Nəcm 54. Sura Al-Qamar - əl-Qəmər 55. Sura Ar-Rahmaan - ər-Rəhman 56. Sura Al-Waaqia - əl-Vaqiə 57. Sura Al-Hadid - əl-Hədid 58. Sura Al-Muyaadila - əl-Mucadilə 59. Sura Al-Hashr - əl-Həşr 60. Sura Al-Mumtahana - əl-Mumtəhənə 61. Sura As-Saff - əs-Saff 62. Sura Al-Yumu'a - əl-Cumuə 63. Sura Al-Munaafiqoon - əl-Munafiqun 64. Sura At-Taghaabun - ət-Təğabun 65. Sura At-Talaaq - ət-Talaq 66. Sura At-Tharim - ət-Təhrim 67. Sura Al-Mulk - əl-Mulk 68. Sura Al-Qalam - əl-Qələm 69. Sura Al-Haaqqa - əl-Haqqə 70. Sura Al-Ma'aarij - əl-Məaric 71. Sura Nooh - Nuh 72. Sura Al-Yinn - əl-Cinn 73. Sura Al-Muzzammil - əl-Muzzəmmil 74. Sura Al-Muddaththir - əl-Muddəssir 75. Sura Al-Qiyaama - əl-Qiyamə 76. Sura Al-Insaan - əl-İnsan 77. Sura Al-Mursalaa - əl-Mursəlat 78. Sura An-Naba - ən-Nəbə 79. Sura An-Naazi'aat - ən-Naziat 80. Sura 'Abasa - Əbəsə 81. Sura At-Takwir - ət-Təkvir 82. Sura Al-Infitaar - əl-İnfitar 83. Sura Al-Mutaffifin - əl-Mutaffifin 84. Sura Al-Inshiqaaq - əl-İnşiqaq 85. Sura Al-Burooj - əl-Buruc 86. Sura At-Taariq - ət-Tariq 87. Sura Al-A'laa - əl-Əla 88. Sura Al-Ghaashiya - əl-Ğaşiyə 89. Sura Al-Fajr - əl-Fəcr 90. Sura Al-Balad - əl-Bələd 91. Sura Ash-Shams - əş-Şəms 92. Sura Al-Lail - əl-Leyl 93. Sura Ad-Dhuhaa - əd-Duha 94. Sura Ash-Sharh - əş-Şərh 95. Sura At-Tin - ət-Tin 96. Sura Al-Alaq - əl-Ələq 97. Sura Al-Qadr - əl-Qədr 98. Sura Al-Bayyina - əl-Beyyinə 99. Sura Az-Zalzala - əz-Zəlzələ 100. Sura Al-'Aadiyaat - əl-Adiyat 101. Sura Al-Qaari'a - əl-Qariə 102. Sura At-Takaathur - ət-Təkasur 103. Sura Al-'Asr - əl-Əsr 104. Sura Al-Humaza - əl-Huməzə 105. Sura Al-Fil - əl-Fil 106. Sura Quraish - Qureyş 107. Sura Al-Maa'un - əl-Maun 108. Sura Al-Kawthar - əl-Kovsər 109. Sura Al-Kaafiroon - əl-Kafirun 110. Sura An-Nasr - ən-Nəsr 111. Sura Al-Masad - əl-Məsəd 112. Sura Al-Ikhlaas - əl-İxlas 113. Sura Al-Falaq - əl-Fələq 114. Sura Al-Nass - ən-Nas
Bağlamaq