ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمهٔ اسپانیایی ـ مرکز نور اینترنشنال * - لیست ترجمه ها

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

لطفا سوره را انتخاب کنید
1. Sura Faatiha - سوره فاتحه 2. Sura Al-Baqara - سوره بقره 3. Sura Al-‘Imrán - سوره آل عمران 4. Sura Al-Nisaa - سوره نساء 5. Sura Al-Maaida - سوره مائده 6. Sura Al-An'aam - سوره انعام 7. Sura Al-A'raaf - سوره اعراف 8. Sura Al-Anfaal - سوره انفال 9. Sura Al-Tawba - سوره توبه 10. Sura Yunus - سوره يونس 11. Sura Hud - سوره هود 12. Sura Yusef - سوره يوسف 13. Sura Ar-Ra'd - سوره رعد 14. Sura Ibrahim - سوره ابراهيم 15. Sura Hijr - سوره حجر 16. Sura Al-Nahl - سوره نحل 17. Sura Al-Israa - سوره اسراء 18. Sura Al-Kahf - سوره كهف 19. Sura Maryam - سوره مريم 20. Sura Taa, Haa - سوره طه 21. Sura Al-Anbiyaa - سوره انبياء 22. Sura Al-Hayy - سوره حج 23. Sura Al-Muminoon - سوره مؤمنون 24. Sura Al-Noor - سوره نور 25. Sura Al-Furqaan - سوره فرقان 26. Sura Al-Shu'araa - سوره شعراء 27. Sura Al-Naml - سوره نمل 28. Sura Al-Qasas - سوره قصص 29. Sura Al-'Ankaboot - سوره عنكبوت 30. Sura Ar-Room - سوره روم 31. Sura Luqman - سوره لقمان 32. Sura Sayda - سوره سجده 33. Sura Al-Ahzaab - سوره احزاب 34. Sura Saba - سوره سبأ 35. Sura Faatir - سوره فاطر 36. Sura Yaseen - سوره يس 37. Sura As-Saaffaat - سوره صافات 38. Sura Saad - سوره ص 39. Sura Az-Zumar - سوره زمر 40. Sura Ghafir - سوره غافر 41. Sura Fussilat - سوره فصلت 42. Sura Ash-Shura - سوره شورى 43. Sura Az-Zukhruf - سوره زخرف 44. Sura Ad-Dukhaan - سوره دخان 45. Sura Al-Jaathiya - سوره جاثيه 46. Sura Al-Ahqaf - سوره احقاف 47. Sura Muhammad - سوره محمد 48. Sura Al-Fath - سوره فتح 49. Sura Al-Hujuraat - سوره حجرات 50. Sura Qaaf - سوره ق 51. Sura Adh-Dhaariyat - سوره ذاريات 52. Sura At-Tur - سوره طور 53. Sura An-Najm - سوره نجم 54. Sura Al-Qamar - سوره قمر 55. Sura Ar-Rahmaan - سوره رحمن 56. Sura Al-Waaqia - سوره واقعه 57. Sura Al-Hadid - سوره حديد 58. Sura Al-Muyaadila - سوره مجادله 59. Sura Al-Hashr - سوره حشر 60. Sura Al-Mumtahana - سوره ممتحنه 61. Sura As-Saff - سوره صف 62. Sura Al-Yumu'a - سوره جمعه 63. Sura Al-Munaafiqoon - سوره منافقون 64. Sura At-Taghaabun - سوره تغابن 65. Sura At-Talaaq - سوره طلاق 66. Sura At-Tharim - سوره تحريم 67. Sura Al-Mulk - سوره ملك 68. Sura Al-Qalam - سوره قلم 69. Sura Al-Haaqqa - سوره حاقه 70. Sura Al-Ma'aarij - سوره معارج 71. Sura Nooh - سوره نوح 72. Sura Al-Yinn - سوره جن 73. Sura Al-Muzzammil - سوره مزمل 74. Sura Al-Muddaththir - سوره مدثر 75. Sura Al-Qiyaama - سوره قيامه 76. Sura Al-Insaan - سوره انسان 77. Sura Al-Mursalaa - سوره مرسلات 78. Sura An-Naba - سوره نبأ 79. Sura An-Naazi'aat - سوره نازعات 80. Sura 'Abasa - سوره عبس 81. Sura At-Takwir - سوره تكوير 82. Sura Al-Infitaar - سوره انفطار 83. Sura Al-Mutaffifin - سوره مطففين 84. Sura Al-Inshiqaaq - سوره انشقاق 85. Sura Al-Burooj - سوره بروج 86. Sura At-Taariq - سوره طارق 87. Sura Al-A'laa - سوره اعلى 88. Sura Al-Ghaashiya - سوره غاشيه 89. Sura Al-Fajr - سوره فجر 90. Sura Al-Balad - سوره بلد 91. Sura Ash-Shams - سوره شمس 92. Sura Al-Lail - سوره ليل 93. Sura Ad-Dhuhaa - سوره ضحى 94. Sura Ash-Sharh - سوره شرح 95. Sura At-Tin - سوره تين 96. Sura Al-Alaq - سوره علق 97. Sura Al-Qadr - سوره قدر 98. Sura Al-Bayyina - سوره بينه 99. Sura Az-Zalzala - سوره زلزله 100. Sura Al-'Aadiyaat - سوره عاديات 101. Sura Al-Qaari'a - سوره قارعه 102. Sura At-Takaathur - سوره تكاثر 103. Sura Al-'Asr - سوره عصر 104. Sura Al-Humaza - سوره همزه 105. Sura Al-Fil - سوره فيل 106. Sura Quraish - سوره قريش 107. Sura Al-Maa'un - سوره ماعون 108. Sura Al-Kawthar - سوره كوثر 109. Sura Al-Kaafiroon - سوره كافرون 110. Sura An-Nasr - سوره نصر 111. Sura Al-Masad - سوره مسد 112. Sura Al-Ikhlaas - اخلاص 113. Sura Al-Falaq - سوره فلق 114. Sura Al-Nass - سوره ناس
بستن