የቅዱስ ቁርዓን ይዘት ትርጉም - ስፔንኛ ትርጉም - በመርከዘ ኑር ኢንተርናሽናል * - የትርጉሞች ማዉጫ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

እባክዎን ምዕራፍ ይምረጡ
1. Sura Faatiha - ሱረቱ አል-ፋቲሃ 2. Sura Al-Baqara - ሱረቱ አል-በቀራህ 3. Sura Al-‘Imrán - ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን 4. Sura Al-Nisaa - ሱረቱ አን-ኒሳዕ 5. Sura Al-Maaida - ሱረቱ አል-ማኢዳህ 6. Sura Al-An'aam - ሱረቱ አል-አንዓም 7. Sura Al-A'raaf - ሱረቱ አል-አዕራፍ 8. Sura Al-Anfaal - ሱረቱ አል-አንፋል 9. Sura Al-Tawba - ሱረቱ አት-ተውባህ 10. Sura Yunus - ሱረቱ ዩኑስ 11. Sura Hud - ሱረቱ ሁድ 12. Sura Yusef - ሱረቱ ዩሱፍ 13. Sura Ar-Ra'd - ሱረቱ አር-ረዕድ 14. Sura Ibrahim - ሱረቱ ኢብራሂም 15. Sura Hijr - ሱረቱ አል ሒጅር 16. Sura Al-Nahl - ሱረቱ አን-ነሕል 17. Sura Al-Israa - ሱረቱ አል ኢስራዕ 18. Sura Al-Kahf - ሱረቱ አል ከህፍ 19. Sura Maryam - ሱረቱ መርየም 20. Sura Taa, Haa - ሱረቱ ጣሃ 21. Sura Al-Anbiyaa - ሱረቱ አል አንቢያ 22. Sura Al-Hayy - ሱረቱ አል ሐጅ 23. Sura Al-Muminoon - ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን 24. Sura Al-Noor - ሱረቱ አልን ኑር 25. Sura Al-Furqaan - ሱረቱ አል ፉርቃን 26. Sura Al-Shu'araa - ሱረቱ አሽ ሹዐራእ 27. Sura Al-Naml - ሱረቱ አን ነምል 28. Sura Al-Qasas - ሱረቱ አል ቀሰስ 29. Sura Al-'Ankaboot - ሱረቱ አል ዐንከቡት 30. Sura Ar-Room - ሱረቱ አር ሩም 31. Sura Luqman - ሱረቱ አል ሉቅማን 32. Sura Sayda - ሱረቱ አስ ሰጅደህ 33. Sura Al-Ahzaab - ሱረቱ አል አሕዛብ 34. Sura Saba - ሱረቱ ሰበእ 35. Sura Faatir - ሱረቱ ፋጢር 36. Sura Yaseen - ሱረቱ ያሲን 37. Sura As-Saaffaat - ሱረቱ አስ ሷፋት 38. Sura Saad - ሱረቱ ሷድ 39. Sura Az-Zumar - ሱረቱ አዝ ዙመር 40. Sura Ghafir - ሱረቱ ጋፊር 41. Sura Fussilat - ሱረቱ ፉሲለት 42. Sura Ash-Shura - ሱረቱ አሽ ሹራ 43. Sura Az-Zukhruf - ሱረቱ አዝ ዙኽሩፍ 44. Sura Ad-Dukhaan - ሱረቱ አድ ዱኻን 45. Sura Al-Jaathiya - ሱረቱ አል ጃሲያህ 46. Sura Al-Ahqaf - ሱረቱ አል አህቃፍ 47. Sura Muhammad - ሱረቱ ሙሀመድ 48. Sura Al-Fath - ሱረቱ አል ፈትህ 49. Sura Al-Hujuraat - ሱረቱ አል ሑጅራት 50. Sura Qaaf - ሱረቱ ቃፍ 51. Sura Adh-Dhaariyat - ሱረቱ አዝ ዛሪያት 52. Sura At-Tur - ሱረቱ አጥ ጡር 53. Sura An-Najm - ሱረቱ አን ነጅም 54. Sura Al-Qamar - ሱረቱ አል ቀመር 55. Sura Ar-Rahmaan - ሱረቱ አር ረሕማን 56. Sura Al-Waaqia - ሱረቱ አል ዋቂዓህ 57. Sura Al-Hadid - ሱረቱ አል ሐዲድ 58. Sura Al-Muyaadila - ሱረቱ አል ሙጃደላ 59. Sura Al-Hashr - ሱረቱ አል ሐሽር 60. Sura Al-Mumtahana - ሱረቱ አል ሙምተሂና 61. Sura As-Saff - ሱረቱ አስ ሶፍ 62. Sura Al-Yumu'a - ሱረቱ አል ጁሙዓህ 63. Sura Al-Munaafiqoon - ሱረቱ አል ሙናፊቁን 64. Sura At-Taghaabun - ሱረቱ አት ተጋቡን 65. Sura At-Talaaq - ሱረቱ አጥ ጠላቅ 66. Sura At-Tharim - ሱረቱ አት ተህሪም 67. Sura Al-Mulk - ሱረቱ አል ሙልክ 68. Sura Al-Qalam - ሱረቱ አል ቀለም 69. Sura Al-Haaqqa - ሱረቱ አል ሓቃህ 70. Sura Al-Ma'aarij - ሱረቱ አል መዓሪጅ 71. Sura Nooh - ሱረቱ ኑህ 72. Sura Al-Yinn - ሱረቱ አል ጂን 73. Sura Al-Muzzammil - ሱረቱ አል ሙዘሚል 74. Sura Al-Muddaththir - ሱረቱ አል ሙደሲር 75. Sura Al-Qiyaama - ሱረቱ አል ቂያማህ 76. Sura Al-Insaan - ሱረቱ አል ኢንሳን 77. Sura Al-Mursalaa - ሱረቱ አል ሙርሰላት 78. Sura An-Naba - ሱረቱ አን ነበእ 79. Sura An-Naazi'aat - ሱረቱ አን ናዚዓት 80. Sura 'Abasa - ሱረቱ ዐበሰ 81. Sura At-Takwir - ሱረቱ አት ተክዊር 82. Sura Al-Infitaar - ሱረቱ አል ኢንፊጣር 83. Sura Al-Mutaffifin - ሱረቱ አል ሙጠፊፊን 84. Sura Al-Inshiqaaq - ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ 85. Sura Al-Burooj - ሱረቱ አል ቡሩጅ 86. Sura At-Taariq - ሱረቱ አጥ ጣሪቅ 87. Sura Al-A'laa - ሱረቱ አል አዕላ 88. Sura Al-Ghaashiya - ሱረቱ አል ጋሺያህ 89. Sura Al-Fajr - ሱረቱ አል ፈጅር 90. Sura Al-Balad - ሱረቱ አል በለድ 91. Sura Ash-Shams - ሱረቱ አሽ ሸምስ 92. Sura Al-Lail - ሱረቱ አል ለይል 93. Sura Ad-Dhuhaa - ሱረቱ አድ ዱሓ 94. Sura Ash-Sharh - ሱረቱ አሽ ሸርህ 95. Sura At-Tin - ሱረቱ አት ቲን 96. Sura Al-Alaq - ሱረቱ አል ዐለቅ 97. Sura Al-Qadr - ሱረቱ አል ቀድር 98. Sura Al-Bayyina - ሱረቱ አል-በይናህ 99. Sura Az-Zalzala - ሱረቱ አል ዘልዘላህ 100. Sura Al-'Aadiyaat - ሱረቱ አል ዓዲያት 101. Sura Al-Qaari'a - ሱረቱ አል ቃሪዓሕ 102. Sura At-Takaathur - ሱረቱ አት ተካሱር 103. Sura Al-'Asr - ሱረቱ አል ዓስር 104. Sura Al-Humaza - ሱረቱ አል ሁመዛህ 105. Sura Al-Fil - ሱረቱ አል ፊል 106. Sura Quraish - ሱረቱ ቁረይሽ 107. Sura Al-Maa'un - ሱረቱ አል ማዑን 108. Sura Al-Kawthar - ሱረቱ አል ከውሰር 109. Sura Al-Kaafiroon - ሱረቱ አል ካፊሩን 110. Sura An-Nasr - ሱረቱ አን ነስር 111. Sura Al-Masad - ሱረቱ አል መሰድ 112. Sura Al-Ikhlaas - ሱረቱ አል ኢኽላስ 113. Sura Al-Falaq - ሱረቱ አል ፈለቅ 114. Sura Al-Nass - ሱረቱ አን ናስ
መዝጋት