ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ස්පාඥ පරිවර්තනය - නූර් ඉන්ටර්නැෂනල් මධ්‍යස්ථානය * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. Sura Faatiha - සූරා අල් ෆාතිහා 2. Sura Al-Baqara - සූරා අල් බකරා 3. Sura Al-‘Imrán - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. Sura Al-Nisaa - සූරා අන් නිසා 5. Sura Al-Maaida - සූරා අල් මාඉදා 6. Sura Al-An'aam - සූරා අල් අන්ආම් 7. Sura Al-A'raaf - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. Sura Al-Anfaal - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. Sura Al-Tawba - සූරා අත් තව්බා 10. Sura Yunus - සූරා යූනුස් 11. Sura Hud - සූරා හූද් 12. Sura Yusef - සූරා යූසුෆ් 13. Sura Ar-Ra'd - සූරා අර් රඃද් 14. Sura Ibrahim - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. Sura Hijr - සූරා අල් හිජ්ර් 16. Sura Al-Nahl - සූරා අන් නහ්ල් 17. Sura Al-Israa - සූරා අල් ඉස්රා 18. Sura Al-Kahf - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. Sura Maryam - සූරා මර්යම් 20. Sura Taa, Haa - සූරා තාහා 21. Sura Al-Anbiyaa - සූරා අල් අන්බියා 22. Sura Al-Hayy - සූරා අල් හජ් 23. Sura Al-Muminoon - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. Sura Al-Noor - සූරා අන් නූර් 25. Sura Al-Furqaan - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. Sura Al-Shu'araa - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. Sura Al-Naml - සූරා අන් නම්ල් 28. Sura Al-Qasas - සූරා අල් කසස් 29. Sura Al-'Ankaboot - සූරා අල් අන්කබූත් 30. Sura Ar-Room - සූරා අර් රූම් 31. Sura Luqman - සූරා ලුක්මාන් 32. Sura Sayda - සූරා අස්-සජදා 33. Sura Al-Ahzaab - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. Sura Saba - සූරා සබඃ 35. Sura Faatir - සූරා ෆාතිර් 36. Sura Yaseen - සූරා යාසීන් 37. Sura As-Saaffaat - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. Sura Saad - සූරා සාද් 39. Sura Az-Zumar - සූරා අස් සුමර් 40. Sura Ghafir - සූරා ගාෆිර් 41. Sura Fussilat - සූරා ෆුස්සිලත් 42. Sura Ash-Shura - සූරා අෂ් ෂූරා 43. Sura Az-Zukhruf - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. Sura Ad-Dukhaan - සූරා අද් දුකාන් 45. Sura Al-Jaathiya - සූරා අල් ජාසියා 46. Sura Al-Ahqaf - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. Sura Muhammad - සූරා මුහම්මද් 48. Sura Al-Fath - සූරා අල් ෆත්හ් 49. Sura Al-Hujuraat - සූරා අල් හුජුරාත් 50. Sura Qaaf - සූරා කාෆ් 51. Sura Adh-Dhaariyat - සූරා අස්සාරියාත් 52. Sura At-Tur - සූරා අත් තූර් 53. Sura An-Najm - සූරා අන් නජ්ම් 54. Sura Al-Qamar - සූරා අල් කමර් 55. Sura Ar-Rahmaan - සූරා අර් රහ්මාන් 56. Sura Al-Waaqia - සූරා අල් වාකිආ 57. Sura Al-Hadid - සූරා අල් හදීද් 58. Sura Al-Muyaadila - සූරා අල් මුජාදලා 59. Sura Al-Hashr - සූරා අල් හෂ්ර් 60. Sura Al-Mumtahana - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. Sura As-Saff - සූරා අස් සෆ් 62. Sura Al-Yumu'a - සූරා අල් ජුමුආ 63. Sura Al-Munaafiqoon - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. Sura At-Taghaabun - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. Sura At-Talaaq - සූරා අත් තලාක් 66. Sura At-Tharim - සූරා අත් තහ්රීම් 67. Sura Al-Mulk - සූරා අල් මුල්ක් 68. Sura Al-Qalam - සූරා අල් කලම් 69. Sura Al-Haaqqa - සූරා අල් හාක්කා 70. Sura Al-Ma'aarij - සූරා අල් මආරිජ් 71. Sura Nooh - සූරා නූහ් 72. Sura Al-Yinn - සූරා අල් ජින් 73. Sura Al-Muzzammil - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. Sura Al-Muddaththir - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. Sura Al-Qiyaama - සූරා අල් කියාමා 76. Sura Al-Insaan - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. Sura Al-Mursalaa - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. Sura An-Naba - සූරා අන් නබඋ 79. Sura An-Naazi'aat - සූරා අන් නාසිආත් 80. Sura 'Abasa - සූරා අබස 81. Sura At-Takwir - සූරා අත් තක්වීර් 82. Sura Al-Infitaar - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. Sura Al-Mutaffifin - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. Sura Al-Inshiqaaq - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. Sura Al-Burooj - සූරා අල් බුරූජ් 86. Sura At-Taariq - සූරා අත් තාරික් 87. Sura Al-A'laa - සූරා අල් අඃලා 88. Sura Al-Ghaashiya - සූරා අල් ඝාෂියා 89. Sura Al-Fajr - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. Sura Al-Balad - සූරා අල් බලද් 91. Sura Ash-Shams - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. Sura Al-Lail - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. Sura Ad-Dhuhaa - සූරා අල් ළුහා 94. Sura Ash-Sharh - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. Sura At-Tin - සූරා අත් තීන් 96. Sura Al-Alaq - සූරා අල් අලක් 97. Sura Al-Qadr - සූරා අල් කද්ර් 98. Sura Al-Bayyina - සූරා අල් බය්යිනා 99. Sura Az-Zalzala - සූරා අස් සල්සලා 100. Sura Al-'Aadiyaat - සූරා අල් ආදියා 101. Sura Al-Qaari'a - සූරා අල් කාරිආ 102. Sura At-Takaathur - සූරා අත් තකාසුර් 103. Sura Al-'Asr - සූරා අල් අස්ර් 104. Sura Al-Humaza - සූරා අල් හුමසා 105. Sura Al-Fil - සූරා අල් ෆීල් 106. Sura Quraish - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. Sura Al-Maa'un - සූරා අල් මාඌන් 108. Sura Al-Kawthar - සූරා අල් කව්සර් 109. Sura Al-Kaafiroon - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. Sura An-Nasr - සූරා අන් නස්ර් 111. Sura Al-Masad - සූරා අල් මසද් 112. Sura Al-Ikhlaas - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. Sura Al-Falaq - සූරා අල් ෆලක් 114. Sura Al-Nass - සූරා අන් නාස්
වසන්න