அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - ஸ்பானிய மொழிபெயர்ப்பு- நூர் சர்வதேச நிலையம் * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. Sura Faatiha - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. Sura Al-Baqara - ஸூரா அல்பகரா 3. Sura Al-‘Imrán - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. Sura Al-Nisaa - ஸூரா அந்நிஸா 5. Sura Al-Maaida - ஸூரா அல்மாயிதா 6. Sura Al-An'aam - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. Sura Al-A'raaf - ஸூரா அல்அஃராப் 8. Sura Al-Anfaal - ஸூரா அல்அன்பால் 9. Sura Al-Tawba - ஸூரா அத்தவ்பா 10. Sura Yunus - ஸூரா யூனுஸ் 11. Sura Hud - ஸூரா ஹூத் 12. Sura Yusef - ஸூரா யூஸுப் 13. Sura Ar-Ra'd - ஸூரா அர்ரஃத் 14. Sura Ibrahim - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. Sura Hijr - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. Sura Al-Nahl - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. Sura Al-Israa - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. Sura Al-Kahf - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. Sura Maryam - ஸூரா மர்யம் 20. Sura Taa, Haa - ஸூரா தாஹா 21. Sura Al-Anbiyaa - ஸூரா அல்அன்பியா 22. Sura Al-Hayy - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. Sura Al-Muminoon - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. Sura Al-Noor - ஸூரா அந்நூர் 25. Sura Al-Furqaan - ஸூரா அல்புர்கான் 26. Sura Al-Shu'araa - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. Sura Al-Naml - ஸூரா அந்நம்ல் 28. Sura Al-Qasas - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. Sura Al-'Ankaboot - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. Sura Ar-Room - ஸூரா அர்ரூம் 31. Sura Luqman - ஸூரா லுக்மான் 32. Sura Sayda - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. Sura Al-Ahzaab - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. Sura Saba - ஸூரா ஸபஉ 35. Sura Faatir - ஸூரா பாதிர் 36. Sura Yaseen - ஸூரா யாஸீன் 37. Sura As-Saaffaat - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. Sura Saad - ஸூரா ஸாத் 39. Sura Az-Zumar - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. Sura Ghafir - ஸூரா ஆஃபிர் 41. Sura Fussilat - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. Sura Ash-Shura - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. Sura Az-Zukhruf - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. Sura Ad-Dukhaan - ஸூரா அத்துகான் 45. Sura Al-Jaathiya - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. Sura Al-Ahqaf - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. Sura Muhammad - ஸூரா முஹம்மத் 48. Sura Al-Fath - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. Sura Al-Hujuraat - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. Sura Qaaf - ஸூரா காஃப் 51. Sura Adh-Dhaariyat - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. Sura At-Tur - ஸூரா அத்தூர் 53. Sura An-Najm - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. Sura Al-Qamar - ஸூரா அல்கமர் 55. Sura Ar-Rahmaan - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. Sura Al-Waaqia - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. Sura Al-Hadid - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. Sura Al-Muyaadila - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. Sura Al-Hashr - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. Sura Al-Mumtahana - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. Sura As-Saff - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. Sura Al-Yumu'a - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. Sura Al-Munaafiqoon - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. Sura At-Taghaabun - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. Sura At-Talaaq - ஸூரா அத்தலாக் 66. Sura At-Tharim - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. Sura Al-Mulk - ஸூரா அல்முல்க் 68. Sura Al-Qalam - ஸூரா அல்கலம் 69. Sura Al-Haaqqa - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. Sura Al-Ma'aarij - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. Sura Nooh - ஸூரா நூஹ் 72. Sura Al-Yinn - ஸூரா அல்ஜின் 73. Sura Al-Muzzammil - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. Sura Al-Muddaththir - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. Sura Al-Qiyaama - ஸூரா அல்கியாமா 76. Sura Al-Insaan - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. Sura Al-Mursalaa - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. Sura An-Naba - ஸூரா அந்நபஃ 79. Sura An-Naazi'aat - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. Sura 'Abasa - ஸூரா அபஸ 81. Sura At-Takwir - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. Sura Al-Infitaar - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. Sura Al-Mutaffifin - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. Sura Al-Inshiqaaq - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. Sura Al-Burooj - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. Sura At-Taariq - ஸூரா அத்தாரிக் 87. Sura Al-A'laa - ஸூரா அல்அஃலா 88. Sura Al-Ghaashiya - ஸூரா அல்காஷியா 89. Sura Al-Fajr - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. Sura Al-Balad - ஸூரா அல்பலத் 91. Sura Ash-Shams - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. Sura Al-Lail - ஸூரா அல்லைல் 93. Sura Ad-Dhuhaa - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. Sura Ash-Sharh - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. Sura At-Tin - ஸூரா அத்தீன் 96. Sura Al-Alaq - ஸூரா அல்அலக் 97. Sura Al-Qadr - ஸூரா அல்கத்ர் 98. Sura Al-Bayyina - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. Sura Az-Zalzala - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. Sura Al-'Aadiyaat - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. Sura Al-Qaari'a - ஸூரா அல்காரிஆ 102. Sura At-Takaathur - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. Sura Al-'Asr - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. Sura Al-Humaza - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. Sura Al-Fil - ஸூரா அல்பீல் 106. Sura Quraish - ஸூரா குரைஷ் 107. Sura Al-Maa'un - ஸூரா அல்மாஊன் 108. Sura Al-Kawthar - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. Sura Al-Kaafiroon - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. Sura An-Nasr - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. Sura Al-Masad - ஸூரா அல்மஸத் 112. Sura Al-Ikhlaas - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. Sura Al-Falaq - ஸூரா அல்பலக் 114. Sura Al-Nass - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக