ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាម៉ាឡាយ៉ាឡា - អាប់ឌុលហាមុីទ ហុីទើរ និង កាន់ហុី ម៉ូហាំម៉ាត់ * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ទាញយក XML ទាញយក CSV ទាញយក Excel API
Please review the Terms and Policies

សូម​ជ្រើសរើសជំពូក


លេខ​ទំព័រ
1. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. സൂറത്തുൽ ബഖറഃ - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. സൂറത്തുന്നിസാഅ് - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. സൂറത്തുൽ മാഇദ - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. സൂറത്തുൽ അൻആം - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. സൂറത്തുത്തൗബഃ - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. സൂറത്ത് യൂനുസ് - សូរ៉ោះយូនូស 11. സൂറത്ത് ഹൂദ് - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. സൂറത്ത് യൂസുഫ് - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. സൂറത്തു റഅ്ദ് - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. സൂറത്തുന്നഹ്ൽ - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. സൂറത്ത് മർയം - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. സൂറത്ത് ത്വാഹാ - សូរ៉ោះតហា 21. സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. സൂറത്തുന്നൂർ - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. സൂറത്തുന്നംല് - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. സൂറത്തുൽ ഖസസ് - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. സൂറത്തു റൂം - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. സൂറത്തുസ്സജദഃ - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. സൂറത്തുസ്സബഅ് - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. സൂറത്ത് ഫാത്വിർ - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. സൂറത്ത് യാസീൻ - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. സൂറത്ത് സ്വാദ് - សូរ៉ោះសទ 39. സൂറത്തുസ്സുമർ - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. സൂറത്ത് ഗാഫിർ - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. സൂറത്തുശ്ശൂറാ - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. സൂറത്ത് ഖാഫ് - សូរ៉ោះកហ្វ 51. സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. സൂറത്തുത്തൂർ - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. സൂറത്തുന്നജ്മ് - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. സൂറത്തുൽ ഖമർ - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. സൂറത്തു റഹ്മാൻ - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. സൂറത്തുൽ ഹദീദ് - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. സൂറത്തുത്തഗാബുൻ - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. സൂറത്തുത്തഹ്രീം - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. സൂറത്തുൽ മുൽക് - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. സൂറത്തുൽ ഖലം - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. സൂറത്തുൽ മആരിജ് - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. സൂറത്ത് നൂഹ് - សូរ៉ោះនួហ 72. സൂറത്തുൽ ജിന്ന് - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. സൂറത്തുന്നബഅ് - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. സൂറത്ത് അബസ - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. സൂറത്തുത്തക്വീർ - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. സൂറത്തുൽ ബലദ് - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. സൂറത്തുശ്ശംസ് - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. സൂറത്തുല്ലൈൽ - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. സൂറത്തുള്ളുഹാ - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. സൂറത്തുശ്ശർഹ് - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. സൂറത്തുത്തീൻ - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. സൂറത്തുൽ അലഖ് - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. സൂറത്തുസ്സൽസലഃ - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. സൂറത്തുത്തകാഥുർ - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. സൂറത്തുൽ അസ്ർ - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. സൂറത്തുൽ ഫീൽ - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. സൂറത്ത് ഖുറൈശ് - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. സൂറത്തുൽ മാഊൻ - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. സൂറത്തുൽ കൗഥർ - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. സൂറത്തുന്നസ്ർ - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. സൂറത്തുൽ മസദ് - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. സൂറത്തുൽ ഫലഖ് - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. സൂറത്തുന്നാസ് - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ