ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាបូស្នី * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. Sura el-Fatiha - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. Sura el-Bekara - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. Sura Alu Imran - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. Sura en-Nisa - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. Sura el-Maida - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. Sura el-En'am - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. Sura el-A'araf - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. Sura el-Enfal - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. Sura et-Tevba - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. Sura Junus - សូរ៉ោះយូនូស 11. Sura Hud - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. Sura Jusuf - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. Sura er-Ra'd - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. Sura Ibrahim - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. Sura el-Hidžr - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. Sura en-Nahl - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. Sura el-Isra - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. Sura el-Kehf - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. Sura Merjem - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. Sura Ta-Ha - សូរ៉ោះតហា 21. Sura el-Enbija - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. Sura el-Hadždž - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. Sura el-Mu'minun - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. Sura en-Nur - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. Sura el-Furkan - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. Sura eš-Šuara - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. Sura en-Neml - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. Sura el-Kasas - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. Sura el-Ankebut - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. Sura er-Rum - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. Sura Lukman - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. Sura es-Sedžda - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. Sura el-Ahzab - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. Sura Sebe - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. Sura Fatir - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. Sura Ja-Sin - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. Sura es-Saffat - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. Sura Sad - សូរ៉ោះសទ 39. Sura ez-Zumer - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. Sura Gafir - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. Sura Fussilet - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. Sura eš-Šura - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. Sura ez-Zuhruf - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. Sura ed-Duhan - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. Sura el-Džasija - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. Sura el-Ahkaf - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. Sura Muhammed - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. Sura el-Feth - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. Sura el-Hudžurat - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. Sura Kaf - សូរ៉ោះកហ្វ 51. Sura ez-Zarijat - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. Sura et-Tur - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. Sura en-Nedžm - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. Sura el-Kamer - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. Sura er-Rahman - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. Sura el-Vakia - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. Sura el-Hadid - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. Sura el-Mudžadela - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. Sura el-Hašr - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. Sura el-Mumtehina - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. Sura es-Saff - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. Sura el-Džuma - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. Sura el-Munafikun - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. Sura et-Tegabun - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. Sura et-Talak - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. Sura et-Tahrim - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. Sura el-Mulk - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. Sura el-Kalem - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. Sura el-Hakka - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. Sura el-Mearidž - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. Sura Nuh - សូរ៉ោះនួហ 72. Sura el-Džinn - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. Sura el-Muzzemmil - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. Sura el-Muddessir - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. Sura el-Kijama - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. Sura el-Insan - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. Sura el-Murselat - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. Sura en-Nebe - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. Sura en-Naziat - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. Sura Abese - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. Sura et-Tekvir - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. Sura el-Infitar - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. Sura el-Mutaffifin - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. Sura el-Inšikak - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. Sura el-Burudž - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. Sura et-Tarik - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. Sura el-A'la - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. Sura el-Gašija - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. Sura el-Fedžr - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. Sura el-Beled - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. Sura eš-Šems - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. Sura el-Lejl - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. Sura ed-Duha - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. Sura eš-Šerh - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. Sura et-Tin - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. Sura el-Alek - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. Sura el-Kadr - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. Sura el-Bejjina - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. Sura ez-Zelzela - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. Sura el-Adijat - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. Sura el-Karia - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. Sura et-Tekasur - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. Sura el-Asr - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. Sura el-Humeza - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. Sura el-Fil - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. Sura Kurejš - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. Sura el-Maun - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. Sura el-Kevser - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. Sura el-Kafirun - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. Sura en-Nasr - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. Sura el-Mesed - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. Sura el-Ihlas - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. Sura el-Felek - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. Sura en-Nas - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ