அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான போஸ்னியன் மொழிபெயர்ப்பு * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. Sura el-Fatiha - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. Sura el-Bekara - ஸூரா அல்பகரா 3. Sura Alu Imran - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. Sura en-Nisa - ஸூரா அந்நிஸா 5. Sura el-Maida - ஸூரா அல்மாயிதா 6. Sura el-En'am - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. Sura el-A'araf - ஸூரா அல்அஃராப் 8. Sura el-Enfal - ஸூரா அல்அன்பால் 9. Sura et-Tevba - ஸூரா அத்தவ்பா 10. Sura Junus - ஸூரா யூனுஸ் 11. Sura Hud - ஸூரா ஹூத் 12. Sura Jusuf - ஸூரா யூஸுப் 13. Sura er-Ra'd - ஸூரா அர்ரஃத் 14. Sura Ibrahim - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. Sura el-Hidžr - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. Sura en-Nahl - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. Sura el-Isra - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. Sura el-Kehf - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. Sura Merjem - ஸூரா மர்யம் 20. Sura Ta-Ha - ஸூரா தாஹா 21. Sura el-Enbija - ஸூரா அல்அன்பியா 22. Sura el-Hadždž - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. Sura el-Mu'minun - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. Sura en-Nur - ஸூரா அந்நூர் 25. Sura el-Furkan - ஸூரா அல்புர்கான் 26. Sura eš-Šuara - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. Sura en-Neml - ஸூரா அந்நம்ல் 28. Sura el-Kasas - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. Sura el-Ankebut - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. Sura er-Rum - ஸூரா அர்ரூம் 31. Sura Lukman - ஸூரா லுக்மான் 32. Sura es-Sedžda - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. Sura el-Ahzab - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. Sura Sebe - ஸூரா ஸபஉ 35. Sura Fatir - ஸூரா பாதிர் 36. Sura Ja-Sin - ஸூரா யாஸீன் 37. Sura es-Saffat - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. Sura Sad - ஸூரா ஸாத் 39. Sura ez-Zumer - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. Sura Gafir - ஸூரா ஆஃபிர் 41. Sura Fussilet - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. Sura eš-Šura - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. Sura ez-Zuhruf - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. Sura ed-Duhan - ஸூரா அத்துகான் 45. Sura el-Džasija - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. Sura el-Ahkaf - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. Sura Muhammed - ஸூரா முஹம்மத் 48. Sura el-Feth - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. Sura el-Hudžurat - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. Sura Kaf - ஸூரா காஃப் 51. Sura ez-Zarijat - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. Sura et-Tur - ஸூரா அத்தூர் 53. Sura en-Nedžm - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. Sura el-Kamer - ஸூரா அல்கமர் 55. Sura er-Rahman - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. Sura el-Vakia - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. Sura el-Hadid - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. Sura el-Mudžadela - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. Sura el-Hašr - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. Sura el-Mumtehina - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. Sura es-Saff - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. Sura el-Džuma - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. Sura el-Munafikun - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. Sura et-Tegabun - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. Sura et-Talak - ஸூரா அத்தலாக் 66. Sura et-Tahrim - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. Sura el-Mulk - ஸூரா அல்முல்க் 68. Sura el-Kalem - ஸூரா அல்கலம் 69. Sura el-Hakka - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. Sura el-Mearidž - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. Sura Nuh - ஸூரா நூஹ் 72. Sura el-Džinn - ஸூரா அல்ஜின் 73. Sura el-Muzzemmil - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. Sura el-Muddessir - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. Sura el-Kijama - ஸூரா அல்கியாமா 76. Sura el-Insan - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. Sura el-Murselat - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. Sura en-Nebe - ஸூரா அந்நபஃ 79. Sura en-Naziat - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. Sura Abese - ஸூரா அபஸ 81. Sura et-Tekvir - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. Sura el-Infitar - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. Sura el-Mutaffifin - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. Sura el-Inšikak - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. Sura el-Burudž - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. Sura et-Tarik - ஸூரா அத்தாரிக் 87. Sura el-A'la - ஸூரா அல்அஃலா 88. Sura el-Gašija - ஸூரா அல்காஷியா 89. Sura el-Fedžr - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. Sura el-Beled - ஸூரா அல்பலத் 91. Sura eš-Šems - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. Sura el-Lejl - ஸூரா அல்லைல் 93. Sura ed-Duha - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. Sura eš-Šerh - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. Sura et-Tin - ஸூரா அத்தீன் 96. Sura el-Alek - ஸூரா அல்அலக் 97. Sura el-Kadr - ஸூரா அல்கத்ர் 98. Sura el-Bejjina - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. Sura ez-Zelzela - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. Sura el-Adijat - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. Sura el-Karia - ஸூரா அல்காரிஆ 102. Sura et-Tekasur - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. Sura el-Asr - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. Sura el-Humeza - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. Sura el-Fil - ஸூரா அல்பீல் 106. Sura Kurejš - ஸூரா குரைஷ் 107. Sura el-Maun - ஸூரா அல்மாஊன் 108. Sura el-Kevser - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. Sura el-Kafirun - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. Sura en-Nasr - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. Sura el-Mesed - ஸூரா அல்மஸத் 112. Sura el-Ihlas - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. Sura el-Felek - ஸூரா அல்பலக் 114. Sura en-Nas - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக