وه‌رگێڕانی ماناكانی قورئانی پیرۆز - وەرگێڕاوی بۆسنی بۆ پوختەی تەفسیری قورئانی پیرۆز * - پێڕستی وه‌رگێڕاوه‌كان


فه‌رموو سوره‌تێك هه‌ڵبژێره‌
1. Sura el-Fatiha - سورەتی الفاتحة 2. Sura el-Bekara - سورەتی البقرة 3. Sura Alu Imran - سورەتی آل عمران 4. Sura en-Nisa - سورەتی النساء 5. Sura el-Maida - سورەتی المائدة 6. Sura el-En'am - سورەتی الأنعام 7. Sura el-A'araf - سورەتی الأعراف 8. Sura el-Enfal - سورەتی الأنفال 9. Sura et-Tevba - سورەتی التوبة 10. Sura Junus - سورەتی یونس 11. Sura Hud - سورەتی هود 12. Sura Jusuf - سورەتی یوسف 13. Sura er-Ra'd - سورەتی الرعد 14. Sura Ibrahim - سورەتی إبراهیم 15. Sura el-Hidžr - سورەتی الحجر 16. Sura en-Nahl - سورەتی النحل 17. Sura el-Isra - سورەتی الإسراء 18. Sura el-Kehf - سورەتی الكهف 19. Sura Merjem - سورەتی مریم 20. Sura Ta-Ha - سورەتی طه 21. Sura el-Enbija - سورەتی الأنبياء 22. Sura el-Hadždž - سورەتی الحج 23. Sura el-Mu'minun - سورەتی المؤمنون 24. Sura en-Nur - سورەتی النور 25. Sura el-Furkan - سورەتی الفرقان 26. Sura eš-Šuara - سورەتی الشعراء 27. Sura en-Neml - سورەتی النمل 28. Sura el-Kasas - سورەتی القصص 29. Sura el-Ankebut - سورەتی العنكبوت 30. Sura er-Rum - سورەتی الروم 31. Sura Lukman - سورەتی لقمان 32. Sura es-Sedžda - سورەتی السجدة 33. Sura el-Ahzab - سورەتی الأحزاب 34. Sura Sebe - سورەتی سبأ 35. Sura Fatir - سورەتی فاطر 36. Sura Ja-Sin - سورەتی یس 37. Sura es-Saffat - سورەتی الصافات 38. Sura Sad - سورەتی ص 39. Sura ez-Zumer - سورەتی الزمر 40. Sura Gafir - سورەتی غافر 41. Sura Fussilet - سورەتی فصلت 42. Sura eš-Šura - سورەتی الشوری 43. Sura ez-Zuhruf - سورەتی الزخرف 44. Sura ed-Duhan - سورەتی الدخان 45. Sura el-Džasija - سورەتی الجاثیة 46. Sura el-Ahkaf - سورەتی الأحقاف 47. Sura Muhammed - سورەتی محمد 48. Sura el-Feth - سورەتی الفتح 49. Sura el-Hudžurat - سورەتی الحجرات 50. Sura Kaf - سورەتی ق 51. Sura ez-Zarijat - سورەتی الذاریات 52. Sura et-Tur - سورەتی الطور 53. Sura en-Nedžm - سورەتی النجم 54. Sura el-Kamer - سورەتی القمر 55. Sura er-Rahman - سورەتی الرحمن 56. Sura el-Vakia - سورەتی الواقعة 57. Sura el-Hadid - سورەتی الحدید 58. Sura el-Mudžadela - سورەتی المجادلة 59. Sura el-Hašr - سورەتی الحشر 60. Sura el-Mumtehina - سورەتی الممتحنة 61. Sura es-Saff - سورەتی الصف 62. Sura el-Džuma - سورەتی الجمعة 63. Sura el-Munafikun - سورەتی المنافقون 64. Sura et-Tegabun - سورەتی التغابن 65. Sura et-Talak - سورەتی الطلاق 66. Sura et-Tahrim - سورەتی التحریم 67. Sura el-Mulk - سورەتی الملك 68. Sura el-Kalem - سورەتی القلم 69. Sura el-Hakka - سورەتی الحاقة 70. Sura el-Mearidž - سورەتی المعارج 71. Sura Nuh - سورەتی نوح 72. Sura el-Džinn - سورەتی الجن 73. Sura el-Muzzemmil - سورەتی المزمل 74. Sura el-Muddessir - سورەتی المدثر 75. Sura el-Kijama - سورەتی القیامة 76. Sura el-Insan - سورەتی الإنسان 77. Sura el-Murselat - سورەتی المرسلات 78. Sura en-Nebe - سورەتی النبأ 79. Sura en-Naziat - سورەتی النازعات 80. Sura Abese - سورەتی عبس 81. Sura et-Tekvir - سورەتی التكویر 82. Sura el-Infitar - سورەتی الإنفطار 83. Sura el-Mutaffifin - سورەتی المطففین 84. Sura el-Inšikak - سورەتی الانشقاق 85. Sura el-Burudž - سورەتی البروج 86. Sura et-Tarik - سورەتی الطارق 87. Sura el-A'la - سورەتی الأعلى 88. Sura el-Gašija - سورەتی الغاشیة 89. Sura el-Fedžr - سورەتی الفجر 90. Sura el-Beled - سورەتی البلد 91. Sura eš-Šems - سورەتی الشمس 92. Sura el-Lejl - سورەتی اللیل 93. Sura ed-Duha - سورەتی الضحی 94. Sura eš-Šerh - سورەتی الشرح 95. Sura et-Tin - سورەتی التین 96. Sura el-Alek - سورەتی العلق 97. Sura el-Kadr - سورەتی القدر 98. Sura el-Bejjina - سورەتی البینة 99. Sura ez-Zelzela - سورەتی الزلزلة 100. Sura el-Adijat - سورەتی العادیات 101. Sura el-Karia - سورەتی القارعة 102. Sura et-Tekasur - سورەتی التكاثر 103. Sura el-Asr - سورەتی العصر 104. Sura el-Humeza - سورەتی الهمزة 105. Sura el-Fil - سورەتی الفیل 106. Sura Kurejš - سورەتی قریش 107. Sura el-Maun - سورەتی الماعون 108. Sura el-Kevser - سورەتی الكوثر 109. Sura el-Kafirun - سورەتی الكافرون 110. Sura en-Nasr - سورەتی النصر 111. Sura el-Mesed - سورەتی المسد 112. Sura el-Ihlas - سورەتی الإخلاص 113. Sura el-Felek - سورەتی الفلق 114. Sura en-Nas - سورەتی الناس
داخستن