Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - El Muhtesar fi tefsir el Kuran el Kerim - Përkthimi boshnjakisht * - Përmbajtja e përkthimeve


Zgjidh suren
1. Sura el-Fatiha - Suretu El Fatiha 2. Sura el-Bekara - Suretu El Bekare 3. Sura Alu Imran - Suretu Ali Imran 4. Sura en-Nisa - Suretu En Nisa 5. Sura el-Maida - Suretu El Maide 6. Sura el-En'am - Suretu El Enam 7. Sura el-A'araf - Suretu El A’raf 8. Sura el-Enfal - Suretu El Enfal 9. Sura et-Tevba - Suretu Et Tevbe 10. Sura Junus - Suretu Junus 11. Sura Hud - Suretu Hud 12. Sura Jusuf - Suretu Jusuf 13. Sura er-Ra'd - Suretu Er Rad 14. Sura Ibrahim - Suretu Ibrahim 15. Sura el-Hidžr - Suretu El Hixhr 16. Sura en-Nahl - Suretu En Nahl 17. Sura el-Isra - Suretu El Isra 18. Sura el-Kehf - Suretu El Kehf 19. Sura Merjem - Suretu Merjem 20. Sura Ta-Ha - Suretu Taha 21. Sura el-Enbija - Suretu El Enbija 22. Sura el-Hadždž - Suretu El Haxh 23. Sura el-Mu'minun - Suretu El Muminun 24. Sura en-Nur - Suretu En Nur 25. Sura el-Furkan - Suretu El Furkan 26. Sura eš-Šuara - Suretu Esh Shuara 27. Sura en-Neml - Suretu En Neml 28. Sura el-Kasas - Suretu El Kasas 29. Sura el-Ankebut - Suretu El Ankebut 30. Sura er-Rum - Suretu Er Rrum 31. Sura Lukman - Suretu Lukman 32. Sura es-Sedžda - Suretu Es Sexhde 33. Sura el-Ahzab - Suretu El Ahzab 34. Sura Sebe - Suretu Sebe’ 35. Sura Fatir - Suretu Fatir 36. Sura Ja-Sin - Suretu Jasin 37. Sura es-Saffat - Suretu Es Saffat 38. Sura Sad - Suretu Sad 39. Sura ez-Zumer - Suretu Zumer 40. Sura Gafir - Suretu Gafir 41. Sura Fussilet - Suretu Fussilet 42. Sura eš-Šura - Suretu Esh Shura 43. Sura ez-Zuhruf - Suretu Ez Zuhruf 44. Sura ed-Duhan - Suretu Ed Duhan 45. Sura el-Džasija - Suretu El Xhathije 46. Sura el-Ahkaf - Suretu El Ahkaf 47. Sura Muhammed - Suretu Muhamed 48. Sura el-Feth - Suretu El Fet-h 49. Sura el-Hudžurat - Suretu El Huxhurat 50. Sura Kaf - Suretu Kaf 51. Sura ez-Zarijat - Suretu Edh Dharijat 52. Sura et-Tur - Suretu Et Tur 53. Sura en-Nedžm - Suretu En Nexhm 54. Sura el-Kamer - Suretu El Kamer 55. Sura er-Rahman - Suretu Err Rrahman 56. Sura el-Vakia - Suretu El Vakia 57. Sura el-Hadid - Suretu El Hadid 58. Sura el-Mudžadela - Suretu El Muxhadele 59. Sura el-Hašr - Suretu El Hashr 60. Sura el-Mumtehina - Suretu El Mumtehine 61. Sura es-Saff - Suretu Es Saff 62. Sura el-Džuma - Suretu El Xhumua 63. Sura el-Munafikun - Suretu El Munafikun 64. Sura et-Tegabun - Suretu Et Tegabun 65. Sura et-Talak - Suretu Et Talak 66. Sura et-Tahrim - Suretu Et Tahrim 67. Sura el-Mulk - Suretu El Mulk 68. Sura el-Kalem - Suretu El Kalem 69. Sura el-Hakka - Suretu El Hakkah 70. Sura el-Mearidž - Suretu El Mearixh 71. Sura Nuh - Suretu Nuh 72. Sura el-Džinn - Suretu El Xhinn 73. Sura el-Muzzemmil - Suretu El Muzzemmil 74. Sura el-Muddessir - Suretu El Mudethir 75. Sura el-Kijama - Suretu El Kijame 76. Sura el-Insan - Kaptina El Insan 77. Sura el-Murselat - Suretu El Murselat 78. Sura en-Nebe - Suretu En Nebe’ 79. Sura en-Naziat - Suretu En Naziat 80. Sura Abese - Suretu Abese 81. Sura et-Tekvir - Suretu Et Tekvir 82. Sura el-Infitar - Suretu El Infitar 83. Sura el-Mutaffifin - Suretu El Mutaffifin 84. Sura el-Inšikak - Suretu El Inshikak 85. Sura el-Burudž - Suretu El Buruxh 86. Sura et-Tarik - Suretu Et Tarik 87. Sura el-A'la - Suretu El A’la 88. Sura el-Gašija - Suretu El Gashije 89. Sura el-Fedžr - Suretu El Fexhr 90. Sura el-Beled - Suretu El Beled 91. Sura eš-Šems - Suretu Esh Shems 92. Sura el-Lejl - Suretu El Lejl 93. Sura ed-Duha - Suretu Ed Duha 94. Sura eš-Šerh - Suretu Esh Sherh 95. Sura et-Tin - Suretu Et Tin 96. Sura el-Alek - Suretu El Alak 97. Sura el-Kadr - Suretu El Kadr 98. Sura el-Bejjina - Suretu El Bejjine 99. Sura ez-Zelzela - Suretu Ez Zelzele 100. Sura el-Adijat - Suretu El Adijat 101. Sura el-Karia - Suretu El Karia 102. Sura et-Tekasur - Suretu Et Tekathur 103. Sura el-Asr - Suretu El Asr 104. Sura el-Humeza - Suretu El Hemze 105. Sura el-Fil - Suretu El Fil 106. Sura Kurejš - Suretu Kurejsh 107. Sura el-Maun - Suretu El Maun 108. Sura el-Kevser - Suretu El Kevther 109. Sura el-Kafirun - Suretu El Kafirun 110. Sura en-Nasr - Suretu En Nasr 111. Sura el-Mesed - Suretu El Mesed 112. Sura el-Ihlas - Suretu El Ihlas 113. Sura el-Felek - Suretu El Felek 114. Sura en-Nas - Suretu En Nas
Mbyll