Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an - Salin sa Wikang Bosniyano ng Al-Mukhtasar fī Tafsīr Al-Qur’an Al-Karīm * - Indise ng mga Salin


Mangyaring Pumili ng Surah
1. Sura el-Fatiha - Al-Fātihah 2. Sura el-Bekara - Al-Baqarah 3. Sura Alu Imran - Āl-‘Imrān 4. Sura en-Nisa - An-Nisā’ 5. Sura el-Maida - Al-Mā’idah 6. Sura el-En'am - Al-An‘ām 7. Sura el-A'araf - Al-A‘rāf 8. Sura el-Enfal - Al-Anfāl 9. Sura et-Tevba - At-Tawbah 10. Sura Junus - Yūnus 11. Sura Hud - Hūd 12. Sura Jusuf - Yūsuf 13. Sura er-Ra'd - Ar-Ra‘d 14. Sura Ibrahim - Ibrāhīm 15. Sura el-Hidžr - Al-Hijr 16. Sura en-Nahl - An-Nahl 17. Sura el-Isra - Al-Isrā’ 18. Sura el-Kehf - Al-Kahf 19. Sura Merjem - Maryam 20. Sura Ta-Ha - Tā-ha 21. Sura el-Enbija - Al-Anbiyā’ 22. Sura el-Hadždž - Al-Hajj 23. Sura el-Mu'minun - Al-Mu’minūn 24. Sura en-Nur - An-Noor 25. Sura el-Furkan - Al-Furqān 26. Sura eš-Šuara - Ash-Shu‘arā’ 27. Sura en-Neml - An-Naml 28. Sura el-Kasas - Al-Qasas 29. Sura el-Ankebut - Al-‘Ankabūt 30. Sura er-Rum - Ar-Rūm 31. Sura Lukman - Luqmān 32. Sura es-Sedžda - As-Sajdah 33. Sura el-Ahzab - Al-Ahzāb 34. Sura Sebe - Saba’ 35. Sura Fatir - Fātir 36. Sura Ja-Sin - Yā-Sīn 37. Sura es-Saffat - As-Sāffāt 38. Sura Sad - Sād 39. Sura ez-Zumer - Az-Zumar 40. Sura Gafir - Ghāfir 41. Sura Fussilet - Fussilat 42. Sura eš-Šura - Ash-Shūra 43. Sura ez-Zuhruf - Az-Zukhruf 44. Sura ed-Duhan - Ad-Dukhān 45. Sura el-Džasija - Al-Jāthiyah 46. Sura el-Ahkaf - Al-Ahqāf 47. Sura Muhammed - Muhammad 48. Sura el-Feth - Al-Fat'h 49. Sura el-Hudžurat - Al-Hujurāt 50. Sura Kaf - Qāf 51. Sura ez-Zarijat - Adh-Dhāriyāt 52. Sura et-Tur - At-Toor 53. Sura en-Nedžm - An-Najm 54. Sura el-Kamer - Al-Qamar 55. Sura er-Rahman - Ar-Rahmān 56. Sura el-Vakia - Al-Wāqi‘ah 57. Sura el-Hadid - Al-Hadīd 58. Sura el-Mudžadela - Al-Mujādalah 59. Sura el-Hašr - Al-Hashr 60. Sura el-Mumtehina - Al-Mumtahanah 61. Sura es-Saff - As-Saff 62. Sura el-Džuma - Al-Jumu‘ah 63. Sura el-Munafikun - Al-Munāfiqūn 64. Sura et-Tegabun - At-Taghābun 65. Sura et-Talak - At-Talāq 66. Sura et-Tahrim - At-Tahrīm 67. Sura el-Mulk - Al-Mulk 68. Sura el-Kalem - Al-Qalam 69. Sura el-Hakka - Al-Hāqqah 70. Sura el-Mearidž - Al-Ma‘ārij 71. Sura Nuh - Nūh 72. Sura el-Džinn - Al-Jinn 73. Sura el-Muzzemmil - Al-Muzzammil 74. Sura el-Muddessir - Al-Muddaththir 75. Sura el-Kijama - Al-Qiyāmah 76. Sura el-Insan - Al-Insān 77. Sura el-Murselat - Al-Mursalāt 78. Sura en-Nebe - An-Naba’ 79. Sura en-Naziat - An-Nāzi‘āt 80. Sura Abese - ‘Abasa 81. Sura et-Tekvir - At-Takwīr 82. Sura el-Infitar - Al-Infitār 83. Sura el-Mutaffifin - Al-Mutaffifīn 84. Sura el-Inšikak - Al-Inshiqāq 85. Sura el-Burudž - Al-Burūj 86. Sura et-Tarik - At-Tāriq 87. Sura el-A'la - Al-A‘lā 88. Sura el-Gašija - Al-Ghāshiyah 89. Sura el-Fedžr - Al-Fajr 90. Sura el-Beled - Al-Balad 91. Sura eš-Šems - Ash-Shams 92. Sura el-Lejl - Al-Layl 93. Sura ed-Duha - Ad-Duhā 94. Sura eš-Šerh - Ash-Sharh 95. Sura et-Tin - At-Teen 96. Sura el-Alek - Al-‘Alaq 97. Sura el-Kadr - Al-Qadr 98. Sura el-Bejjina - Al-Bayyinah 99. Sura ez-Zelzela - Az-Zalzalah 100. Sura el-Adijat - Al-‘Ādiyāt 101. Sura el-Karia - Al-Qāri‘ah 102. Sura et-Tekasur - At-Takāthur 103. Sura el-Asr - Al-‘Asr 104. Sura el-Humeza - Al-Humazah 105. Sura el-Fil - Al-Feel 106. Sura Kurejš - Quraysh 107. Sura el-Maun - Al-Mā‘ūn 108. Sura el-Kevser - Al-Kawthar 109. Sura el-Kafirun - Al-Kāfirūn 110. Sura en-Nasr - An-Nasr 111. Sura el-Mesed - Al-Masad 112. Sura el-Ihlas - Al-Ikhlās 113. Sura el-Felek - Al-Falaq 114. Sura en-Nas - An-Nās
Isara