የቅዱስ ቁርዓን ይዘት ትርጉም - የሙኽተሰር ቁርአን ተፍሲር ትርጉም በቦስኒያኛ ቋንቋ * - የትርጉሞች ማዉጫ


እባክዎን ምዕራፍ ይምረጡ
1. Sura el-Fatiha - ሱረቱ አል-ፋቲሃ 2. Sura el-Bekara - ሱረቱ አል-በቀራህ 3. Sura Alu Imran - ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን 4. Sura en-Nisa - ሱረቱ አን-ኒሳዕ 5. Sura el-Maida - ሱረቱ አል-ማኢዳህ 6. Sura el-En'am - ሱረቱ አል-አንዓም 7. Sura el-A'araf - ሱረቱ አል-አዕራፍ 8. Sura el-Enfal - ሱረቱ አል-አንፋል 9. Sura et-Tevba - ሱረቱ አት-ተውባህ 10. Sura Junus - ሱረቱ ዩኑስ 11. Sura Hud - ሱረቱ ሁድ 12. Sura Jusuf - ሱረቱ ዩሱፍ 13. Sura er-Ra'd - ሱረቱ አር-ረዕድ 14. Sura Ibrahim - ሱረቱ ኢብራሂም 15. Sura el-Hidžr - ሱረቱ አል ሒጅር 16. Sura en-Nahl - ሱረቱ አን-ነሕል 17. Sura el-Isra - ሱረቱ አል ኢስራዕ 18. Sura el-Kehf - ሱረቱ አል ከህፍ 19. Sura Merjem - ሱረቱ መርየም 20. Sura Ta-Ha - ሱረቱ ጣሃ 21. Sura el-Enbija - ሱረቱ አል አንቢያ 22. Sura el-Hadždž - ሱረቱ አል ሐጅ 23. Sura el-Mu'minun - ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን 24. Sura en-Nur - ሱረቱ አልን ኑር 25. Sura el-Furkan - ሱረቱ አል ፉርቃን 26. Sura eš-Šuara - ሱረቱ አሽ ሹዐራእ 27. Sura en-Neml - ሱረቱ አን ነምል 28. Sura el-Kasas - ሱረቱ አል ቀሰስ 29. Sura el-Ankebut - ሱረቱ አል ዐንከቡት 30. Sura er-Rum - ሱረቱ አር ሩም 31. Sura Lukman - ሱረቱ አል ሉቅማን 32. Sura es-Sedžda - ሱረቱ አስ ሰጅደህ 33. Sura el-Ahzab - ሱረቱ አል አሕዛብ 34. Sura Sebe - ሱረቱ ሰበእ 35. Sura Fatir - ሱረቱ ፋጢር 36. Sura Ja-Sin - ሱረቱ ያሲን 37. Sura es-Saffat - ሱረቱ አስ ሷፋት 38. Sura Sad - ሱረቱ ሷድ 39. Sura ez-Zumer - ሱረቱ አዝ ዙመር 40. Sura Gafir - ሱረቱ ጋፊር 41. Sura Fussilet - ሱረቱ ፉሲለት 42. Sura eš-Šura - ሱረቱ አሽ ሹራ 43. Sura ez-Zuhruf - ሱረቱ አዝ ዙኽሩፍ 44. Sura ed-Duhan - ሱረቱ አድ ዱኻን 45. Sura el-Džasija - ሱረቱ አል ጃሲያህ 46. Sura el-Ahkaf - ሱረቱ አል አህቃፍ 47. Sura Muhammed - ሱረቱ ሙሀመድ 48. Sura el-Feth - ሱረቱ አል ፈትህ 49. Sura el-Hudžurat - ሱረቱ አል ሑጅራት 50. Sura Kaf - ሱረቱ ቃፍ 51. Sura ez-Zarijat - ሱረቱ አዝ ዛሪያት 52. Sura et-Tur - ሱረቱ አጥ ጡር 53. Sura en-Nedžm - ሱረቱ አን ነጅም 54. Sura el-Kamer - ሱረቱ አል ቀመር 55. Sura er-Rahman - ሱረቱ አር ረሕማን 56. Sura el-Vakia - ሱረቱ አል ዋቂዓህ 57. Sura el-Hadid - ሱረቱ አል ሐዲድ 58. Sura el-Mudžadela - ሱረቱ አል ሙጃደላ 59. Sura el-Hašr - ሱረቱ አል ሐሽር 60. Sura el-Mumtehina - ሱረቱ አል ሙምተሂና 61. Sura es-Saff - ሱረቱ አስ ሶፍ 62. Sura el-Džuma - ሱረቱ አል ጁሙዓህ 63. Sura el-Munafikun - ሱረቱ አል ሙናፊቁን 64. Sura et-Tegabun - ሱረቱ አት ተጋቡን 65. Sura et-Talak - ሱረቱ አጥ ጠላቅ 66. Sura et-Tahrim - ሱረቱ አት ተህሪም 67. Sura el-Mulk - ሱረቱ አል ሙልክ 68. Sura el-Kalem - ሱረቱ አል ቀለም 69. Sura el-Hakka - ሱረቱ አል ሓቃህ 70. Sura el-Mearidž - ሱረቱ አል መዓሪጅ 71. Sura Nuh - ሱረቱ ኑህ 72. Sura el-Džinn - ሱረቱ አል ጂን 73. Sura el-Muzzemmil - ሱረቱ አል ሙዘሚል 74. Sura el-Muddessir - ሱረቱ አል ሙደሲር 75. Sura el-Kijama - ሱረቱ አል ቂያማህ 76. Sura el-Insan - ሱረቱ አል ኢንሳን 77. Sura el-Murselat - ሱረቱ አል ሙርሰላት 78. Sura en-Nebe - ሱረቱ አን ነበእ 79. Sura en-Naziat - ሱረቱ አን ናዚዓት 80. Sura Abese - ሱረቱ ዐበሰ 81. Sura et-Tekvir - ሱረቱ አት ተክዊር 82. Sura el-Infitar - ሱረቱ አል ኢንፊጣር 83. Sura el-Mutaffifin - ሱረቱ አል ሙጠፊፊን 84. Sura el-Inšikak - ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ 85. Sura el-Burudž - ሱረቱ አል ቡሩጅ 86. Sura et-Tarik - ሱረቱ አጥ ጣሪቅ 87. Sura el-A'la - ሱረቱ አል አዕላ 88. Sura el-Gašija - ሱረቱ አል ጋሺያህ 89. Sura el-Fedžr - ሱረቱ አል ፈጅር 90. Sura el-Beled - ሱረቱ አል በለድ 91. Sura eš-Šems - ሱረቱ አሽ ሸምስ 92. Sura el-Lejl - ሱረቱ አል ለይል 93. Sura ed-Duha - ሱረቱ አድ ዱሓ 94. Sura eš-Šerh - ሱረቱ አሽ ሸርህ 95. Sura et-Tin - ሱረቱ አት ቲን 96. Sura el-Alek - ሱረቱ አል ዐለቅ 97. Sura el-Kadr - ሱረቱ አል ቀድር 98. Sura el-Bejjina - ሱረቱ አል-በይናህ 99. Sura ez-Zelzela - ሱረቱ አል ዘልዘላህ 100. Sura el-Adijat - ሱረቱ አል ዓዲያት 101. Sura el-Karia - ሱረቱ አል ቃሪዓሕ 102. Sura et-Tekasur - ሱረቱ አት ተካሱር 103. Sura el-Asr - ሱረቱ አል ዓስር 104. Sura el-Humeza - ሱረቱ አል ሁመዛህ 105. Sura el-Fil - ሱረቱ አል ፊል 106. Sura Kurejš - ሱረቱ ቁረይሽ 107. Sura el-Maun - ሱረቱ አል ማዑን 108. Sura el-Kevser - ሱረቱ አል ከውሰር 109. Sura el-Kafirun - ሱረቱ አል ካፊሩን 110. Sura en-Nasr - ሱረቱ አን ነስር 111. Sura el-Mesed - ሱረቱ አል መሰድ 112. Sura el-Ihlas - ሱረቱ አል ኢኽላስ 113. Sura el-Felek - ሱረቱ አል ፈለቅ 114. Sura en-Nas - ሱረቱ አን ናስ
መዝጋት