Traduction des sens du Noble Coran - Traduction en bosniaque du résumé de l'exégèse du noble Coran * - Lexique des traductions


S'il vous plait , choisissez une sourate
1. Sura el-Fatiha - AL-FÂTIHAH 2. Sura el-Bekara - AL-BAQARAH 3. Sura Alu Imran - AL ‘IMRÂN 4. Sura en-Nisa - AN-NISÂ’ 5. Sura el-Maida - AL-MÂÏDAH 6. Sura el-En'am - AL-AN’ÂM 7. Sura el-A'araf - AL-A’RÂF 8. Sura el-Enfal - AL-ANFÂL 9. Sura et-Tevba - AT-TAWBAH 10. Sura Junus - YOUNOUS 11. Sura Hud - HOUD 12. Sura Jusuf - YOUSOUF 13. Sura er-Ra'd - AR-RA’D 14. Sura Ibrahim - IBRÂHÎM 15. Sura el-Hidžr - AL-HIJR 16. Sura en-Nahl - AN-NAHL 17. Sura el-Isra - AL-ISRÂ’ 18. Sura el-Kehf - AL-KAHF 19. Sura Merjem - MARIAM 20. Sura Ta-Ha - TÂ-HÂ 21. Sura el-Enbija - AL-ANBIYÂ’ 22. Sura el-Hadždž - AL-HAJJ 23. Sura el-Mu'minun - AL-MOU’MINOUN 24. Sura en-Nur - AN-NOUR 25. Sura el-Furkan - AL-FOURQÂN 26. Sura eš-Šuara - ACH-CHOU’ARÂ’ 27. Sura en-Neml - AN-NAML 28. Sura el-Kasas - AL-QASAS 29. Sura el-Ankebut - AL-‘ANKABOUT 30. Sura er-Rum - AR-ROUM 31. Sura Lukman - LOUQMAN 32. Sura es-Sedžda - AS-SAJDAH 33. Sura el-Ahzab - AL-AHZÂB 34. Sura Sebe - SABA 35. Sura Fatir - FÂTIR 36. Sura Ja-Sin - YÂ-SÎN 37. Sura es-Saffat - AS-SÂFFÂT 38. Sura Sad - SÂD 39. Sura ez-Zumer - AZ-ZOUMAR 40. Sura Gafir - GHÂFIR 41. Sura Fussilet - FOUSSILAT 42. Sura eš-Šura - ACH-CHOURÂ 43. Sura ez-Zuhruf - AZ-ZOUKHROUF 44. Sura ed-Duhan - AD-DOUKHÂN 45. Sura el-Džasija - AL-JÂTHIYAH 46. Sura el-Ahkaf - AL-AHQÂF 47. Sura Muhammed - MOUHAMMAD 48. Sura el-Feth - AL-FAT’H 49. Sura el-Hudžurat - AL-HOUJOURÂT 50. Sura Kaf - QÂF 51. Sura ez-Zarijat - ADH-DHÂRIYÂT 52. Sura et-Tur - AT-TOUR 53. Sura en-Nedžm - AN-NAJM 54. Sura el-Kamer - AL-QAMAR 55. Sura er-Rahman - AR-RAHMÂN 56. Sura el-Vakia - AL-WÂQI’AH 57. Sura el-Hadid - AL-HADÎD 58. Sura el-Mudžadela - AL-MOUJÂDALAH 59. Sura el-Hašr - AL-HACHR 60. Sura el-Mumtehina - AL-MOUMTAHANAH 61. Sura es-Saff - AS-SAFF 62. Sura el-Džuma - AL-JOUMOU’AH 63. Sura el-Munafikun - AL-MOUNÂFIQOUN 64. Sura et-Tegabun - AT-TAGHÂBOUN 65. Sura et-Talak - AT-TALÂQ 66. Sura et-Tahrim - AT-TAHRÎM 67. Sura el-Mulk - AL-MOULK 68. Sura el-Kalem - AL-QALAM 69. Sura el-Hakka - AL-HÂQQAH 70. Sura el-Mearidž - AL-MA’ÂRIJ 71. Sura Nuh - NOUH 72. Sura el-Džinn - AL-JINN 73. Sura el-Muzzemmil - AL-MOUZZAMMIL 74. Sura el-Muddessir - AL-MOUDDATHTHIR 75. Sura el-Kijama - AL-QIYÂMAH 76. Sura el-Insan - AL-INSÂN 77. Sura el-Murselat - AL-MOURSALÂT 78. Sura en-Nebe - AN-NABA’ 79. Sura en-Naziat - AN-NÂZI’ÂT 80. Sura Abese - ‘ABASA 81. Sura et-Tekvir - AT-TAKWÎR 82. Sura el-Infitar - AL-INFITÂR 83. Sura el-Mutaffifin - AL-MOUTAFFIFOUN 84. Sura el-Inšikak - AL-INCHIQÂQ 85. Sura el-Burudž - AL-BOUROUJ 86. Sura et-Tarik - AT-TÂRIQ 87. Sura el-A'la - AL-A’LÂ 88. Sura el-Gašija - AL-GHÂCHIYAH 89. Sura el-Fedžr - AL-FAJR 90. Sura el-Beled - AL-BALAD 91. Sura eš-Šems - ACH-CHAMS 92. Sura el-Lejl - AL-LAYL 93. Sura ed-Duha - AD-DOUHÂ 94. Sura eš-Šerh - ACH-CHARH 95. Sura et-Tin - AT-TÎN 96. Sura el-Alek - AL-‘ALAQ 97. Sura el-Kadr - AL-QADR 98. Sura el-Bejjina - AL-BAYYINAH 99. Sura ez-Zelzela - AZ-ZALZALAH 100. Sura el-Adijat - AL-‘ÂDIYÂT 101. Sura el-Karia - AL-QÂRI’AH 102. Sura et-Tekasur - AT-TAKÂTHOUR 103. Sura el-Asr - AL-‘ASR 104. Sura el-Humeza - AL-HOUMAZAH 105. Sura el-Fil - AL-FÎL 106. Sura Kurejš - QOURAYCH 107. Sura el-Maun - AL-MÂ’OUN 108. Sura el-Kevser - AL-KAWTHAR 109. Sura el-Kafirun - AL-KÂFIROUN 110. Sura en-Nasr - AN-NASR 111. Sura el-Mesed - AL-MASAD 112. Sura el-Ihlas - AL-IKHLÂS 113. Sura el-Felek - AL-FALAQ 114. Sura en-Nas - AN-NÂS
Fermeture