કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - બોસનીયન ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સક્ષિપ્ત સમજુતી * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. Sura el-Fatiha - અલ્ ફાતિહા 2. Sura el-Bekara - અલ્ બકરહ 3. Sura Alu Imran - આલિ ઇમરાન 4. Sura en-Nisa - અન્ નિસા 5. Sura el-Maida - અલ્ માઇદહ 6. Sura el-En'am - અલ્ અન્આમ 7. Sura el-A'araf - અલ્ અઅરાફ 8. Sura el-Enfal - અલ્ અન્ફાલ 9. Sura et-Tevba - અત્ તૌબા 10. Sura Junus - યૂનુસ 11. Sura Hud - હૂદ 12. Sura Jusuf - યૂસુફ 13. Sura er-Ra'd - અર્ રઅદ 14. Sura Ibrahim - ઈબ્રાહીમ 15. Sura el-Hidžr - અલ્ હિજ્ર 16. Sura en-Nahl - અન્ નહલ 17. Sura el-Isra - અલ્ ઇસ્રા 18. Sura el-Kehf - અલ્ કહફ 19. Sura Merjem - મરયમ 20. Sura Ta-Ha - તો-હા 21. Sura el-Enbija - અલ્ અન્બિયા 22. Sura el-Hadždž - અલ્ હજ્ 23. Sura el-Mu'minun - અલ્ મુઅમિનૂન 24. Sura en-Nur - અન્ નૂર 25. Sura el-Furkan - અલ્ ફુરકાન 26. Sura eš-Šuara - અશ્ શુઅરાઅ 27. Sura en-Neml - અન્ નમલ 28. Sura el-Kasas - અલ્ કસસ 29. Sura el-Ankebut - અલ્ અન્કબુત 30. Sura er-Rum - અર્ રુમ 31. Sura Lukman - લુકમાન 32. Sura es-Sedžda - અસ્ સજદહ 33. Sura el-Ahzab - અલ્ અહઝાબ 34. Sura Sebe - સબા 35. Sura Fatir - ફાતિર 36. Sura Ja-Sin - યાસિન 37. Sura es-Saffat - અસ્ સોફ્ફાત 38. Sura Sad - સૉદ 39. Sura ez-Zumer - અઝ્ ઝુમર 40. Sura Gafir - ગાફિર 41. Sura Fussilet - ફુસ્સિલત 42. Sura eš-Šura - અશ્ શૂરા 43. Sura ez-Zuhruf - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. Sura ed-Duhan - અદ્ દુખાન 45. Sura el-Džasija - અલ્ જાષિયહ 46. Sura el-Ahkaf - અલ્ અહકાફ 47. Sura Muhammed - મુહમ્મદ 48. Sura el-Feth - અલ્ ફત્હ 49. Sura el-Hudžurat - અલ્ હુજુરાત 50. Sura Kaf - કૉફ 51. Sura ez-Zarijat - અઝ્ ઝારિયાત 52. Sura et-Tur - અત્ તૂર 53. Sura en-Nedžm - અન્ નજમ 54. Sura el-Kamer - અલ્ કમર 55. Sura er-Rahman - અર્ રહમાન 56. Sura el-Vakia - અલ્ વાકિઆ 57. Sura el-Hadid - અલ્ હદીદ 58. Sura el-Mudžadela - અલ્ મુજાદિલહ 59. Sura el-Hašr - અલ્ હશ્ર 60. Sura el-Mumtehina - અલ્ મુમતહિનહ 61. Sura es-Saff - અસ્ સફ 62. Sura el-Džuma - અલ્ જુમ્આ 63. Sura el-Munafikun - અલ્ મુનાફિકુન 64. Sura et-Tegabun - અત્ તગાબુન 65. Sura et-Talak - અત્ તલાક 66. Sura et-Tahrim - અત્ તહરીમ 67. Sura el-Mulk - અલ્ મુલ્ક 68. Sura el-Kalem - અલ્ કલમ 69. Sura el-Hakka - અલ્ હાકકહ 70. Sura el-Mearidž - અલ્ મઆરિજ 71. Sura Nuh - નૂહ 72. Sura el-Džinn - અલ્ જિન 73. Sura el-Muzzemmil - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. Sura el-Muddessir - અલ્ મુદષષિર 75. Sura el-Kijama - અલ્ કિયામહ 76. Sura el-Insan - અલ્ ઇન્સાન 77. Sura el-Murselat - અલ્ મુર્સલાત 78. Sura en-Nebe - અન્ નબા 79. Sura en-Naziat - અન્ નાઝિઆત 80. Sura Abese - અબસ 81. Sura et-Tekvir - અત્ તકવીર 82. Sura el-Infitar - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. Sura el-Mutaffifin - અલ્ મુતફ્ફીન 84. Sura el-Inšikak - અલ્ ઇન્શિકાક 85. Sura el-Burudž - અલ્ બુરુજ 86. Sura et-Tarik - અત્ તારિક 87. Sura el-A'la - અલ્ અઅલા 88. Sura el-Gašija - અલ્ ગોશિયહ 89. Sura el-Fedžr - અલ્ ફજર 90. Sura el-Beled - અલ્ બલદ 91. Sura eš-Šems - અશ્ શમ્શ 92. Sura el-Lejl - અલ્ લૈલ 93. Sura ed-Duha - અઝ્ ઝોહા 94. Sura eš-Šerh - અશ્ શરહ 95. Sura et-Tin - અત્ તીન 96. Sura el-Alek - અલ્ અલક 97. Sura el-Kadr - અલ્ કદર 98. Sura el-Bejjina - અલ્ બય્યિનહ 99. Sura ez-Zelzela - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. Sura el-Adijat - અલ્ આદિયાત 101. Sura el-Karia - અલ્ કોરિઅહ 102. Sura et-Tekasur - અત્ તકાષુર 103. Sura el-Asr - અલ્ અસ્ર 104. Sura el-Humeza - અલ્ હુમઝહ 105. Sura el-Fil - અલ્ ફીલ 106. Sura Kurejš - કુરૈશ 107. Sura el-Maun - અલ્ માઉન 108. Sura el-Kevser - અલ્ કૌષર 109. Sura el-Kafirun - અલ્ કાફિરુન 110. Sura en-Nasr - અન્ નસ્ર 111. Sura el-Mesed - અલ્ મસદ 112. Sura el-Ihlas - અલ્ ઇખ્લાસ 113. Sura el-Felek - અલ્ ફલક 114. Sura en-Nas - અન્ નાસ
બંધ કરો