ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- බොස්නියානු පරිවර්තනය * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. Sura el-Fatiha - සූරා අල් ෆාතිහා 2. Sura el-Bekara - සූරා අල් බකරා 3. Sura Alu Imran - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. Sura en-Nisa - සූරා අන් නිසා 5. Sura el-Maida - සූරා අල් මාඉදා 6. Sura el-En'am - සූරා අල් අන්ආම් 7. Sura el-A'araf - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. Sura el-Enfal - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. Sura et-Tevba - සූරා අත් තව්බා 10. Sura Junus - සූරා යූනුස් 11. Sura Hud - සූරා හූද් 12. Sura Jusuf - සූරා යූසුෆ් 13. Sura er-Ra'd - සූරා අර් රඃද් 14. Sura Ibrahim - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. Sura el-Hidžr - සූරා අල් හිජ්ර් 16. Sura en-Nahl - සූරා අන් නහ්ල් 17. Sura el-Isra - සූරා අල් ඉස්රා 18. Sura el-Kehf - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. Sura Merjem - සූරා මර්යම් 20. Sura Ta-Ha - සූරා තාහා 21. Sura el-Enbija - සූරා අල් අන්බියා 22. Sura el-Hadždž - සූරා අල් හජ් 23. Sura el-Mu'minun - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. Sura en-Nur - සූරා අන් නූර් 25. Sura el-Furkan - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. Sura eš-Šuara - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. Sura en-Neml - සූරා අන් නම්ල් 28. Sura el-Kasas - සූරා අල් කසස් 29. Sura el-Ankebut - සූරා අල් අන්කබූත් 30. Sura er-Rum - සූරා අර් රූම් 31. Sura Lukman - සූරා ලුක්මාන් 32. Sura es-Sedžda - සූරා අස්-සජදා 33. Sura el-Ahzab - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. Sura Sebe - සූරා සබඃ 35. Sura Fatir - සූරා ෆාතිර් 36. Sura Ja-Sin - සූරා යාසීන් 37. Sura es-Saffat - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. Sura Sad - සූරා සාද් 39. Sura ez-Zumer - සූරා අස් සුමර් 40. Sura Gafir - සූරා ගාෆිර් 41. Sura Fussilet - සූරා ෆුස්සිලත් 42. Sura eš-Šura - සූරා අෂ් ෂූරා 43. Sura ez-Zuhruf - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. Sura ed-Duhan - සූරා අද් දුකාන් 45. Sura el-Džasija - සූරා අල් ජාසියා 46. Sura el-Ahkaf - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. Sura Muhammed - සූරා මුහම්මද් 48. Sura el-Feth - සූරා අල් ෆත්හ් 49. Sura el-Hudžurat - සූරා අල් හුජුරාත් 50. Sura Kaf - සූරා කාෆ් 51. Sura ez-Zarijat - සූරා අස්සාරියාත් 52. Sura et-Tur - සූරා අත් තූර් 53. Sura en-Nedžm - සූරා අන් නජ්ම් 54. Sura el-Kamer - සූරා අල් කමර් 55. Sura er-Rahman - සූරා අර් රහ්මාන් 56. Sura el-Vakia - සූරා අල් වාකිආ 57. Sura el-Hadid - සූරා අල් හදීද් 58. Sura el-Mudžadela - සූරා අල් මුජාදලා 59. Sura el-Hašr - සූරා අල් හෂ්ර් 60. Sura el-Mumtehina - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. Sura es-Saff - සූරා අස් සෆ් 62. Sura el-Džuma - සූරා අල් ජුමුආ 63. Sura el-Munafikun - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. Sura et-Tegabun - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. Sura et-Talak - සූරා අත් තලාක් 66. Sura et-Tahrim - සූරා අත් තහ්රීම් 67. Sura el-Mulk - සූරා අල් මුල්ක් 68. Sura el-Kalem - සූරා අල් කලම් 69. Sura el-Hakka - සූරා අල් හාක්කා 70. Sura el-Mearidž - සූරා අල් මආරිජ් 71. Sura Nuh - සූරා නූහ් 72. Sura el-Džinn - සූරා අල් ජින් 73. Sura el-Muzzemmil - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. Sura el-Muddessir - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. Sura el-Kijama - සූරා අල් කියාමා 76. Sura el-Insan - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. Sura el-Murselat - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. Sura en-Nebe - සූරා අන් නබඋ 79. Sura en-Naziat - සූරා අන් නාසිආත් 80. Sura Abese - සූරා අබස 81. Sura et-Tekvir - සූරා අත් තක්වීර් 82. Sura el-Infitar - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. Sura el-Mutaffifin - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. Sura el-Inšikak - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. Sura el-Burudž - සූරා අල් බුරූජ් 86. Sura et-Tarik - සූරා අත් තාරික් 87. Sura el-A'la - සූරා අල් අඃලා 88. Sura el-Gašija - සූරා අල් ඝාෂියා 89. Sura el-Fedžr - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. Sura el-Beled - සූරා අල් බලද් 91. Sura eš-Šems - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. Sura el-Lejl - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. Sura ed-Duha - සූරා අල් ළුහා 94. Sura eš-Šerh - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. Sura et-Tin - සූරා අත් තීන් 96. Sura el-Alek - සූරා අල් අලක් 97. Sura el-Kadr - සූරා අල් කද්ර් 98. Sura el-Bejjina - සූරා අල් බය්යිනා 99. Sura ez-Zelzela - සූරා අස් සල්සලා 100. Sura el-Adijat - සූරා අල් ආදියා 101. Sura el-Karia - සූරා අල් කාරිආ 102. Sura et-Tekasur - සූරා අත් තකාසුර් 103. Sura el-Asr - සූරා අල් අස්ර් 104. Sura el-Humeza - සූරා අල් හුමසා 105. Sura el-Fil - සූරා අල් ෆීල් 106. Sura Kurejš - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. Sura el-Maun - සූරා අල් මාඌන් 108. Sura el-Kevser - සූරා අල් කව්සර් 109. Sura el-Kafirun - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. Sura en-Nasr - සූරා අන් නස්ර් 111. Sura el-Mesed - සූරා අල් මසද් 112. Sura el-Ihlas - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. Sura el-Felek - සූරා අල් ෆලක් 114. Sura en-Nas - සූරා අන් නාස්
වසන්න