पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको बोस्नियाली भाषामा अनुवाद । * - अनुवादहरूको सूची


कृपया अध्यायलार्इ चयन गर
1. Sura el-Fatiha - सूरतुल् फातिहा 2. Sura el-Bekara - सूरतुल् बकरः 3. Sura Alu Imran - सूरतु अाले इम्रान 4. Sura en-Nisa - सूरतुन्निसा 5. Sura el-Maida - सूरतुल् माइदः 6. Sura el-En'am - सूरतुल् अनअाम 7. Sura el-A'araf - सूरतुल् अअराफ 8. Sura el-Enfal - सूरतुल् अन्फाल 9. Sura et-Tevba - सूरतुत्ताैबः 10. Sura Junus - सूरतु यूनुस 11. Sura Hud - सूरतु हूद 12. Sura Jusuf - सूरतु यूसुफ 13. Sura er-Ra'd - सूरतुर्रअद 14. Sura Ibrahim - सूरतु इब्राहीम 15. Sura el-Hidžr - सूरतुल् हिज्र 16. Sura en-Nahl - सूरतुन्नहल 17. Sura el-Isra - सूरतुल् इस्रा 18. Sura el-Kehf - सूरतुल् कहफ 19. Sura Merjem - सूरतु मरयम 20. Sura Ta-Ha - सूरतु ताहा 21. Sura el-Enbija - सूरतुल् अंबिया 22. Sura el-Hadždž - सूरतुल् हज्ज 23. Sura el-Mu'minun - सूरतुल् मुमिनून 24. Sura en-Nur - सूरतुन्नूर 25. Sura el-Furkan - सूरतुल् फुर्कान 26. Sura eš-Šuara - सूरतुश्शुअरा 27. Sura en-Neml - सूरतुन्नमल 28. Sura el-Kasas - सूरतुल् कसस 29. Sura el-Ankebut - सूरतुल् अन्कबूत 30. Sura er-Rum - सूरतुर्रूम 31. Sura Lukman - सूरतु लुकमान 32. Sura es-Sedžda - सूरतस्सजिदः 33. Sura el-Ahzab - सूरतुल् अहजाब 34. Sura Sebe - सूरत सबा 35. Sura Fatir - सूरतु फातिर 36. Sura Ja-Sin - सूरतु यासीन 37. Sura es-Saffat - सूरतुस्साफ्फात 38. Sura Sad - सूरतु साद 39. Sura ez-Zumer - सूरतुज्जुमर 40. Sura Gafir - सूरतु गाफिर 41. Sura Fussilet - सूरतु फुस्सिलत 42. Sura eš-Šura - सूरतुश्शूरा 43. Sura ez-Zuhruf - सूरतुज्जुखरूफ 44. Sura ed-Duhan - सूरतुद्दुखान 45. Sura el-Džasija - सूरतुल् जासिया 46. Sura el-Ahkaf - सूरतुल् अहकाफ 47. Sura Muhammed - सूरतु मुहम्मद 48. Sura el-Feth - सूरतुल् फतह 49. Sura el-Hudžurat - सूरतुल् हुजुरात 50. Sura Kaf - सूरतु काफ 51. Sura ez-Zarijat - सूरतुज्जारियात 52. Sura et-Tur - सूरतुत्तूर 53. Sura en-Nedžm - सूरतुन्नज्म 54. Sura el-Kamer - सूरतुल् कमर 55. Sura er-Rahman - सूरतुर्रहमान 56. Sura el-Vakia - सूरतुल् वाकियह 57. Sura el-Hadid - सूरतुल् हदीद 58. Sura el-Mudžadela - सूरतुल् मुजादिलह 59. Sura el-Hašr - सूरतुल् हश्र 60. Sura el-Mumtehina - सूरतुल् मुमतहिना 61. Sura es-Saff - सूरतुस्सफ्फ 62. Sura el-Džuma - सूरतुल् जुमुअः 63. Sura el-Munafikun - सूरतुल् मुनाफिकून 64. Sura et-Tegabun - सूरतुत्तगाबुन 65. Sura et-Talak - सूरतुत्तलाक 66. Sura et-Tahrim - सूरतुत्तहरीम 67. Sura el-Mulk - सूरतुल् मुल्क 68. Sura el-Kalem - सूरतुल् कलम 69. Sura el-Hakka - सूरतुल् हाक्कः 70. Sura el-Mearidž - सूरतुल् मअारिज 71. Sura Nuh - सूरतु नूह 72. Sura el-Džinn - सूरतुल् जिन्न 73. Sura el-Muzzemmil - सूरतुल् मुज्जम्मिल 74. Sura el-Muddessir - सूरतुल् मुद्दस्सिर 75. Sura el-Kijama - सूरतुल् कियामः 76. Sura el-Insan - सूरतुल् इन्सान 77. Sura el-Murselat - सूरतुल् मुर्सलात 78. Sura en-Nebe - सूरतुन्नबा 79. Sura en-Naziat - सूरतुन्नाजिअात 80. Sura Abese - सूरतु अबस 81. Sura et-Tekvir - सूरतुत्तक्वीर 82. Sura el-Infitar - सूरतुल् इन्फितार 83. Sura el-Mutaffifin - सूरतुल् मुतफ्फिफीन 84. Sura el-Inšikak - सूरतुल् इन्शिकाक 85. Sura el-Burudž - सूरतुल् बुरूज 86. Sura et-Tarik - सूरतुत्तारिक 87. Sura el-A'la - सूरतुल् अअ्ला 88. Sura el-Gašija - सूरतुल् गाशियः 89. Sura el-Fedžr - सूरतुल् पज्र 90. Sura el-Beled - सूरतुल् बलद 91. Sura eš-Šems - सूरतुश्शम्स 92. Sura el-Lejl - सूरतुल्लैल 93. Sura ed-Duha - सूरतुज्जुहा 94. Sura eš-Šerh - सूरतुश्शरह 95. Sura et-Tin - सूरतुत्तीन 96. Sura el-Alek - सूरतुल् अलक 97. Sura el-Kadr - सूरतुल् कद्र 98. Sura el-Bejjina - सूरतुल् बैयिनः 99. Sura ez-Zelzela - सूरतुज्जलजलः 100. Sura el-Adijat - सूरतुल् अादियात 101. Sura el-Karia - सूरतुल् कारिअः 102. Sura et-Tekasur - सूरतुत्तकासुर 103. Sura el-Asr - सूरतुल् अस्र 104. Sura el-Humeza - सूरतुल् हुमुजः 105. Sura el-Fil - सूरतुल् फील 106. Sura Kurejš - सूरतु कुरैश 107. Sura el-Maun - सूरतुल् माऊन 108. Sura el-Kevser - सूरतुल् काैसर 109. Sura el-Kafirun - सूरतुल् काफिरून 110. Sura en-Nasr - सूरतुन्नस्र 111. Sura el-Mesed - सूरतुल् मसद 112. Sura el-Ihlas - सूरतुल् इख्लास 113. Sura el-Felek - सूरतुल् फलक 114. Sura en-Nas - सूरतुन्नास
बन्द गर्नुस्