పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - బోస్నియా అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యానం * - అనువాదాల విషయసూచిక


దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. Sura el-Fatiha - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. Sura el-Bekara - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. Sura Alu Imran - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. Sura en-Nisa - సూరహ్ అన్-నిసా 5. Sura el-Maida - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. Sura el-En'am - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. Sura el-A'araf - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. Sura el-Enfal - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. Sura et-Tevba - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. Sura Junus - సూరహ్ యూనుస్ 11. Sura Hud - సూరహ్ హూద్ 12. Sura Jusuf - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. Sura er-Ra'd - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. Sura Ibrahim - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. Sura el-Hidžr - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. Sura en-Nahl - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. Sura el-Isra - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. Sura el-Kehf - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. Sura Merjem - సూరహ్ మర్యమ్ 20. Sura Ta-Ha - సూరహ్ తహా 21. Sura el-Enbija - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. Sura el-Hadždž - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. Sura el-Mu'minun - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. Sura en-Nur - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. Sura el-Furkan - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. Sura eš-Šuara - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. Sura en-Neml - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. Sura el-Kasas - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. Sura el-Ankebut - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. Sura er-Rum - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. Sura Lukman - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. Sura es-Sedžda - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. Sura el-Ahzab - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. Sura Sebe - సూరహ్ సబా 35. Sura Fatir - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. Sura Ja-Sin - సూరహ్ యా-సీన్ 37. Sura es-Saffat - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. Sura Sad - సూరహ్ సాద్ 39. Sura ez-Zumer - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. Sura Gafir - సూరహ్ గాఫిర్ 41. Sura Fussilet - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. Sura eš-Šura - సూరహ్ అష్-షురా 43. Sura ez-Zuhruf - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. Sura ed-Duhan - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. Sura el-Džasija - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. Sura el-Ahkaf - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. Sura Muhammed - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. Sura el-Feth - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. Sura el-Hudžurat - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. Sura Kaf - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. Sura ez-Zarijat - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. Sura et-Tur - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. Sura en-Nedžm - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. Sura el-Kamer - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. Sura er-Rahman - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. Sura el-Vakia - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. Sura el-Hadid - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. Sura el-Mudžadela - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. Sura el-Hašr - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. Sura el-Mumtehina - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. Sura es-Saff - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. Sura el-Džuma - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. Sura el-Munafikun - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. Sura et-Tegabun - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. Sura et-Talak - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. Sura et-Tahrim - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. Sura el-Mulk - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. Sura el-Kalem - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. Sura el-Hakka - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. Sura el-Mearidž - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. Sura Nuh - సూరహ్ నూహ్ 72. Sura el-Džinn - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. Sura el-Muzzemmil - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. Sura el-Muddessir - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. Sura el-Kijama - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. Sura el-Insan - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. Sura el-Murselat - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. Sura en-Nebe - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. Sura en-Naziat - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. Sura Abese - సూరహ్ అబస 81. Sura et-Tekvir - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. Sura el-Infitar - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. Sura el-Mutaffifin - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. Sura el-Inšikak - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. Sura el-Burudž - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. Sura et-Tarik - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. Sura el-A'la - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. Sura el-Gašija - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. Sura el-Fedžr - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. Sura el-Beled - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. Sura eš-Šems - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. Sura el-Lejl - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. Sura ed-Duha - సూరహ్ అద్-దుహా 94. Sura eš-Šerh - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. Sura et-Tin - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. Sura el-Alek - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. Sura el-Kadr - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. Sura el-Bejjina - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. Sura ez-Zelzela - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. Sura el-Adijat - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. Sura el-Karia - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. Sura et-Tekasur - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. Sura el-Asr - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. Sura el-Humeza - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. Sura el-Fil - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. Sura Kurejš - సూరహ్ ఖురైష్ 107. Sura el-Maun - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. Sura el-Kevser - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. Sura el-Kafirun - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. Sura en-Nasr - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. Sura el-Mesed - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. Sura el-Ihlas - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. Sura el-Felek - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. Sura en-Nas - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం