పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - బోస్నియా అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యానం * - అనువాదాల విషయసూచిక


భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అల్-ఫాతిహా   వచనం:

Sura el-Fatiha

ఈ సూరహ్ (అధ్యాయం) యొక్క ప్రయోజనాలు:
تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى.
Ostvarivanje iskrenog robovanja samo Allahu Uzvišenom.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Svoje učenje Kur’ana počinjem s imenom Allaha Uzvišenog, od Njega tražeći snagu za to, moleći za Njegov blagoslov i spominjući Njegovo ime. Bismila sadrži tri Allahova lijepa imena, i to: 1. Allah, tj. Onaj Koji istinski zaslužuje da bude obožavan. To je najposebnije Allahovo ime i niko se njime ne smije nazvati osim Allaha; 2. er-Rahman – Milostivi, tj. Onaj Koji posjeduje svojstvo apsolutne milosti, i ovo ime ukazuje na to da Allah posjeduje milost kao svojstvo Svog Bića; 3. er-Rahim – Samilosni, tj. Onaj Koji Svoju milost spušta na ona stvorenja na koja On hoće, a među koja spadaju i vjernici.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
Potpuna pohvala i sve vrste veličanja kroz uzvišena i savršena svojstva, pripadaju samo Allahu, jer On je Gospodar, Tvorac i Upravitelj svega što postoji. Izraz "el-'alemun/svjetovi" jeste množina riječi "el-'alem/svijet", a označava sve drugo mimo Allaha Uzvišenog.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Ovim riječima iskazuje se pohvala Uzvišenom Allahu, nakon što Mu se, u prethodnom ajetu, iskazala zahvala.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ
Ovim riječima ukazuje se na veličanje Uzvišenog Allaha spominjanjem činjenice da će On biti vladar svega na Sudnjem danu, kada niko ništa neće posjedovati. Izraz “Jevmud-din” ovdje znači Dan obračuna, dan kada će svako polagati račun i shodno tome biti nagrađen ili kažnjen.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ
Isključivo Tebi upućujemo sve vidove obožavanja (ibadeta) i pokornosti, i nikoga Ti, u tome, ne pridružujemo, i samo od Tebe tražimo pomoć u svim našim poslovima. U Tvojoj ruci je svako dobro i niko mimo Tebe ne može pomoći.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ
Ukaži nam na Pravi put, podari da idemo njime, učvrsti nas na njemu, i povećaj nam uputu. Konstrukcija "es-siratul-mustekim" (Pavi put) označava jasnu stazu na kojoj nema stranputica i devijacija. To je, ustvari, islam, odnosno vjera koju je od Allaha dostavio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ
Na put onih Tvojih robova kojima ti dao blagodat upute, poput vjerovjesnika, istinoljubivih, šehida i dobrih ljudi, a divno je li je to društvo. Sačuvaj nas puta onih na koje se je rasrdilo, koji su spoznali istinu ali je nisu slijedili, poput židova, i sačuvaj nas puta onih koji nisu spoznali put istine zbog svog nemara u traženju istine i upute, poput kršćana.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ఈ పేజీలోని వచనాల ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు:
• افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة؛ ليرشد عباده أن يبدؤوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبًا لعونه وتوفيقه.
Uzvišeni Allah je otpočeo Svoju knjigu bismilom, upućujući Svoje robove da otpočnu svoja djela i govore bismilom, tražeći time Njegovu pomoć i uputu.

• من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه، ثم الشروع في الطلب.
Pravilo kojeg se pridržavaju Allahovi dobri robovi kada je riječ o dovi, jeste otpočinjanje pohvalom Allahu Uzvišenom, a nakon toga traženje onoga što se želi.

• تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين، أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه كاليهود المغضوب عليهم.
Upozorenje muslimanima na nemarnost u traženju istine, kao što su to uradili kršćani, koji su zalutali, i upozorenje na nepostupanje po istini koja se spoznala, kao što su to uradili židovi, na koje se Allah rasrdio.

• دلَّت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه.
Ova sura ukazuje na to da se potpunost imana postiže iskrenim obožavanjem Allaha jedinog, i traženjem pomoći samo od Njega.

 
భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అల్-ఫాతిహా
సూరాల విషయసూచిక పేజీ నెంబరు
 
పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - బోస్నియా అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యానం - అనువాదాల విషయసూచిక

బోస్నియా భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యాన అనువాదం - మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ

మూసివేయటం