Tradução dos significados do Nobre Qur’an. - Tradução da Bósnia de interpretação abreviada do Nobre Alcorão. * - Índice de tradução


Favor de escolher a Surah
1. Sura el-Fatiha - Suratu Al-Fatihah 2. Sura el-Bekara - Suratu Al-Baqarah 3. Sura Alu Imran - Suratu Ãli-Imran 4. Sura en-Nisa - Suratu An-Nisaa 5. Sura el-Maida - Suratu Al-Maidah 6. Sura el-En'am - Suratu Al-An'aam 7. Sura el-A'araf - Suratu Al-Araaf 8. Sura el-Enfal - Suratu Al-Anfaal 9. Sura et-Tevba - Suratu At-Tawbah 10. Sura Junus - Suratu Yunus 11. Sura Hud - Suratu Hud 12. Sura Jusuf - Suratu Yusuf 13. Sura er-Ra'd - Suratu Ar-Raad 14. Sura Ibrahim - Suratu Ibrahim 15. Sura el-Hidžr - Suratu Al-Hijr 16. Sura en-Nahl - Suratu An-Nahl 17. Sura el-Isra - Suratu Al-Israa 18. Sura el-Kehf - Suratu Al-Kahf 19. Sura Merjem - Suratu Maryam 20. Sura Ta-Ha - Suratu Ta-Ha 21. Sura el-Enbija - Suratu Al-Anbiyaa 22. Sura el-Hadždž - Suratu Al-Hajj 23. Sura el-Mu'minun - Suratu Al-Muminun 24. Sura en-Nur - Suratu An-Nur 25. Sura el-Furkan - Suratu Al-Furqan 26. Sura eš-Šuara - Suratu Ash-Shu'araa 27. Sura en-Neml - Suratu An-Naml 28. Sura el-Kasas - Suratu Al-Qassas 29. Sura el-Ankebut - Suratu Al-Ankabut 30. Sura er-Rum - Suratu Ar-Rum 31. Sura Lukman - Suratu Luqman 32. Sura es-Sedžda - Suratu As-Sajda 33. Sura el-Ahzab - Suratu Al-Ahzab 34. Sura Sebe - Suratu Saba 35. Sura Fatir - Suratu Fatir 36. Sura Ja-Sin - Suratu Ya-sin 37. Sura es-Saffat - Suratu As-Saffat 38. Sura Sad - Suratu Sad 39. Sura ez-Zumer - Suratu Az-Zumar 40. Sura Gafir - Suratu Ghafir 41. Sura Fussilet - Suratu Fussilat 42. Sura eš-Šura - Suratu Ash-Shura 43. Sura ez-Zuhruf - Suratu Az-Zukhruf 44. Sura ed-Duhan - Suratu Ad-Dukhan 45. Sura el-Džasija - Suratu Al-Jathiya 46. Sura el-Ahkaf - Suratu Al-Ahqaf 47. Sura Muhammed - Suratu Muhammad 48. Sura el-Feth - Suratu Al-Fath 49. Sura el-Hudžurat - Suratu Al-Hujurat 50. Sura Kaf - Suratu Qaf 51. Sura ez-Zarijat - Suratu Ath-Thariyat 52. Sura et-Tur - Suratu At-Tur 53. Sura en-Nedžm - Suratu An-Najm 54. Sura el-Kamer - Suratu Al-Qamar 55. Sura er-Rahman - Suratu Ar-Rahman 56. Sura el-Vakia - Suratu Al-Waqia 57. Sura el-Hadid - Suratu Al-Hadid 58. Sura el-Mudžadela - Suratu Al-Mudjadila 59. Sura el-Hašr - Suratu Al-Hashr 60. Sura el-Mumtehina - Suratu Al-Mumtahana 61. Sura es-Saff - Suratu As-Saff 62. Sura el-Džuma - Suratu Al-Jumua 63. Sura el-Munafikun - Suratu Al-Munafiqun 64. Sura et-Tegabun - Suratu At-Taghabun 65. Sura et-Talak - Suratu At-Talaq 66. Sura et-Tahrim - Suratu At-Tahrim 67. Sura el-Mulk - Suratu Al-Mulk 68. Sura el-Kalem - Suratu Al-Qalam 69. Sura el-Hakka - Suratu Al-Haqqah 70. Sura el-Mearidž - Suratu Al-Ma'arij 71. Sura Nuh - Suratu Nuh 72. Sura el-Džinn - Suratu Al-Jin 73. Sura el-Muzzemmil - Suratu Al-Muzzammil 74. Sura el-Muddessir - Suratu Al-Muddathir 75. Sura el-Kijama - Suratu Al-Qiyamah 76. Sura el-Insan - Suratu Ai-Insan 77. Sura el-Murselat - Suratu Al-Mursalat 78. Sura en-Nebe - Suratu An-Naba 79. Sura en-Naziat - Suratu An-Naazi'aat 80. Sura Abese - Suratu Abassa 81. Sura et-Tekvir - Suratu At-Takwir 82. Sura el-Infitar - Suratu Al-Infitar 83. Sura el-Mutaffifin - Suratu Al-Mutaffifin 84. Sura el-Inšikak - Suratu Al-Inshiqaq 85. Sura el-Burudž - Suratu Al-Buruj 86. Sura et-Tarik - Suratu At-Tariq 87. Sura el-A'la - Suratu Al-Ala 88. Sura el-Gašija - Suratu Al-Ghashiyah 89. Sura el-Fedžr - Suratu Al-Fajr 90. Sura el-Beled - Suratu Al-Balad 91. Sura eš-Šems - Suratu Ash-Shams 92. Sura el-Lejl - Suratu Al-Lail 93. Sura ed-Duha - Suratu Ad-Duha 94. Sura eš-Šerh - Suratu Ash-Sharh 95. Sura et-Tin - Suratu At-Tin 96. Sura el-Alek - Suratu Al-Alaq 97. Sura el-Kadr - Suratu Al-Qadr 98. Sura el-Bejjina - Suratu Al-Bayyinah 99. Sura ez-Zelzela - Suratu Az-Zalzalah 100. Sura el-Adijat - Suratu Al-Aadiyat 101. Sura el-Karia - Suratu Al-Qari'ah 102. Sura et-Tekasur - Suratu At-Takathur 103. Sura el-Asr - Suratu Al-Asr 104. Sura el-Humeza - Suratu Al-Humazah 105. Sura el-Fil - Suratu Al-Fil 106. Sura Kurejš - Suratu Quraich 107. Sura el-Maun - Suratu Al-Maa'un 108. Sura el-Kevser - Suratu Al-Kawthar 109. Sura el-Kafirun - Suratu Al-Kafirun 110. Sura en-Nasr - Suratu An-Nasr 111. Sura el-Mesed - Suratu Al-Massad 112. Sura el-Ihlas - Suratu Al-Ikhlas 113. Sura el-Felek - Suratu Al-Falaq 114. Sura en-Nas - Suratu An-Naas
Fechar