വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - അൽ മുഖ്തസ്വർ ഫീ തഫ്സീറിൽ ഖുർആനിൽ കരീം (ബോസ്നിയൻ വിവർത്തനം). * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. Sura el-Fatiha - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. Sura el-Bekara - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. Sura Alu Imran - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. Sura en-Nisa - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. Sura el-Maida - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. Sura el-En'am - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. Sura el-A'araf - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. Sura el-Enfal - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. Sura et-Tevba - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. Sura Junus - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. Sura Hud - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. Sura Jusuf - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. Sura er-Ra'd - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. Sura Ibrahim - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. Sura el-Hidžr - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. Sura en-Nahl - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. Sura el-Isra - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. Sura el-Kehf - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. Sura Merjem - സൂറത്ത് മർയം 20. Sura Ta-Ha - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. Sura el-Enbija - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. Sura el-Hadždž - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. Sura el-Mu'minun - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. Sura en-Nur - സൂറത്തുന്നൂർ 25. Sura el-Furkan - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. Sura eš-Šuara - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. Sura en-Neml - സൂറത്തുന്നംല് 28. Sura el-Kasas - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. Sura el-Ankebut - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. Sura er-Rum - സൂറത്തു റൂം 31. Sura Lukman - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. Sura es-Sedžda - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. Sura el-Ahzab - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. Sura Sebe - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. Sura Fatir - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. Sura Ja-Sin - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. Sura es-Saffat - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. Sura Sad - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. Sura ez-Zumer - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. Sura Gafir - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. Sura Fussilet - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. Sura eš-Šura - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. Sura ez-Zuhruf - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. Sura ed-Duhan - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. Sura el-Džasija - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. Sura el-Ahkaf - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. Sura Muhammed - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. Sura el-Feth - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. Sura el-Hudžurat - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. Sura Kaf - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. Sura ez-Zarijat - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. Sura et-Tur - സൂറത്തുത്തൂർ 53. Sura en-Nedžm - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. Sura el-Kamer - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. Sura er-Rahman - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. Sura el-Vakia - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. Sura el-Hadid - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. Sura el-Mudžadela - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. Sura el-Hašr - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. Sura el-Mumtehina - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. Sura es-Saff - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. Sura el-Džuma - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. Sura el-Munafikun - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. Sura et-Tegabun - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. Sura et-Talak - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. Sura et-Tahrim - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. Sura el-Mulk - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. Sura el-Kalem - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. Sura el-Hakka - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. Sura el-Mearidž - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. Sura Nuh - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. Sura el-Džinn - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. Sura el-Muzzemmil - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. Sura el-Muddessir - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. Sura el-Kijama - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. Sura el-Insan - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. Sura el-Murselat - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. Sura en-Nebe - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. Sura en-Naziat - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. Sura Abese - സൂറത്ത് അബസ 81. Sura et-Tekvir - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. Sura el-Infitar - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. Sura el-Mutaffifin - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. Sura el-Inšikak - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. Sura el-Burudž - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. Sura et-Tarik - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. Sura el-A'la - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. Sura el-Gašija - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. Sura el-Fedžr - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. Sura el-Beled - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. Sura eš-Šems - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. Sura el-Lejl - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. Sura ed-Duha - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. Sura eš-Šerh - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. Sura et-Tin - സൂറത്തുത്തീൻ 96. Sura el-Alek - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. Sura el-Kadr - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. Sura el-Bejjina - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. Sura ez-Zelzela - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. Sura el-Adijat - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. Sura el-Karia - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. Sura et-Tekasur - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. Sura el-Asr - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. Sura el-Humeza - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. Sura el-Fil - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. Sura Kurejš - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. Sura el-Maun - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. Sura el-Kevser - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. Sura el-Kafirun - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. Sura en-Nasr - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. Sura el-Mesed - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. Sura el-Ihlas - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. Sura el-Felek - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. Sura en-Nas - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക