ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى بوسنيايى كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم * - لیست ترجمه ها


لطفا سوره را انتخاب کنید
1. Sura el-Fatiha - سوره فاتحه 2. Sura el-Bekara - سوره بقره 3. Sura Alu Imran - سوره آل عمران 4. Sura en-Nisa - سوره نساء 5. Sura el-Maida - سوره مائده 6. Sura el-En'am - سوره انعام 7. Sura el-A'araf - سوره اعراف 8. Sura el-Enfal - سوره انفال 9. Sura et-Tevba - سوره توبه 10. Sura Junus - سوره يونس 11. Sura Hud - سوره هود 12. Sura Jusuf - سوره يوسف 13. Sura er-Ra'd - سوره رعد 14. Sura Ibrahim - سوره ابراهيم 15. Sura el-Hidžr - سوره حجر 16. Sura en-Nahl - سوره نحل 17. Sura el-Isra - سوره اسراء 18. Sura el-Kehf - سوره كهف 19. Sura Merjem - سوره مريم 20. Sura Ta-Ha - سوره طه 21. Sura el-Enbija - سوره انبياء 22. Sura el-Hadždž - سوره حج 23. Sura el-Mu'minun - سوره مؤمنون 24. Sura en-Nur - سوره نور 25. Sura el-Furkan - سوره فرقان 26. Sura eš-Šuara - سوره شعراء 27. Sura en-Neml - سوره نمل 28. Sura el-Kasas - سوره قصص 29. Sura el-Ankebut - سوره عنكبوت 30. Sura er-Rum - سوره روم 31. Sura Lukman - سوره لقمان 32. Sura es-Sedžda - سوره سجده 33. Sura el-Ahzab - سوره احزاب 34. Sura Sebe - سوره سبأ 35. Sura Fatir - سوره فاطر 36. Sura Ja-Sin - سوره يس 37. Sura es-Saffat - سوره صافات 38. Sura Sad - سوره ص 39. Sura ez-Zumer - سوره زمر 40. Sura Gafir - سوره غافر 41. Sura Fussilet - سوره فصلت 42. Sura eš-Šura - سوره شورى 43. Sura ez-Zuhruf - سوره زخرف 44. Sura ed-Duhan - سوره دخان 45. Sura el-Džasija - سوره جاثيه 46. Sura el-Ahkaf - سوره احقاف 47. Sura Muhammed - سوره محمد 48. Sura el-Feth - سوره فتح 49. Sura el-Hudžurat - سوره حجرات 50. Sura Kaf - سوره ق 51. Sura ez-Zarijat - سوره ذاريات 52. Sura et-Tur - سوره طور 53. Sura en-Nedžm - سوره نجم 54. Sura el-Kamer - سوره قمر 55. Sura er-Rahman - سوره رحمن 56. Sura el-Vakia - سوره واقعه 57. Sura el-Hadid - سوره حديد 58. Sura el-Mudžadela - سوره مجادله 59. Sura el-Hašr - سوره حشر 60. Sura el-Mumtehina - سوره ممتحنه 61. Sura es-Saff - سوره صف 62. Sura el-Džuma - سوره جمعه 63. Sura el-Munafikun - سوره منافقون 64. Sura et-Tegabun - سوره تغابن 65. Sura et-Talak - سوره طلاق 66. Sura et-Tahrim - سوره تحريم 67. Sura el-Mulk - سوره ملك 68. Sura el-Kalem - سوره قلم 69. Sura el-Hakka - سوره حاقه 70. Sura el-Mearidž - سوره معارج 71. Sura Nuh - سوره نوح 72. Sura el-Džinn - سوره جن 73. Sura el-Muzzemmil - سوره مزمل 74. Sura el-Muddessir - سوره مدثر 75. Sura el-Kijama - سوره قيامه 76. Sura el-Insan - سوره انسان 77. Sura el-Murselat - سوره مرسلات 78. Sura en-Nebe - سوره نبأ 79. Sura en-Naziat - سوره نازعات 80. Sura Abese - سوره عبس 81. Sura et-Tekvir - سوره تكوير 82. Sura el-Infitar - سوره انفطار 83. Sura el-Mutaffifin - سوره مطففين 84. Sura el-Inšikak - سوره انشقاق 85. Sura el-Burudž - سوره بروج 86. Sura et-Tarik - سوره طارق 87. Sura el-A'la - سوره اعلى 88. Sura el-Gašija - سوره غاشيه 89. Sura el-Fedžr - سوره فجر 90. Sura el-Beled - سوره بلد 91. Sura eš-Šems - سوره شمس 92. Sura el-Lejl - سوره ليل 93. Sura ed-Duha - سوره ضحى 94. Sura eš-Šerh - سوره شرح 95. Sura et-Tin - سوره تين 96. Sura el-Alek - سوره علق 97. Sura el-Kadr - سوره قدر 98. Sura el-Bejjina - سوره بينه 99. Sura ez-Zelzela - سوره زلزله 100. Sura el-Adijat - سوره عاديات 101. Sura el-Karia - سوره قارعه 102. Sura et-Tekasur - سوره تكاثر 103. Sura el-Asr - سوره عصر 104. Sura el-Humeza - سوره همزه 105. Sura el-Fil - سوره فيل 106. Sura Kurejš - سوره قريش 107. Sura el-Maun - سوره ماعون 108. Sura el-Kevser - سوره كوثر 109. Sura el-Kafirun - سوره كافرون 110. Sura en-Nasr - سوره نصر 111. Sura el-Mesed - سوره مسد 112. Sura el-Ihlas - اخلاص 113. Sura el-Felek - سوره فلق 114. Sura en-Nas - سوره ناس
بستن