Қуръони Карим маъноларининг таржимаси - Қуръон Каримнинг мухтасар тафсирининг бўшноқча таржимаси * - Таржималар мундарижаси


Лутфан, сурани танланг
1. Sura el-Fatiha - Фотиҳа сураси 2. Sura el-Bekara - Бақара сураси 3. Sura Alu Imran - Оли Имрон сураси 4. Sura en-Nisa - Нисо сураси 5. Sura el-Maida - Моида сураси 6. Sura el-En'am - Анъом сураси 7. Sura el-A'araf - Аъроф сураси 8. Sura el-Enfal - Анфол сураси 9. Sura et-Tevba - Тавба сураси 10. Sura Junus - Юнус сураси 11. Sura Hud - Ҳуд сураси 12. Sura Jusuf - Юсуф сураси 13. Sura er-Ra'd - Раъд сураси 14. Sura Ibrahim - Иброҳим сураси 15. Sura el-Hidžr - Ҳижр сураси 16. Sura en-Nahl - Наҳл сураси 17. Sura el-Isra - Исроъ сураси 18. Sura el-Kehf - Каҳф сураси 19. Sura Merjem - Марям сураси 20. Sura Ta-Ha - Тоҳа сураси 21. Sura el-Enbija - Анбиё сураси 22. Sura el-Hadždž - Ҳаж сураси 23. Sura el-Mu'minun - Мўъминун сураси 24. Sura en-Nur - Нур сураси 25. Sura el-Furkan - Фурқон сураси 26. Sura eš-Šuara - Шуъаро сураси 27. Sura en-Neml - Намл сураси 28. Sura el-Kasas - Қасас сураси 29. Sura el-Ankebut - Анкабут сураси 30. Sura er-Rum - Рум сураси 31. Sura Lukman - Луқмон сураси 32. Sura es-Sedžda - Сажда сураси 33. Sura el-Ahzab - Аҳзоб сураси 34. Sura Sebe - Сабаъ сураси 35. Sura Fatir - Фотир сураси 36. Sura Ja-Sin - Ёсин сураси 37. Sura es-Saffat - Соффот сураси 38. Sura Sad - Сод сураси 39. Sura ez-Zumer - Зумар сураси 40. Sura Gafir - Ғофир сураси 41. Sura Fussilet - Фуссилат сураси 42. Sura eš-Šura - Шўро сураси 43. Sura ez-Zuhruf - Зухруф сураси 44. Sura ed-Duhan - Духон сураси 45. Sura el-Džasija - Жосия сураси 46. Sura el-Ahkaf - Аҳқоф сураси 47. Sura Muhammed - Муҳаммад сураси 48. Sura el-Feth - Фатҳ сураси 49. Sura el-Hudžurat - Ҳужурот сураси 50. Sura Kaf - Қоф сураси 51. Sura ez-Zarijat - Зориёт сураси 52. Sura et-Tur - Тур сураси 53. Sura en-Nedžm - Нажм сураси 54. Sura el-Kamer - Қамар сураси 55. Sura er-Rahman - ар-Раҳмон сураси 56. Sura el-Vakia - Воқеъа сураси 57. Sura el-Hadid - Ҳадид сураси 58. Sura el-Mudžadela - Мужодала сураси 59. Sura el-Hašr - Ҳашр сураси 60. Sura el-Mumtehina - Мумтаҳана сураси 61. Sura es-Saff - Софф сураси 62. Sura el-Džuma - Жумъа сураси 63. Sura el-Munafikun - Мунофиқун сураси 64. Sura et-Tegabun - Тағобун сураси 65. Sura et-Talak - Талоқ сураси 66. Sura et-Tahrim - Таҳрим сураси 67. Sura el-Mulk - Мулк сураси 68. Sura el-Kalem - Қалам сураси 69. Sura el-Hakka - ал-Ҳааққаҳ сураси 70. Sura el-Mearidž - Маъориж сураси 71. Sura Nuh - Нуҳ сураси 72. Sura el-Džinn - Жин сураси 73. Sura el-Muzzemmil - Муззаммил сураси 74. Sura el-Muddessir - Муддассир сураси 75. Sura el-Kijama - Қиёмат сураси 76. Sura el-Insan - Инсон сураси 77. Sura el-Murselat - Мурсалот сураси 78. Sura en-Nebe - Набаъ сураси 79. Sura en-Naziat - Нозиъот сураси 80. Sura Abese - Абаса сураси 81. Sura et-Tekvir - Таквир сураси 82. Sura el-Infitar - Инфитор сураси 83. Sura el-Mutaffifin - Мутоффифийн сураси 84. Sura el-Inšikak - Иншиқоқ сураси 85. Sura el-Burudž - Буруж сураси 86. Sura et-Tarik - Ториқ сураси 87. Sura el-A'la - Аъло сураси 88. Sura el-Gašija - Ғошия сураси 89. Sura el-Fedžr - Фажр сураси 90. Sura el-Beled - Балад сураси 91. Sura eš-Šems - Шамс сураси 92. Sura el-Lejl - Лайл сураси 93. Sura ed-Duha - Зуҳо сураси 94. Sura eš-Šerh - Иншироҳ сураси 95. Sura et-Tin - Тийн сураси 96. Sura el-Alek - Алақ сураси 97. Sura el-Kadr - Қадр сураси 98. Sura el-Bejjina - Баййина сураси 99. Sura ez-Zelzela - Залзала сураси 100. Sura el-Adijat - вал-Одиёт сураси 101. Sura el-Karia - Қориъа сураси 102. Sura et-Tekasur - Такосур сураси 103. Sura el-Asr - Аср сураси 104. Sura el-Humeza - Ҳумаза сураси 105. Sura el-Fil - Фил сураси 106. Sura Kurejš - Қурайш сураси 107. Sura el-Maun - Моун сураси 108. Sura el-Kevser - Кавсар сураси 109. Sura el-Kafirun - Кофирун сураси 110. Sura en-Nasr - Наср сураси 111. Sura el-Mesed - Масад сураси 112. Sura el-Ihlas - Ихлос сураси 113. Sura el-Felek - Фалақ сураси 114. Sura en-Nas - Нос сураси
Ёпиш